Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi mythanhpma
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2557 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ MỸ
CHI BỘ BỘ TIỂU HỌC PHÚ MỸ A

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phú Mỹ, ngày 15 tháng 3 năm 2012

KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU
“Học tập và làm theo tư tưởng
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân,
đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
Họ và tên: Nguyễn Thụy Mỹ Thanh
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Mỹ A
Sinh hoạt tại chi bộ: Tiểu học Phú Mỹ A
Thực hiện Hướng dẫn số 04 -KH/HU ngày 14/02/2012 của Ban Thường vụ
Huyện ủy Tân Phước về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2012, chuyên đề: suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong
sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
Tôi xin xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian từ nay đến 30/5/ 2012 với nhũng nội
dung sau:
1. Đối với Tổ quốc:
- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng.
- Giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm
mưu phá hoại của lực lượng thù địch.
- Không nói và làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
- Đấu tranh chống lại biểu hiện suy thoái về đạo đức, dao động về tư tưởng
chính trị, phai nhạt lý tưởng.
2. Đối với nhân dân:
- Luôn hết mình phục vụ nhân dân, làm người công bộc tận tụy, trung thành
của dân.
- Luôn tôn trọng nhân dân; tin tưởng vào nhân dân;
3. Đối với đồng chí, đồng nghiệp:
- Luôn đoàn kết, hòa đồng, tương thân tương ái, sống có nghĩa có tình; không
bè phái,
- Luôn tôn trọng, trung thực, có lòng vị tha không ích kỷ, hẹp hòi.
- Luôn thẳng thắn phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng.
4. Đối với công việc được giao:
- Có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao; tìm tòi nghiên cứu,
học hỏi để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao.
5. Đối với bản thân:

- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và các nội quy quy chế của cơ quan, đoàn thể. Không ngừng
học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Luôn cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng, cuộc sống
riêng giản dị.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phong
cách làm việc khoa học, sáng tạo.
- Luôn thực hành tiết kiệm, không lãng phí thời gian, tiền bạc, tài sản ...
ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ MỸ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ BỘ TIỂU HỌC PHÚ MỸ A Phú Mỹ, ngày 15 tháng 3 năm 2012
KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU
“Học tập và làm theo tư tưởng
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân,
đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
Họ và tên: Nguyễn Thụy Mỹ Thanh
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Mỹ A
Sinh hoạt tại chi bộ: Tiểu học Phú Mỹ A
Thực hiện Hướng dẫn số 04 -KH/HU ngày 14/02/2012 của Ban Thường vụ
Huyện ủy Tân Phước về “Học tập làm theo tưởng, tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ C Minh năm 2012, chuyên đề: suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính,
chí công tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời trong
sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
Tôi xin xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, tấm ơng
đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian từ nay đến 30/5/ 2012 với nhũng nội
dung sau:
1. Đối với Tổ quốc:
- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng.
- Giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm
mưu phá hoại của lực lượng thù địch.
- Không nói và làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
- Đấu tranh chống lại biểu hiện suy thoái về đạo đức, dao động v tưởng
chính trị, phai nhạt lý tưởng.
2. Đối với nhân dân:
- Luôn hết mình phục vụ nhân dân, làm người công bộc tận tụy, trung thành
của dân. - Luôn tôn trọng nhân dân; tin tưởng vào nhân dân;
3. Đối với đồng chí, đồng nghiệp:
- Luôn đoàn kết, hòa đồng, tương thân tương ái, sống nghĩa nh; không
bè phái, - Luôn tôn trọng, trung thực, có lòng vị tha không ích kỷ, hẹp hòi.
- Luôn thẳng thắn phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng.
4. Đối với công việc được giao:
- tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao; tìm tòi nghiên cứu,
học hỏi để nâng cao chất lượng hiệu quả ng việc; hoàn thành tốt nhiệm v được
giao.
5. Đối với bản thân:
Bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: mythanhpma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 698