Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐĂNG KÝ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Được đăng lên bởi Thu Hà
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG HOÁ
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên” Năm 2013

Họ và tên: Đinh Thị Thu Hà
Chức vụ (Đảng - chính quyền): Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường TH Đồng Hóa
Qua học tập nghiên cứu chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp”. Nay bản thân đăng ký học tập và làm thao Bác cụ thể như sau:
Ưu điểm.
- Phong cách quần chúng:
+ Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, sẵn
sàn tham gia các cuộc họp ở địa phương (khi dược mời), luôn sống gần gủi, gắn
bó với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ.
+ Trong quá trình thực hiện công việc bản thân luôn đặt lợi ích của tập thể
và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không đầu cơ, vun vén lợi ích về cho bản
thân.
+ Ngoài ra bản thân tôi không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên
môn, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
“suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bọc
tận tụy, trung thành của nhân dân, …
- Phong cách dân chủ:
+ Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách.
+ Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, luôn lắng nghe ý kiến
đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.

+ Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, luôn giữ gìn sự đoàn kết
thống nhất trong Đảng.
Phong cách nêu gương:
+ Bản thân tiếp tục thực hiện Quy định 101QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của
Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
+ Tôi luôn phấn đấu làm nhiều việc tốt có lợi cho tổ chức và nhân dân
nhằm nêu gương cho học sinh, quần chúng.
+ Bản thân luôn thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm
về lời nói và việc làm của mình.
+ Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2012 –
2013 về “nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức
trong thực thi công vụ”, …
Hạn chế.
Bên cạnh những ưu điểm trên thì bản thân tôi so với tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương còn có những hạn
chế sau:
Chưa ...
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ
BẢN ĐĂNG KÝ
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên” Năm 2013
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hà
Chức vụ (Đảng - chính quyền): Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường TH Đồng Hóa
Qua học tập nghiên cứu chuyên đề “học tập làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao
trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp”. Nay bản thân đăng ký học tập và làm thao Bác cụ thể như sau:
Ưu điểm.
- Phong cách quần chúng:
+ Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, sẵn
sàn tham gia các cuộc họp ở địa phương (khi dược mời), luôn sống gần gủi, gắn
bó với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ.
+ Trong quá trình thực hiện công việc bản thân luôn đặt lợi ích của tập thể
lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không đầu cơ, vun vén lợi ích về cho bản
thân.
+ Ngoài ra bản thân i không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên
môn, không ngừng học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
“suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư, làm người công bọc
tận tụy, trung thành của nhân dân, …
- Phong cách dân chủ:
+ Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách.
+ Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, luôn lắng nghe ý kiến
đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.
BẢN ĐĂNG KÝ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Trang 2
BẢN ĐĂNG KÝ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Người đăng: Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN ĐĂNG KÝ: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 9 10 639