Ktl-icon-tai-lieu

Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Được đăng lên bởi Thư Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 7 lần
2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ
CHẾ TIẾN HÓA

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Các bằng chứng tiến hóa
Học thuyết Lamac và
Đacuyn
Học thuyết trong tổng
hợp hiện đại
QT hình thành quần thể
thích nghi
Loài và quá trình hình
thành loài
Tiến hóa lớn
Bài tập ôn tập

- xem them tai lieu tai

- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

1/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

2/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

3/16

2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

- xem them tai lieu tai

- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

4/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

5/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

6/16

2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

- xem them tai lieu tai

- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

7/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

8/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

9/16

2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

- xem them tai lieu tai

- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

10/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

11/16

2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài tập ôn tập

A

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

B

C

D

12/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

13/16

2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

- xem them tai lieu tai

- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

14/16

2/9/14

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

15/16

2/9/14

BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

- xem them tai lieu tai

- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Chấm điểm
Xem lời giải

file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html

16/16

...
2/9/14 BẰNG CHỨNG VÀ CHẾ TIẾN HÓA
file:///G:/Data/chuyende/3.1/1.html 1/16
CHƯƠNG BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
BẰNG CHỨNG VÀ CƠ
CHẾ TIN HÓA
c bằng chứng tiến hóa
Học thuyết Lamac và
Đacuyn
Học thuyết trong tổng
hợp hin đại
QT hình tnh quần thể
thích nghi
Loài và quá trình hình
tnh loài
Tiến hóa lớn
i tập ôn tập
- xem them tai lieu tai
www.fb.com/HCM.fomica
- De dat mua phan mem full
day du chuc nang
goi 0933 880 812
Bằng chứng và cơ chế tiến hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bằng chứng và cơ chế tiến hóa - Người đăng: Thư Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bằng chứng và cơ chế tiến hóa 9 10 877