Ktl-icon-tai-lieu

BẢN GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH

Được đăng lên bởi duynho3006
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: ………………………………
…………………………………………
_______
TP. Hồ Chí Minh, ngày
MẪU

tháng năm 2015

BẢN GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH
ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG “NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU”
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015
(Dành cho giáo viên THPT, Trung tâm GDTX)
I. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:
1. Họ tên: .................................Nam/ Nữ :………
2. Ngày tháng năm sinh: .........Dân tộc …………..
3. Địa chỉ thường trú: ..............................................
ẢNH
4. Địa chỉ liên lạc: ...................................................
(3x4)
5. Điện thoại liên lạc: ..............................................
6. Email: ..................................................................
7. Giảng viên bộ môn: .............................................
8. Khoa / Bộ môn công tác (ghi rõ chức vụ nếu có): ........................
9. Đơn vị công tác (ghi tên Trường): ....................................................................................
10. Trình độ chuyên môn (CN, KS, ThS, TS, PGS):..............................................................
11. Tham gian giảng dạy từ thời gian:.....................................................................................
12. Kết nạp Đoàn ngày: ..........................................................................................................
13. Đảng viên (nếu có): Dự bị …………….……… Chính thức ngày:..................................
14. Chức vụ Đoàn - Hội (ghi rõ chức vụ hiện tại và chức vụ cao nhất đã đảm nhận):.........
..................................................................................................................................................
II. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:
A. TIÊU CHUẨN CHUNG:
1. TIÊU BIỂU TRONG ĐẠO ĐỨC: Tự nhận xét về đạo đức bản thân
1.1. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Nêu rõ những việc làm cụ thể, kết quả cụ thể):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.2. Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường trở lên hoặc được biểu
dương là gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
.................................................................................................................
Đơn vị: ………………………………
…………………………………………
_______
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
MẪU
BẢN GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH
ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG “NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU”
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015
(Dành cho giáo viên THPT, Trung tâm GDTX)
I. LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:
1. Họ tên: .................................Nam/ Nữ :………
2. Ngày tháng năm sinh: .........Dân tộc …………..
3. Địa chỉ thường trú: ..............................................
4. Địa chỉ liên lạc: ...................................................
5. Điện thoại liên lạc: ..............................................
6. Email: ..................................................................
7. Giảng viên bộ môn: .............................................
8. Khoa / Bộ môn công tác (ghi rõ chức vụ nếu có): ........................
9. Đơn vị công tác (ghi tên Trường): ....................................................................................
10.Trình độ chuyên môn (CN, KS, ThS, TS, PGS):..............................................................
11.Tham gian giảng dạy từ thời gian:.....................................................................................
12.Kết nạp Đoàn ngày: ..........................................................................................................
13.Đảng viên (nếu có): Dự bị …………….……… Chính thức ngày:..................................
14. Chức vụ Đoàn - Hội (ghi rõ chức vụ hiện tại và chức vụ cao nhất đã đảm nhận):.........
..................................................................................................................................................
II. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:
A. TIÊU CHUẨN CHUNG:
1. TIÊU BIỂU TRONG ĐẠO ĐỨC: Tự nhận xét về đạo đức bản thân
1.1. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Nêu rõ những việc làm cụ thể, kết quả cụ thể):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.2. Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường trở lên hoặc được biểu
dương gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ th 03-CT/TW của Bộ Chính tr về
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.3. Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Không vi phạm chính sách, pháp luật,
qui định về đạo đức nhà giáo và nội qui của đơn vị:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.4. Đoàn kết, giúp đ đồng nghiệp. tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, c
phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. TIÊU BIỂU TRONG CHUYÊN MÔN:
2.1. Danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm học 2014 - 2015:...........................................
ẢNH
(3x4)
BẢN GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH - Trang 2
BẢN GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH - Người đăng: duynho3006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BẢN GIỚI THIỆU THÀNH TÍCH 9 10 530