Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm

Được đăng lên bởi hoangthienminh-2011
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

Chấm công thiế

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG

3

Thời gian: 01/03/2014 - 31/03/2014

Họ và tên:
Chức vụ:
Bộ phận:

Nguyễn Xuân Hảo
Developer
Web

+

Ngày đi làm

X
0

Không chấm cô
Nghỉ không phé

P

Nghỉ có phép có

Po Nghỉ có phép ko
1/2 Nghỉ nửa ngày
S

Số phút đi muộn

RN Số phút ra ngoà
1

2

3

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18 19 20 21 22

T7 CN T2
+
+

T3
+

T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4
+ + + +
0.82 + +

T5
+

T6
+

T7 CN
+

T2
+

T3 T4 T5 T6 T7 CN T2
+ + + + +
+

T/L thử việc (/ngày):
Không chấm công:
Ngày thử việc:
Tổng lương thử việc:
Phạt:
Tạm ứng:
Thực lĩnh:

7

8

9

10

11

23

24

25

26

T3 T4
+ +

27

28

29

30

31

T5 T6
+
+

T7
+

CN

T2
+

Ngày
làm

Ngà
y
làm
thêm

Nghỉ
P

23.32

153,191 VNĐ
23.32
3,572,426 VNĐ
VNĐ
VNĐ
3,572,426 VNĐ

Hành Chính Nhân Sự
(Ký, họ tên)

Ngày 12 tháng 04 năm 2014
Người nhận ký
(Ký, họ tên)

NGUYỄN THUÝ HẰNG

NGUYỄN XUÂN HẢO

hĩa Việt Nam
nh Phúc
Chấm công thiếu
Ngày đi làm
Không chấm công
Nghỉ không phép
Nghỉ có phép có tính lương
Nghỉ có phép ko được tính lương
Nghỉ nửa ngày
Số phút đi muộn
Số phút ra ngoài
Nghỉ

ăm 2014
ký

HẢO

KCC

Tổng cộng

KP
23.32

Số phút đi
muộn

...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc
Chấm công thiếu
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG
3
+
Ngày đi làm
X
Không chấm công
0
Nghỉ không phép
Họ và tên:
Nguyễn Xuân Hảo
P
Nghỉ có phép có tính lương
Chức vụ:
Developer
Po
Nghỉ có phép ko được tính lương
Bộ phận:
Web
1/2
Nghỉ nửa ngày
S
Số phút đi muộn
RN
Số phút ra ngoài
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nghỉ
T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 P
+ + + + + + + 0.82 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23.32
T/L thử việc (/ngày):
153,191 VNĐ
Không chấm công:
Ngày thử việc:
23.32
Tổng lương thử việc:
3,572,426 VNĐ
Phạt:
VNĐ
Tạm ứng:
VNĐ
Thực lĩnh:
3,572,426 VNĐ
Ngày 12 tháng 04 năm 2014
Hành Chính Nhân Sự
Người nhận ký
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
NGUYỄN THUÝ HẰNG
NGUYỄN XUÂN HẢO
Thời gian: 01/03/2014 - 31/03/2014
Ngày
làm
Ngà
y
làm
thêm
Bảng điểm - Trang 2
Bảng điểm - Người đăng: hoangthienminh-2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng điểm 9 10 670