Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra thuỷ văn 2010

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 6458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr−ờng đại học giao thông vận tải

Bộ môn thủy lực thủy văn

Một số Bảng tra

môn thủy văn công trình
(tài liệu đ−ợc sử dụng trong phòng thi)

Hà Nội, 10 - 2010

Bảng 3-2: Bảng cho K đối với Loga-PearsonIII

Hệ số CS
3.5
2.5
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2.0
-2.5
-3.0

2

5

50
-0.396
-0.360
-0.307
-0.282
-0.254
-0.225
-0.195
-0.164
-0.148
-0.132
-0.116
-0.099
-0.083
-0.066
-0.050
-0.033
-0.017
0.000
0.017
0.033
0.050
0.066
0.083
0.099
0.116
0.132
0.148
0.164
0.195
0.225
0.254
0.282
0.307
0.360
0.396

20
0.420
0.518
0.609
0.643
0.675
0.705
0.732
0.758
0.769
0.780
0.790
0.800
0.808
0.816
0.823
0.830
0.836
0.841
0.846
0.850
0.853
0.855
0.860
0.857
0.857
0.856
0.854
0.852
0.843
0.832
0.817
0.799
0.777
0.710
0.636

Chu kù T (năm)
10
25
50
Xác suất vợt P%
10
4
2
1.180
2.278
3.152
1.250
2.162
3.048
1.302
2.219
2.912
1.318
2.193
2.848
1.329
2.163
2.780
1.337
2.128
2.706
1.340
2.087
2.626
1.340
2.043
2.542
1.339
2.018
2.498
1.336
1.993
2.453
1.333
1.967
2.407
1.328
1.939
2.359
1.323
1.910
2.311
1.317
1.880
2.261
1.309
1.849
2.211
1.301
1.818
2.159
1.292
1.785
2.107
1.282
1.751
2.054
1.270
1.716
2.000
1.258
1.680
1.945
1.245
1.643
1.890
1.231
1.606
1.834
1.216
1.567
1.777
1.200
1.528
1.720
1.183
1.488
1.663
1.166
1.488
1.606
1.147
1.407
1.549
1.128
1.366
1.492
1.086
1.282
1.397
1.041
1.198
1.270
0.994
1.116
1.166
0.945
1.035
1.069
0.895
0.959
0.980
0.771
0.793
0.798
0.660
0.666
0.666

100

200

1
4.051
3.845
3.605
3.499
3.388
3.271
3.149
3.022
2.957
2.891
2.824
2.755
2.686
2.615
2.544
2.472
2.400
2.326
2.252
2.178
2.104
2.029
1.955
1.880
1.806
1.733
1.660
1.588
1.449
1.318
1.197
1.087
0.990
0.799
0.667

0.5
4.970
4.652
4.298
4.147
3.990
3.828
3.661
3.489
3.401
3.312
3.223
3.132
3.041
2.949
2.586
2.763
2.670
2.576
2.482
2.388
2.294
2.201
2.108
2.016
1.926
1.837
1.749
1.664
1.501
1.351
1.216
1.097
0.995
0.800
0.667

Bảng 3-17: Bảng tra hệ số CS theo độ lệch S của phân phối nhị thức
CS
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2

0.3
2.95
3.07
3.19
3.30
3.43
3.55
3.66
3.78
3.89
4.01
4.23
4.45
4.68
4.90
5.11
5.30
5.48
5.62
5.86
6.02
6.21
6.36
6.50
6.69
6.83
6.99
7.14
7.29
7.42
7.53
7.65

1
2.40
2.47
2.54
2.61
2.68
2.75
2.82
2.89
2.96
3.02
3.15
3.27
3.39
3.50
3.60
3.68
3.78
3.86
3.96
4.05
4.11
4.18
4.24
4.29
4.34
4.39
4.42
4.46
4.50
4.54
4.59

2
2.41
2.16
2.21
2.26
2.31
2.35
2.40
2.45
2...
Trêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
Bé m«n thñy lùc thñy v¨n
Mét sè B¶ng tra
m«n thñy v¨n c«ng tr×nh
(tµi liÖu ®îc sö dông trong phßng thi)
Hµ Néi, 10 - 2010
Bảng tra thuỷ văn 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra thuỷ văn 2010 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bảng tra thuỷ văn 2010 9 10 940