Ktl-icon-tai-lieu

BẢN CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Được đăng lên bởi luan-nguyen-minh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Trên đường tròn lượng giác gốc A. sin  = OK = yM ;
cos  = OH  xM
sin 
cos 
tan  =
(cos   0 );
cot  =
( sin   0 )
cos 
sin 
2. Các tính chất
 1 cos 1 hay cos 1
 Vôùi moïi  ta coù :  1 sin  1 hay sin 1 ;

 tg xaùc ñònh    k
 cotg xaùc ñònh  k
2
3. Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản

sin2  + cos2  = 1


sin 
 tan  ( 90 0 ) ;
cos 



tan  .cot  = 1



cot =

1
;
tan 

tan =

cos
cot  ( 0 0 ,1800 ) ;
sin 
1
;
cot 

1 + tan2 =

4. Giá trị lượng giác của các cung đối nhau (  vaø - )
cos( )  cos  ;

sin(  )   sin  ;

1
2

cos 

tg(  )  tg ;

sin(   )  sin  ;

tg(   )  tg ;

sin(   )   sin  ;

tg(   )  tg ;

7. Giá trị lượng giác của các cung hơn kém nhau

cos(   )   sin  ;
2


sin(   )  cos  ;
2

tg(


cos(   )  sin  ;
2


sin(   )  cos  ;
2

9. Công thức cộng:
cos(   )  cos  .cos   sin  .sin  ;
sin(   )  sin  .cos   sin  .cos ;
tg +tg
tg( + ) =
;
1  tg .tg
10. Công thức nhân đôi:
sin 2  2sin  .cos 

sin 2  


cot g(   )   t g
2


)
2


tg(   )  cotg ;
2

cos(   )  cos  .cos   sin  .sin 
sin(   )  sin  .cos   sin  .cos
tg(   ) =

tg  tg
1  tg .tg

cos 2  cos2   sin 2   2 cos2   1  1  2sin 2  ; tg2 
11. Công thức hạ bậc:
1  cos 2
cos 2  
;
2

cot g(   )  cot g



(  vaø   )
2
2


  )  cotg ;
2

8. Gia tri lương giac cua cac cung phu nhau (  vaø

1  cos 2
;
2

tg 2 

1

sin 2 

cot g(   )   cot g

6. Giá trị lượng giác của các cung hơn kém nhau  (  vaø    )
cos(   )   cos  ;

1

cot g(  )   cot g

5. Giá trị lượng giác của các cung bù nhau (  vaø  - )
cos(   )   cos  ;

; 1 + cot2 =

2tg
1  tg2

1  cos 2
1  cos 2


cot g(   )  t g
2

12. Công thức biến đổi tích thành tổng:

1
 cos(   )  cos(   ) ;
2
1
1
sin  .sin    cos(   )  cos(   ) ;sin  .cos    sin(   )  sin(    )
2
2
cos  .cos  

13. Công thức biến đổi tổng thành tích:
 
 
cos   cos   2 cos
.cos
;
2
2
 
 
sin   sin   2sin
.cos
;
2
2
sin(   )
tg  tg 
;
cos  cos 

 
 
.sin
2
2
 
 
sin   sin   2 cos
.sin
2
2
sin(   )
tg  tg 
cos  cos 
cos   cos   2sin

14. Coâng thöùc ruùt goïn:





sin x  cos x  2 sin( x  )  2 cos( ...
CAÙC COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC
I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Trên đưng trn lưng gic gốc A. sin
=
OK
=
M
y
; cos
=
M
OH x
tan
=
sin
cos
(cos
0
); cot
=
cos
sin
(
sin 0
)

Vôùi moïi
ta coù :
;
1 cos 1 hay cos 1
tg xaùc ñònh
2
k
cotg xaùc ñònh k

sin
2
+ cos
2
= 1
)90(tan
cos
sin
0
;
)180,0(cot
sin
cos
00
;
tan .cot = 1
cot =
tan
1
; tan =
cot
1
; 1 + tan
2
=
2
cos
1
; 1 + cot
2
=
2
sin
1
 ! "
vaø -
#
  cos( ) cos ; sin( ) sin ; ( ) ; cot ( ) cottg tg g g
$ % "
vaø -
#
     cos( ) cos ; sin( ) sin ; ( ) ; cot ( ) cottg tg g g
& '() 
"
vaø
#
cos( ) cos ; sin( ) sin ; ( ) ; cot ( ) cottg tg g g
* '() 
2
"
vaø
2
#
cos( ) sin ; sin( ) cos ; ( ) ; cot ( ) t
2 2 2 2
tg cotg g g
     
vaø
2
cos( ) sin ; sin( ) cos ; ( ) ; cot ( ) t
2 2 2 2
tg cotg g g
+,-.
cos( ) cos .cos sin .sin ; cos( ) cos .cos sin .sin
sin( ) sin .cos sin .cos ; sin( ) sin .cos sin .cos
tg +tg
tg( + ) = ; tg(
1 .tg tg
tg tg
) =
1 .tg tg
/0,1,.
2 2 2 2
2
sin2 2sin .cos
2
cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin ; 2
1
tg
tg
tg
//,23.
2 2 2
1 cos 2 1 cos 2 1 cos 2
cos ; sin ;
2 2 1 cos 2
tg
1
BẢN CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC - Trang 2
BẢN CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC - Người đăng: luan-nguyen-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 9 10 56