Ktl-icon-tai-lieu

BẢN THUYẾT TRÌNH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING

Được đăng lên bởi Phương Phương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2199 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢN THUYẾT TRÌNH
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING
Môn Toán lớp 5
I/ Th«ng tin c¸ nh©n
Giáo viên: Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh, Đào Thị Phi Loan
Đơn vị: Trường Tiểu học Tích Sơn
Tªn bµi gi¶ng: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
II/ PhÇn thuyÕt tr×nh
A. Lý do chän phÇn mÒm
Trong xu thÕ hiÖn nay th× c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ
thiÕu trong mäi lÜnh vùc cña chóng ta. §Æc biÖt lµ ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin
vµo trong ngµnh gi¸o dôc rÊt lµ cÇn thiÕt. §ã lµ nhu cÇu häc tËp, tiÕp cËn víi
c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn ®Ó c¸c em häc sinh tiÕp thu ®îc nh÷ng
kiÕn thøc míi, nh÷ng khoa häc míi vµ trë thµnh nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®¸t
níc. Ngoµi h×nh thøc gi¸o dôc trùc tiÕp trªn líp häc, c¸c ho¹t ®éng GD ngoµi giê
lªn líp..v..v. th× häc trùc tuyÕn ®ang lµ mét h×nh thøc míi vµ ®îc nhiÒu ngêi hëng øng vµ ¸p dông bëi tÝnh chñ ®éng vÒ mÆt thêi gian vµ phong phó h×nh thøc
häc tËp, häc sinh tù häc, tù nghiªn cøu vµ n¾m ®îc néi kiÕn thøc cña bµi tèt.
§¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt cho viÖc häc tËp cña c¸c em häc sinh trong giai
®o¹n nµy. Bé GD&§T ®· khuyÕn khÝch mäi gi¸o viªn ë c¸c cÊp häc më réng
h×nh thøc d¹y – häc cho häc sinh b»ng kh¶ n¨ng ®µo t¹o ¸p dông c¸ch øng
dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y ®Æc biÖt lµ ¸p dông nh÷ng tÝnh n¨ng vît
tréi cña mét sè phÇn mÒm vµo viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö E - Learning.
Víi thêi buæi c«ng nghÖ th«ng tin bïng næ th× hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c phÇn
mÒm ®îc øng dông, sö dông ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö nh Violet, Lecture
maker, Adobe captivate, Adobe presenter, Ispring...v..v. Mçi phÇn mÒm ®Òu cã
nh÷ng u ®iÓm vµ thÕ m¹nh vît tréi cña nã. Quan träng lµ ®¸p øng chuÈn quèc tÕ
vÒ E-Learning lµ SCORM, AICC…v.
Qua nghiªn cøu, thùc hµnh, sö dông mét sè phÇn mÒm ®Ó lµm gi¸o ¸n ¸p
dông trong gi¶ng d¹y. T«i thÊy phÇn mÒm Adobe presenter cã u ®iÓm tèt vµ dÔ
sö dông nªn t«i quyÕt ®Þnh chän phÇn mÒm Adobe presenter ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng
cña m×nh. T«i muèn tËn dông, kÕt hîp kh¶ n¨ng thiÕt kÕ bµi gi¶ng mét c¸ch
mÒm dÎo cña Powerpoint. Adobe presenter gióp chuyÓn ®æi c¸c bµi tr×nh chiÕu
Powerpoint sang d¹ng t¬ng t¸c multimedia, cã lêi thuyÕt minh (narration), cã thÓ
1

c©u hái t¬ng t¸c ( quizze) vµ kh¶o s¸t ( surveys), t¹o ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn dÉn
d¾t ch¬ng tr×nh ( animation), vµ t¹o m« pháng ( simulation) mét c¸ch chuyªn
nghiÖp. Adobe Presenter đ ã b i ế n Po w e r p o i n t th à n h cô n g c ụ
s o ạ n b à i g i ả n g E - Learning, có thể tạo bài giảng để học sinh
tự học, tù suy nghÜ có thể ghi lại lời giảng...
BẢN THUYẾT TRÌNH
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING
Môn Toán lớp 5
I/ Th«ng tin c¸ nh©n
Giáo viên: Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Thanh, Đào Thị Phi Loan
Đơn vị: Trường Tiểu học Tích Sơn
Tªn bµi gi¶ng: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
II/ PhÇn thuyÕt tr×nh
A. Lý do chän phÇn mÒm
Trong xu thÕ hiÖn nay t c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ
thiÕu trong mäi lÜnh vùc cña chóng ta. §Æc biÖt ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin
vµo trong ngµnh gi¸o dôc rÊt cÇn thiÕt. §ã nhu cÇu häc tËp, tiÕp cËn víi
c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn ®Ó c¸c em häc sinh tiÕp thu ®îc nh÷ng
kiÕn thøc míi, nh÷ng khoa häc míi vµ trë thµnh nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®¸t
níc. Ngoµi h×nh thøc gi¸o dôc trùc tiÕp trªn líp häc, c¸c ho¹t ®éng GD ngoµi giê
lªn líp..v..v. th× häc trùc tuyÕn ®ang mét nh thøc i ®îc nhiÒu ngêi h-
ëng øng ¸p dông bëi tÝnh chñ ®éng mÆt thêi gian phong phó h×nh thøc
häc tËp, häc sinh tù häc, tù nghiªn cøu vµ n¾m ®îc néi kiÕn thøc cña bµi tèt.
§¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt cho viÖc häc tËp cña c¸c em häc sinh trong giai
®o¹n nµy. GD&§T ®· khuyÕn khÝch mäi gi¸o viªn ë c¸c cÊp häc réng
h×nh thøc d¹y häc cho häc sinh b»ng kh¶ n¨ng ®µo t¹o ¸p dông c¸ch øng
dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y ®Æc biÖt lµ ¸p dông nh÷ng tÝnh n¨ng vît
tréi cña mét sè phÇn mÒm vµo viÖc thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö E - Learning.
Víi thêi buæi c«ng nghÖ th«ng tin bïng næ th× hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c phÇn
mÒm ®îc øng dông, dông ®Ó thiÕt bµi gi¶ng ®iÖn nh Violet, Lecture
maker, Adobe captivate, Adobe presenter, Ispring...v..v. Mçi phÇn mÒm ®Òu
nh÷ng u ®iÓm thÕ m¹nh vît tréi cña nã. Quan träng ®¸p øng chuÈn quèc
vÒ E-Learning lµ SCORM, AICCv.
Qua nghiªn cøu, thùc hµnh, sö dông mét phÇn mÒm ®Ó lµm gi¸o ¸n ¸p
dông trong gi¶ng d¹y. T«i thÊy phÇn mÒm Adobe presenter u ®iÓm tèt
sö dông nªn t«i quyÕt ®Þnh chän phÇn mÒm Adobe presenter ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng
cña nh. T«i muèn tËn dông, kÕt hîp kh¶ n¨ng thiÕt kÕ bµi gi¶ng t c¸ch
mÒm dÎo cña Powerpoint. Adobe presenter gióp chuyÓn ®æi c¸c bµi tr×nh chiÕu
Powerpoint sang d¹ng t¬ng t¸c multimedia, cã lêi thuyÕt minh (narration), cã thÓ
1
BẢN THUYẾT TRÌNH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN THUYẾT TRÌNH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING - Người đăng: Phương Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BẢN THUYẾT TRÌNH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E- LEARNING 9 10 114