Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm công đoàn

Được đăng lên bởi Lê Hồ Nhật Minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS:Trường TH Long Bình

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2012-2014
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 gồm có 5 đoàn viên, được Đội hội công đoàn cơ sở bầu
ngày 29 tháng 8 năm 2012 và được phân công như sau:
1/Ngô Thị Kim Giang :

chủ tịch

2/Nguyễn Thị Thu :

phó chủ tịch

3/Nguyên Thụy Thảo Nguyên :

Trưởng ban Nữ công

4/Nguyễn Thị Mỹ Ngọc :

Uỷ ban kiểm tra

5/Nguyễn Thị Ánh Tuyết :

Thư ký

Qua nhiệm kỳ 2012-2014 ,BCH tự đánh giá và rút ra những ưu, khuyết điểm sau:

I/Ưu điểm:
BCH đông đủ về số lượng nhiệt tình có đầy đủ hồ sơ nên đảm bảo mọi chế độ và quyền lợi của CĐV
,không để xảy ra khiếu tố khiếu nại.
BCH thường xuyên phối hợp với BGH động viên CĐV trong các hoạt động .
BCH và tổ công đoàn hoạt động theo lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng , có họp rút kinh nghiệm và bàn
bạc công tác tháng tới.
BCHthực hiện chế độ báo cáo với Chính quyền và với công đòa cấp trên nghiêm túc.
Động viên CĐV tích cực đăng ký thi đua và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký .
Cùng BGH động viên và bố trí thời gian hợp lý để các CĐV học tập nâng cao trình độ chuyên môn và
trình độ chính trị.
Chăm lo đời sống tinh than cho CĐV , bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
Cùng với Chính quyền giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng.

II/Tồn tại:
CTCĐ mới đảm nhiệm công việc ,lại kiêm nhiệm ,đi học 2 ngày/tuần nên cò nhiều việc chưa có kinh
nghiệm và điều hành hoạt đông ban TTND và UBKT hoạt động còn lung túng ,BCH hoạt động chưa
động bộ
BCH còn yếu về nghiệp vụ công đoàn nên triển khai công tác hàng tháng đến các tổ, đến từng thành
viên chưa đạt hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch hoạt động hang tháng chưa khoa học, chưa có biện pháp
thiết thực để phân công cho từng thành viên trong BCH.
Công tác chuyên môn quá nặng nên ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt công đoàn.
Trường là đơn vị vùng ven , đời sống nhân dân thu nhập thấp , việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo
thêm thu nhập cho CĐV còn thấp. Bộ máy hoạt đông nặng nên tiền tiết kiệm chi không nhiều.
Kinh phí hoạt động phong trào tương đối nhưng không cao nên khen thưởng mang tính động viên tinh
thần.

III/Hướng khắc phục:
-Lựa chọn lực lượng trẻ , có nhiều tâm huyết , có nhiều thời gian công tác công đoàn , am hiểu về nhiều
lĩnh vực , có uy tín với tập thể , có năng lực hoạt động vào BCH CĐ trong nhiệm kỳ tới.
-Tiếp tục duy trì những việc đã làm được, phát huy tính năng động , sang tạo của mỗi CĐV nhằm ...
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS:Trường TH Long Bình Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2012-2014
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 gồm có 5 đoàn viên, được Đội hội công đoàn cơ sở bầu
ngày 29 tháng 8 năm 2012 và được phân công như sau:
1/Ngô Thị Kim Giang : chủ tịch
2/Nguyễn Thị Thu : phó chủ tịch
3/Nguyên Thụy Thảo Nguyên : Trưởng ban Nữ công
4/Nguyễn Thị Mỹ Ngọc : Uỷ ban kiểm tra
5/Nguyễn Thị Ánh Tuyết : Thư ký
Qua nhiệm kỳ 2012-2014 ,BCH tự đánh giá và rút ra những ưu, khuyết điểm sau:
I/Ưu điểm:
BCH đông đủ về số lượng nhiệt tình có đầy đủ hồ sơ nên đảm bảo mọi chế độ và quyền lợi của CĐV
,không để xảy ra khiếu tố khiếu nại.
BCH thường xuyên phối hợp với BGH động viên CĐV trong các hoạt động .
BCH và tổ công đoàn hoạt động theo lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng , có họp rút kinh nghiệm và bàn
bạc công tác tháng tới.
BCHthực hiện chế độ báo cáo với Chính quyền và với công đòa cấp trên nghiêm túc.
Động viên CĐV tích cực đăng ký thi đua và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký .
Cùng BGH động viên và bố trí thời gian hợp lý để các CĐV học tập nâng cao trình độ chuyên môn và
trình độ chính trị.
Chăm lo đời sống tinh than cho CĐV , bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
Cùng với Chính quyền giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng.
Bản kiểm điểm công đoàn - Trang 2
Bản kiểm điểm công đoàn - Người đăng: Lê Hồ Nhật Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản kiểm điểm công đoàn 9 10 332