Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN MỸ THUẬT - HỌC KỲ 1 Khối 6 - Lớp 6C

Được đăng lên bởi The Reaper
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HƯNG NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS HƯNG TÂY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN MỸ THUẬT - HỌC KỲ 1
Khối 6 - Lớp 6C
STT

Miệng
M1 M2 M3

Họ và tên

1

Nguyễn Thế

Anh

2

Võ Văn

Anh

3

Lê Thị Thảo

Chi

4

Đinh Thị

Cúc

5

Nguyễn Văn

Cường

6

Võ Mỹ

Duyên

7

Hoàng Nghĩa

Đạt

8

Nguyễn Đình

Đạt

9

Nguyễn Tiến

Đạt

10 Trần Châu

Đức

11 Nguyễn Thị Quỳnh

Giang

12 Phan Thị Thu

Hằng

13 Nguyễn Thị

Hiếu

14 Phạm Đình

Hùng

15 Phan Hång

Minh

16 Nguyễn Thị Lê

Na

17 Phan Hữu

Nam

18 Nguyễn Thị

Oanh

19 Nguyễn Văn

Quyền

20 Nguyễn Hoàng

Quyết

21 Nguyễn Văn

Quyết

22 Nguyễn Thị

Thanh

23 Nguyễn Thị Phương Thảo
24 Nguyễn Văn

Thế

25 Trương Công

Tiệp

26 Hoàng Thị

Trà

27 Nguyễn Văn

Trình

28 Trần Văn

Tuấn

29 Nguyễn Thị

Tuyết

30 Phạm Quang

Tú

P1

15 Phút
P2 P3

P4

V1

V2

1 Tiết
V3 V4

HK
V5

31 Trần Văn

Tú

32 Nguyễn Thị Thu

Uyên

33 Nguyễn Thị Thanh

Vân

VIỆT NAM

úc

ĐTB
M

...
PHÒNG GD & ĐT HƯNG NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS HƯNG TÂY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN MỸ THUẬT - HỌC KỲ 1
Khối 6 - Lớp 6C
STT Họ và tên
Miệng 15 Phút 1 Tiết HK
M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 V1 V2 V3 V4 V5
1 Nguyễn Thế Anh
2 Võ Văn Anh
3 Lê Thị Thảo Chi
4 Đinh Th Cúc
5 Nguyễn Văn Cường
6 Võ Mỹ Duyên
7 Hoàng Nghĩa Đạt
8 Nguyễn Đình Đạt
9 Nguyễn Tiến Đạt
10 Trần Châu Đức
11 Nguyễn Thị Quỳnh Giang
12 Phan Thị Thu Hằng
13 Nguyễn Thị Hiếu
14 Phạm Đình Hùng
15 Phan Hång Minh
16 Nguyễn Thị Lê Na
17 Phan Hữu Nam
18 Nguyễn Thị Oanh
19 Nguyễn Văn Quyền
20 Nguyễn Hoàng Quyết
21 Nguyễn Văn Quyết
22 Nguyễn Thị Thanh
23 Nguyễn Thị Phương Thảo
24 Nguyễn Văn Thế
25 Trương Công Tiệp
26 Hoàng Thị Trà
27 Nguyễn Văn Trình
28 Trần Văn Tuấn
29 Nguyễn Thị Tuyết
30 Phạm Quang
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN MỸ THUẬT - HỌC KỲ 1 Khối 6 - Lớp 6C - Trang 2
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN MỸ THUẬT - HỌC KỲ 1 Khối 6 - Lớp 6C - Người đăng: The Reaper
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN MỸ THUẬT - HỌC KỲ 1 Khối 6 - Lớp 6C 9 10 545