Ktl-icon-tai-lieu

Bảng liệt kê thiết bị nắp hầm hàng

Được đăng lên bởi Marl Boro
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT TƯ NẮP HẦM HÀNG TÀU HR34-PR01
No.

Drawing
No.

1
2
3
4
5
6
7
8

292-1112
292-1113

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

292-1121
292-1150

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

292-1011
292-1141

-

292-1011
292-1161
292-1021
-

Denomination

Quan.

Hatch 1
Drawing No. 292-1111
Fitting assembly
1
End hinge and cylinder hinge assembly
2
End stopper assembly
2
Snap lock assembly
18
Interface and force plan
1
Adjusting plate 12x77x570
4
Pivot Securing device
2
Drawing No. 292-1112
Steel structure
1
Sealing plan
1
Marking of panel
1
Air plug
8
Wheel assembly
1
Grain feeding cover
5
Bottom hinge
4
Bracket and hook for snap lock
18
Ventilation cover
4
Support pads
1
Timber stanchion socket
14
Drawing No. 292-1113
End hinge bed
1
End hinge seat
1
Cylinder hinge seat
2
Double link device Φ125/Φ140
1
Sphere hinge device Φ125
1
Cylinder hinge assembly Φ125
4
End hinge bed
1
End hinge seat
1
Cylinder hinge seat
2
Double link device Φ125
1
Bush
1
Locking pin
1
Drawing No. 292-1115
Locking bar
1
Securing pin
1
Stopper plate 50
1
Plate 20
1
Plate 20
1
Plate 12
1
Plate 12
1
Plate 12
2

Material

-

-

Weight (kg)
Deliverer
Each Total

40

720

4

16

-

-

730

730

1

8

5

90

292
20
-

292
280
-

Y+T+M
Y+T
Y+T
Y+T
Y+T
Yard
Y+T
Maker
TTS
T+M
Maker
TTS
Yard
T+M
Maker
Yard
Y+T
Maker
-

NV-AH36
Q345C
NV-AH36
Ass'y
Ass'y
Ass'y
NV-AH36
Q345C
NV-AH36
Ass'y
Ass'y
Ass'y

Yard
Yard
Yard
TTS
TTS
TTS
Yard
Yard
Yard
TTS
TTS
TTS

Ass'y
Ass'y
NV-AH36
NV-AH36
NV-AH36
NV-AH36
NV-AH36
NV-AH36

TTS
TTS
Yard
Yard
Yard
Yard
Yard
Yard

42
56
28
2
34
8

42
56
28
2
34
16

No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Drawing
No.

Denomination

Quan.

Drawing No. 292-1141
292-1142 Rail arrangement
2
Stopper
6
Check valve
4
Page 2
Fy stopper
2
Gas sampling assembly
2
Compression bar 10x100x9620
2
Compression bar 10x100x18810
1
Compression bar 10x100x185
4
Bracket 8
4
Compression bar 10x100x6650
2
Compression bar 10x100x15500
1
Support plate 10x130x310
8
Support plate 10x130x592
14
Support plate 10x130x874
4
Antilift device type A
2
Stopper /Guide
2
Drawing No. 292-1142
Rail 65
1
Rail 40
1
Bracket
1
Bracket
1
Bracket
1
Drawing No. 292-1150
HRA.60.000 Single lip seal
111m
HRB.60.000 Hollow seal
42m
HRA.51.001 Flat corner
2
HRA.53.11453 way vertical corner (left hand)
1
HRA.53.12453 way vertical corner (right hand)
1
HRA.53.2001End piece
2
HRB.64.12204 way corner piece(left)
1
HR...
VẬT TƯ NẮP HẦM HÀNG TÀU HR34-PR01
No.
Drawing
Denomination Quan. Material
Weight (kg)
Deliverer
No.
Each Total
Hatch 1
Drawing No. 292-1111
1 292-1112 Fitting assembly 1 Y+T+M
2 292-1113 End hinge and cylinder hinge assembly 2 Y+T
3 End stopper assembly 2 Y+T
4 292-1011 Snap lock assembly 18 40 720 Y+T
5 292-1141 Interface and force plan 1 Y+T
6 Adjusting plate 12x77x570 4 4 16 Yard
7 Pivot Securing device 2 Y+T
8 - - - - - - -
Drawing No. 292-1112
9 292-1121 Steel structure 1 Maker
10 292-1150 Sealing plan 1 730 730 TTS
11 Marking of panel 1 T+M
12 Air plug 8 1 8 Maker
13 Wheel assembly 1 TTS
14 Grain feeding cover 5 Yard
15 Bottom hinge 4 T+M
16 292-1011 Bracket and hook for snap lock 18 5 90 Maker
17 Ventilation cover 4 Yard
18 292-1161 Support pads 1 292 292 Y+T
19 292-1021 Timber stanchion socket 14 20 280 Maker
20 - - - - - - -
Drawing No. 292-1113
21 End hinge bed 1 NV-AH36 Yard
22 End hinge seat 1 Q345C Yard
23 Cylinder hinge seat 2 NV-AH36 Yard
24 1 Ass'y TTS
25 1 Ass'y TTS
26 4 Ass'y TTS
27 End hinge bed 1 NV-AH36 Yard
28 End hinge seat 1 Q345C Yard
29 Cylinder hinge seat 2 NV-AH36 Yard
30 1 Ass'y TTS
31 Bush 1 Ass'y TTS
32 Locking pin 1 Ass'y TTS
Drawing No. 292-1115
33 Locking bar 1 Ass'y TTS
34 Securing pin 1 Ass'y TTS
35 Stopper plate 50 1 NV-AH36 42 42 Yard
36 Plate 20 1 NV-AH36 56 56 Yard
37 Plate 20 1 NV-AH36 28 28 Yard
38 Plate 12 1 NV-AH36 2 2 Yard
39 Plate 12 1 NV-AH36 34 34 Yard
40 Plate 12 2 NV-AH36 8 16 Yard
Double link device Φ125/Φ140
Sphere hinge device Φ125
Cylinder hinge assembly Φ125
Double link device Φ125
Bảng liệt kê thiết bị nắp hầm hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng liệt kê thiết bị nắp hầm hàng - Người đăng: Marl Boro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bảng liệt kê thiết bị nắp hầm hàng 9 10 511