Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm cơ quan văn hóa

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CHẤM ĐIỂM
“CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”
(Kèm theo Hướng dẫn số 08/HD-BCĐ, ngày 11 tháng 02 năm 2015
của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh)
(Thang điểm 100)
T
TT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
1

2

ĐIỂM
CHUẨN

30

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu
quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác
hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động
tiên tiến”; có 95% trở lên gia đình cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt
danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

6

Có 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường
xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

6

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định của pháp luật.

6

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ được giao.

6

Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng
vào thực tiễn.

6

2 Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa
công sở

40

100% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm
các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

8

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành
văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện
các hành vi mê tín dị đoan.

8

Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy,
quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn
kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

8

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
hút thuốc lá nơi làm việc; không uống rượu, bia trong giờ
làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; thực hiện tốt
phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp”,
an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê
duyệt.

8

ĐIỂM
TỰ
CHẤM

ĐIỂM
CHẤM
ĐOÀN
KIỂM
TRA

GHI
CHÚ

Có địa điểm, dụng cụ tập luyện thể dục-thể thao; cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tập
luyện thể dục-thể thao.

8

3 Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của
3 Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

4

30

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy
định của địa phương, đơn vị, ngành;

10

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức
cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh t...
BẢNG CHẤM ĐIỂM
“CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”
(Kèm theo Hướng dẫn số 08/HD-BCĐ, ngày 11 tháng 02 năm 2015
của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh)
(Thang điểm 100)
T
TT
NỘI DUNG TIÊU CHÍ
ĐIỂM
CHUẨN
ĐIỂM
TỰ
CHẤM
ĐIỂM
CHẤM
ĐOÀN
KIỂM
TRA
GHI
CHÚ
1
1
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30
Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu
quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác
hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động
tiên tiến”; có 95% trở lên gia đình cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt
danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
6
Có 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường
xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
6
Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định của pháp luật.
6
Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ được giao.
6
Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng
vào thực tiễn.
6
2
2
Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa
công sở
40
100% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm
các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
8
Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành
văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện
các hành vi mê tín dị đoan.
8
Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy,
quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn
kết, giúp nhau cùng tiến bộ.
8
Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
hút thuốc lá nơi làm việc; không uống rượu, bia trong giờ
làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; thực hiện tốt
phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp”,
an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê
duyệt.
8
Bảng điểm cơ quan văn hóa - Trang 2
Bảng điểm cơ quan văn hóa - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng điểm cơ quan văn hóa 9 10 452