Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác chủ nhiệm lớp

Được đăng lên bởi hiengiang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phßng GD-§T L¬ng Tµi
Trêng THCS ThÞ TrÊn Thøa
----------------- ***** ---------------------
B¸o c¸o chuyªn ®Ò c«ng t¸c chñ nhiÖm líp
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ !
¤ng cha ta ®· d¹y “ Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n’’, tõ ®ã cho ta thÊy r»ng c«ng t¸c
gi¸o dôc thËt quan träng. Môc tiªu cña gi¸o dôc lµ ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam trë
thµnh nh÷ng líp ngêi võa cã tµi võa cã ®øc cho sù ph¸t triÓn vµ trêng tån cña ®Êt níc.
§Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu ®ã th× ho¹t ®éng c¬ b¶n trong nhµ trêng lµ d¹y vµ häc vµ
ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. Hai ho¹t ®éng nµy cã mèi quan hÖ biÖn chøng t¸c ®éng
qua l¹i lÉn nhau vµ lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó nhµ trêng thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc.
Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o nµy c«ng t¸c chñ nhiÖm líp ®ãng mét vai trß chñ ®¹o, kh«ng
thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®Ó gãp phÇn ®µo t¹o lªn nh÷ng thÕ hÖ trÎ cho
®Êt níc.
PhÇn thø nhÊt: NhËn thøc vÒ líp chñ nhiÖm
Líp chñ nhiÖm lµ mét tæ chøc cã kû luËt, cã quy t¾c ho¹t ®éng chung phï hîp víi lîi
Ých chung vµ lµ mét m«i trêng, mét ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng gi¸o dôc cã hiÖu qu¶ c¸c
chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt, c¸c cuéc vËn ®éng, tuyªn truyÒn…cña §¶ng,
nhµ níc, cña c¸c ban nghµnh, ®oµn thÓ…tõ trung ¬ng tíi ®Þa ph¬ng, ®Õn thÕ hÖ trÎ…
trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n vµ lµ n¬i tæ chøc, gi¸o dôc, ®éng viªn, nu«i dìng
t©m hån vµ tri thøc cho nh÷ng thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt níc.
PhÇn thø hai: Nh÷ng viÖc ®· lµm
C¨n cø vµo mçi ®Çu n¨m häc, khi nhËn ®îc líp chñ nhiÖm míi t«i thêng b¾t ®Çu
c«ng viÖc cña mét gi¸o viªn chñ nhiÖm líp b»ng c¸c viÖc lµm cô thÓ sau:
1- Tæ chøc x©y dùng bé m¸y (c¸n bé líp)
Khi ®îc tiÕp nhËn líp, t«i gÆp GVCN cò ®Ó th¨m n¾m t×nh h×nh chung cña líp . Trªn
c¬ së líp cò, t«i vÉn gi÷ nguyªn ban c¸n sù líp víi yªu cÇu: Líp trëng ph¶i lµ ngêi g-
¬ng mÉu, lu«n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi tËp thÓ, lu«n ®îc c¸c b¹n tin yªu.
Líp phã häc tËp ph¶i lµ ngêi toµn diÖn nhÊt, v× ngoµi viÖc g¬ng mÉu trong häc tËp vµ
tu dìng ra b¹n Êy cÇn lµ ngêi häc giái ®Òu c¸c m«n häc. Líp phã v¨n thÓ cÇn cã n¨ng
khiÕu mét chót vÒ v¨n nghÖ vµ x©y dùng c¸c phong trµo bÒ næi. C¶ ban c¸n bé líp nµy
ph¶i biÕt râ mèi quan hÖ tËp thÓ, biÕt tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®a d¹ng, x©y dùng c¸c
viÔn c¶nh t¬ng lai cho líp, t¹o ®îc truyÒn thèng tèt ®Ñp vµ tæ chøc tèt c¸c phong trµo
thi ®ua cña líp, cña trêng ….
Sau ®ã t«i chia c¸c tæ theo ®Þa bµn d©n c cã sè ®«ng häc sinh h¬n, t×m hiÓu hoµn
c¶nh cña c¸c em, råi kiÖn toµn tæ chøc líp theo nguyªn t¾c vµ lui vµo hËu trêng ®Ó h-
íng dÉn, chØ ®¹o c¸c em x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong n¨m vµ tæ chøc thùc hiÖn
c¸c ho¹t ®éng ®ã.
2- X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Bé gi¸o dôc cã triÓn khai vµ thùc hiÖn kh¸ tèt hai cuéc
vËn ®éng: “ Cuéc vËn ®éng hai kh«ng vµ häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå
ChÝ Minh”…®Æc biÖt h¬n n¨m häc 2008-2009 Bé gi¸o dôc ®· ph¸t ®éng thùc hiÖn
phong trµo thi ®ua “ X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” díi sù chØ ®¹o
kÞp thêi cña nhµ trêng t«i ®· triÓn khai néi dung cña tõng cuéc vËn ®éng vµ phong trµo
thi ®ua b»ng c¸c néi dung cô thÓ sau:
* Cuéc vËn ®éng hai kh«ng:
- Yªu cÇu häc sinh häc thuéc vµ thùc hiÖn 4 kh«ng sau ®©y:
1- Kh«ng häc thuéc bµi kh«ng ®Õn líp
2- Kh«ng nh¾c bµi cho b¹n khi b¹n ®îc kiÓm tra
3- Kh«ng mang tµi liÖu vµ sö dông tµi liÖu trong thi cö
4- Kh«ng coi bµi cña b¹n vµ kh«ng cho b¹n coi bµi
- Th«ng qua häc sinh vµ héi nghÞ phô huynh häc sinh ®Çu n¨m .Yªu cÇu phô huynh
thùc hiÖn tèt 4 kh«nng sau ®©y:
1- Kh«ng cho con ®i ch¬i trong thêi gian häc ë nhµ mµ nhµ trêng qui ®Þnh.
ChiÒu:14h ®Õn 16h30. Tèi 19h ®Õn 22h.
2- Kh«ng thÓ kh«ng biÕt khi con m×nh nghØ häc hoÆc trèn häc.
3- Kh«ng bá c¸c giê sinh ho¹t, cuéc häp ®Þnh kú khi gi¸o viªn chñ nhiÖm yªu cÇu.
Báo cáo công tác chủ nhiệm lớp - Trang 2
Báo cáo công tác chủ nhiệm lớp - Người đăng: hiengiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo công tác chủ nhiệm lớp 9 10 822