Ktl-icon-tai-lieu

bánh răng

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

Lực vòng
Lực ăn khớp


Ft


Lực dọc trục Fa


Lực hướng tâm Fr

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

 Lực vòng:

2T1
Ft1 Ft2 
d1

 Lực dọc trục: Fa1 Fa2 Ft1 . tg

 Lực hướng tâm: Fr Fr F '.tg n 
1
2

 Lực ăn khớp:

Ft1 . tg n
cos 

Ft1
F'
Fn1 Fn2 

cos  n cos  . cos  n

F'

Ft1
cos 

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.2. LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG

4.3.3. TẢI TRỌNG TÍNH

 Tải trọng tính:

Ftt  K .Fdn

 Hệ số tải trọng tính:

K  K  .K v .K

4.4. CAÙC DAÏNG HOÛNG VAØ CHÆ TIEÂU TÍNH

4.4.1. CAÙC DAÏNG HOÛNG
Gãy răng.
Tróc vì mỏi bề mặt răng.
Mòn răng.
Dính răng.
Biến dạng dẻo bề mặt răng.
Bong bề mặt răng.

4.4.2. CHÆ TIEÂU TÍNH

1/12 12

4.4.1. CÁC DẠNG HỎNG
 Gãy răng: do ứng suất uốn.
 Tróc vì mỏi bề mặt răng: do ứng suất tiếp xúc và ma sát
trên bề mặt răng.
 Mòn răng: xảy ra ở các bộ truyền hở, bôi trơn kém.
 Dính răng: xảy ra ở các bộ truyền chịu tải trọng lớn làm
việc với vận tốc cao.
 Biến dạng dẻo bề mặt răng: xảy ra ở bộ truyền chế tạo từ
thép mềm, chịu tải trọng lớn và vận tốc thấp.
 Bong bề mặt răng: xảy ra ở bộ truyền được tăng bền bề mặt.

4.4.2. CHỈ TIÊU TÍNH

CHÆ TIEÂU TÍNH

Tính theo ñoä beàn tieáp xuùc
Kieåm tra theo ñoä beàn uoán

Tính theo theo ñoä beàn uoán
Kieåm tra ñoä beàn tieáp xuùc

(Bộ truyền kín, bôi trơn tốt).

(Bộ truyền hở, bôi trơn kém).

4.5. VAÄT LIEÄU CHEÁ TAÏO BAÙNH RAÊNG

SV töï ñoïc trang 220, taøi lieäu [1]

15

4.6. TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN BR TRUÏ RAÊNG THAÚNG

TÍNH TOAÙN

Tính theo ñoä beàn tieáp xuùc

Tính theo theo ñoä beàn uoán

16

4.6. TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN BR TRUÏ RAÊNG THAÚNG
4.6.1. Tính theo độ bền tiếp xúc:

17

4.6. TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN BR TRUÏ RAÊNG THAÚNG
 Điều kiện bền:

 H [ H ]

 Ứng suất tiếp xúc tính theo công thức Hetz:

 H Z M

qn
2

18

4.6. TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN BR TRUÏ RAÊNG THAÚNG
a. Hệ số xét đến cơ tính vật liệu:

ZM

2 E1 E 2

 [ E 2 (1  12 )  E1 (1   22 )]

19

4.6. TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN BR TRUÏ RAÊNG THAÚNG
b. Bán kính cong tương đương:

1 1
1
 
 1  2

d1 ...
Lực vòng
Lực vòng
Lực dọc trục
Lực dọc trục
Lực ăn khớp
Lực ăn khớp
t
F
a
F
Lực hướng tâm
Lực hướng tâm
r
F
4.3.2.
4.3.2.
LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG
LỰC TÁC DỤNG TRONG BỘ TRUYỀN BR TRỤ RĂNG NGHIÊNG
bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bánh răng - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bánh răng 9 10 575