Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mô tả định hướng phát triển năng lực học sinh

Được đăng lên bởi ngannam03
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SẢN PHẨM NHÓM ĐỊA LÍ - ĐƠN VỊ: BÌNH HIỆP
I. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH
THÀNH THEO CHỦ ĐỀ CTGDPT
CHỦ ĐỀ: Các thành phần tự nhiên của Trái đất – Địa hình
Lớp: 9
Nội
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
dung
Núi
- Nêu được khái niệm núi là gì?
- Xác định
- So sánh được sự
- Phân tích được
- Đặc điểm hình dạng, độ cao của núi.
được ý nghĩa giống và khác nhau
những thuận lợi
- Nêu được đặc điểm của các lịa núi già, của vùng núi giữa các loại núi. Từ và khó khăn do
núi trẻ ; núi cao, ngúi TB và núi thấp
nói chung,
đó phân biệt được
địa hình núi
- Nhận biết được địa hình cacxtơ.
của vùng núi các loại núi qua
mang lại.
đá vôi nói
tranh ảnh.
riêng đối với
- Liên hệ và nêu
sự phát triển
được một số địa
kinh tế của
danh vùng núi nổi
con người
tiếng của Việt Nam.
Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực chung: Tự học, Giải quyết vấn đề, Sử dụng CNTT-TT, Hợp tác, Sử dụng ngôn ngữ, Tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, Sử dụng bản đồ, Sử dụng số liệu thống kê, Tranh
ảnh.
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Câu hỏi nhận biết
Câu 1: Dựa vào nội dung kênh chữ SGK (Tr42) và hình ảnh sau, hãy cho biết núi được định nghĩa như
thế nào? Núi được chia thành những bộ phận nào?

Hướng dẫn trả lời:
- Núi là dạng ĐH nhô cao rõ rệt trên mặt đất, thường có độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển.
- Núi gồm: 3 bộ phận: ĐỈnh, sườn và chân núi.
Câu 2: Dựa vào bảng phân loại núi trong SGK, cho biết dựa vào cơ sở nào để người ta phân loại núi? Cho
biết núi được chia thành những loại nào?
Hướng dẫn trả lời:
- Dựa vào độ cao chia thành 3 loại: núi cao, TB và núi thấp.
Câu 3: Dựa vào hình sau đây, em hãy cho biết để tính độ cao của núi người ta đo bằng mấy cách? Đó là
cách nào? Trình bày các cách đo đó? Theo em cách đo nào chỉ có một giá trị? Cách đo nào có nhiều giá trị
đo? Vì sao?

Hướng dẫn trả lời:
- Bằng 2 cách: độ cao tuyệt đối và độ cao tương đối.
- Các cách đo:
+ Độ cao tuyệt đối: là độ cao của núi được đo từ đỉnh núi đến mực nước biển.
+ Độ cao tương đối: là độ cao của núi được đo từ đỉnh núi đến chân núi.
+ Độ cao tuyệt đối chỉ có một giá trị, độ cao tương đối có nhiều giá trị. Vì độ cao tương đối được đo ở
đỉnh đến chân núi nên chân núi ở các hướng có khác nhau nên có nhiều giá trị hơn.
Câu 4:

5. Câu hỏi định hướng năng lực
Câu 1: Hãy đọc đoạn văn sau:
Đến vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, du khách không chỉ được nghỉ dưỡng tại các khu resort đẳng
cấp quốc tế, khám phá sự quyến rũ của biển đảo mà còn có cơ hội t...
SẢN PHẨM NHÓM ĐỊA LÍ - ĐƠN VỊ: BÌNH HIỆP
I. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH
THÀNH THEO CHỦ ĐỀ CTGDPT
CHỦ ĐỀ: Các thành phần tự nhiên của Trái đất – Địa hình
Lớp: 9
Nội
dung
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Núi - Nêu được khái niệm núi là gì?
- Đặc điểm hình dạng, độ cao của núi.
- Nêu được đặc điểm của các lịa núi già,
núi trẻ ; núi cao, ngúi TB và núi thấp
- Nhận biết được địa hình cacxtơ.
- Xác định
được ý nghĩa
của vùng núi
nói chung,
của vùng núi
đá vôi nói
riêng đối với
sự phát triển
kinh tế của
con người
- So sánh được sự
giống và khác nhau
giữa các loại núi. Từ
đó phân biệt được
các loại núi qua
tranh ảnh.
- Liên hệ và nêu
được một số địa
danh vùng núi nổi
tiếng của Việt Nam.
- Phân tích được
những thuận lợi
và khó khăn do
địa hình núi
mang lại.
Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực chung: Tự học, Giải quyết vấn đề, Sử dụng CNTT-TT, Hợp tác, Sử dụng ngôn ngữ, Tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: duy tổng hợp theo lãnh thổ, Sử dụng bản đồ, Sử dụng số liệu thống kê, Tranh
ảnh.
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Câu hỏi nhận biết
Câu 1: Dựa vào nội dung kênh chữ SGK (Tr42) và hình ảnh sau, hãy cho biết núi được định nghĩa như
thế nào? Núi được chia thành những bộ phận nào?
Hướng dẫn trả lời:
- Núi là dạng ĐH nhô cao rõ rệt trên mặt đất, thường có độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển.
- Núi gồm: 3 bộ phận: ĐỈnh, sườn và chân núi.
Câu 2: Dựa vào bảng phân loại núi trong SGK, cho biết dựa vào cơ sở nào để người ta phân loại núi? Cho
biết núi được chia thành những loại nào?
Hướng dẫn trả lời:
- Dựa vào độ cao chia thành 3 loại: núi cao, TB và núi thấp.
Câu 3: Dựa vào hình sau đây, em hãy cho biết để tính độ cao của núi người ta đo bằng mấy cách? Đó là
cách nào? Trình bày các cách đo đó? Theo em cách đo nào chỉ có một giá trị? Cách đo nào có nhiều giá trị
đo? Vì sao?
Bảng mô tả định hướng phát triển năng lực học sinh - Trang 2
Bảng mô tả định hướng phát triển năng lực học sinh - Người đăng: ngannam03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng mô tả định hướng phát triển năng lực học sinh 9 10 781