Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chữ cái Hiragana

Được đăng lên bởi Aki Kokoro
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng chữ cái tiếng Nhật
gojūon

yōon

a-column i-column u-column e-column o-column
a-row
a

i

u

e

o

ka

ki

ku

ke

ko

kya

kyu

kyo

sa

shi

su

se

so

sha

shu

sho

ta

chi

tsu

te

to

cha

chu

cho

na

ni

nu

ne

no

nya

nyu

nyo

ha

hi

fu

he

ho

hya

hyu

hyo

ma

mi

mu

me

mo

mya

myu

myo

ya

i

yu

e

yo

ra

ri

ru

re

ro

rya

ryu

ryo

wa

i

u

e

o

ka-row

sa-row

ta-row

na-row

ha-row

ma-row

ya-row

ra-row

wa-row

n

dakuon
ga-row
ga

gi

gu

ge

go

gya

gyu

gyo

za

ji

zu

ze

zo

ja

ju

jo

da

ji

zu

de

do

ja

ju

jo

ba

bi

bu

be

bo

bya

byu

byo

pe

po

pya

pyu

pyo

za-row

da-row

ba-row

han-dakuon
pa-row
pa

pi

pu

additional letters for foreign sounds

sokuon

e.g. う゛ぃ (vi), ふぁ (fa), てぃ (ti), どぅ (du), うぇ (we), ふぉ (fo)

pause (no sound)

Những từ mượn của nước ngoài thường viết bằng Katakana hiếm khi viết bằng Hiragana ....
a-column
i-column
u-column
e-column
o-column
a-row
a
i
u
e
o
ka-row
ka
ki
ku
ke
ko
sa-row
sa
shi
su
se
so
ta-row
ta
chi
tsu
te
to
na-row
na
ni
nu
ne
no
ha-row
ha
hi
fu
he
ho
ma-row
ma
mi
mu
me
mo
ya-row
ya
i
yu
e
yo
ra-row
ra
ri
ru
re
ro
wa-row
wa
i
u
e
o
n
kya
kyu
kyo
sha
shu
sho
cha
chu
cho
nya
nyu
nyo
hya
hyu
hyo
mya
myu
myo
rya
ryu
ryo
gya
gyu
gyo
ja
ju
jo
ja
ju
jo
bya
byu
byo
pya
pyu
pyo
ga-row
ga
gi
gu
ge
go
za-row
za
ji
zu
ze
zo
da-row
da
ji
zu
de
do
ba-row
ba
bi
bu
be
bo
gojūon
dakuon
han-dakuon
Bảng chữ cái tiếng Nhật
yōon
pa-row
pa
pi
pu
pe
po
additional letters for foreign sounds sokuon
e.g. う゛ (vi), ふぁ (fa), てぃ (ti), どぅ (du), うぇ (we), (fo)
pause (no sound)
Những từ n của nước ngoài thưng viết bằng Katakana hiếm khi viết bằng Hiragana .
https://sites.google.com/site/lophoctiengnhatonline/
Bảng chữ cái Hiragana - Người đăng: Aki Kokoro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng chữ cái Hiragana 9 10 848