Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đại hội nhiệm kỳ công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM KỲ 2015-2020

(Dự thảo)

Bắc Trà My, ngày 08 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2015
Phương hướng hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020
PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XI,
NHIỆM KỲ 2010-2015
- Trong 5 năm qua, ngành đã triển khai và thực hiện những nhiệm vụ
trọng tâm về Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, PGD&ĐT đạt kết quả khả
quan. Chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực; qui mô mạng lưới
trường, lớp phát triển rộng khắp tạo điều kiện cho học sinh trong độ tuổi được
đến lớp đến trường; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hằng năm được mua sắm
mới và bổ sung góp phần tổ chức thực hiện giảng dạy đạt hiệu quả; chất lượng
đội ngũ ngày một được nâng cao.
1. Tình hình CBCC,VC, NLĐ.
- Hiện nay toàn ngành có 1161 CBCC,VC, NLĐ, so với năm 2010 tăng
342 CBCC,VC, NLĐ (năm 2010 có 819); Nữ chiếm tỷ lệ 76%; đảng viên 21,8%
(tăng 12% so với năm 2010); đoàn viên công đoàn (tăng 308 người). Đội ngũ
CBCC,VC, NLĐ trong 5 năm qua không ngừng tự học tập nâng chuẩn, tích cực
đổi mới phương pháp giảng dạy; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác quản lý và dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn ngành
hưởng ứng tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, các phong trào thi đua và gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô
giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức
thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục
huyện nhà.
- Các chế độ và tiền lương của CBCC,VC, NLĐ hằng năm ổn định và
tăng lên cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống cho đại bộ phận CBCC,VC, NLĐ của
ngành yên tâm công tác, có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đối với một số viên chức tại các trường do mới
hợp đồng và chế độ ưu đãi không có (nhân viên) nên mức lương còn thấp do vậy
có ảnh hưởng đến đời sống cũng như tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của
CBCC,VC.

1

- CBCC,VC, NLĐ luôn vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng, có ý
thức nâng cao trong việc chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện…Tất cả đều
có chung mong muốn là đất nước ổn định và tiếp tục phát triển, chính sách tiền
lương sớm được cả...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHIỆM KỲ 2015-2020
(Dự thảo) Bắc Trà My, ngày 08 tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2015
Phương hướng hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020
PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XI,
NHIỆM KỲ 2010-2015
- Trong 5 năm qua, ngành đã triển khai thực hiện những nhiệm vụ
trọng tâm v Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, PGD&ĐT đạt kết quả khả
quan. Chấtợng giáo dục đã nhiều chuyển biến tích cực; qui mạng lưới
trường, lớp phát triển rộng khắp tạo điều kiện cho học sinh trong độ tuổi được
đến lớp đến trường; cơ s vật cht, thiết bị dạy học hằng m được mua sắm
mới bổ sung góp phần tổ chức thực hiện giảng dạy đạt hiệu quả; chất lượng
đội ngũ ngày một được nâng cao.
1. Tình hình CBCC,VC, NLĐ.
- Hiện nay toàn ngành 1161 CBCC,VC, NLĐ, so với năm 2010 tăng
342 CBCC,VC, NLĐ (năm 2010 có 819); Nữ chiếm tỷ lệ 76%; đảng viên 21,8%
(tăng 12% so với m 2010); đoàn viên công đoàn (tăng 308 người). Đội ngũ
CBCC,VC, NLĐ trong 5 năm qua không ngừng tự học tập nâng chuẩn, tích cực
đổi mới phương pháp giảng dạy; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác quản lý và dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn ngành
hưởng ứng tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, các phong trào thi đua và gắn với cuộc vận động Mỗi thầy giáo,
giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức
thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục
huyện nhà.
- Các chế độ và tiền lương của CBCC,VC, NLĐ hằng m ổn định
tăng lên cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống cho đại bộ phận CBCC,VC, NLĐ của
ngành yên tâm công tác, ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đối với một số viên chức tạic trường do mới
hợp đồng và chế độ ưu đãi không có (nhân viên) nên mức lương còn thấp do vậy
ảnh hưởng đến đời sống cũng như tưởng tinh thần trách nhiệm của
CBCC,VC.
1
Báo cáo đại hội nhiệm kỳ công đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đại hội nhiệm kỳ công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo đại hội nhiệm kỳ công đoàn 9 10 309