Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hội nghị công đòan CBCNVC

Được đăng lên bởi truclinh229
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN GD PHỔ YÊN

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NAM TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/HD- CĐN

Nam Tiến, ngày 01 tháng 10 năm 2012

V/ v hướng dẫn tổ chức
hội nghị CBCC,VC

Kính gửi: Các tổ Công đoàn trường Mầm non mầm non Nam Tiến

Để thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
năm học 2012 – 2013. Căn cứ vào hướng dẫn số 43/CĐN ngày
04/9/2012của Công đoàn Giáo Huyện Phổ Yên về việc tổ chức Hội nghị
CBCC,VC trong ngành Giáo dục & ĐT và các yêu cầu thực hiện quy chế
dân chủ trong nhà trường( Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/
3/2000 của bộ Giáo dục & ĐT). Công đoàn trường Mầm non Nam tiến
hướng dẫn các tổ Công đoàn trong trường phối hợp với Nhà trường tổ chức
hội nghị CBCC,VC như sau:
1. Tất cả các cơ quan, trường học và đơn vị trong ngành
GD&ĐT đều phải tổ chức hội nghị CBCC,VC mỗi năm 1 lần để cán bộ,
giáo viên, CNV và lao động trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về quản lý
và xây dựng cơ quan, trường học trong ngành GD & ĐT
2. Thời gian tổ chức hội nghị CBCC,VC:
- Đối với trường Mầm Non Xã Nam Tiến dự kiến tổ chức vào tuần 3
tháng 10 năm 2012 ( Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập HLH Phụ nữ
Việt Nam
3. Hình thức tổ chức:

- Hội nghị thường kỳ ở đơn vị mỗi năm 1 lần.
- Hội nghị bất thường: Khi có 2/3 tổng số CBGV, CNV hoặc BCH
công đoàn cơ sở hoặc thủ trưởng cơ quan yêu cầu.
BCH Công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị chuẩn bị nội dung,
lập kế hoạch tổ chức hội nghị ít nhất trước 15 ngày mở hội nghị thường kỳ
và chậm nhất sau 15 ngày nhận được yêu cầu tổ chức hội nghị bất thường.
4. Thành phần dự hội nghị CBCC,VC:
Toàn thể CBCC,VC ( trừ những người bị kỷ luật từ khiển trách trở
lên).
5. Hội nghị được tổ chức hợp lệ: khi có ít nhất 2/3 tổng số CBCC,
VC của đơn vị tham gia; Nghị quyết, quyết định của HN có giá trị khi có
hơn 50% số người Dự HN tán thành và không trái với quy định của pháp
luật và của ngành.
6. Chủ trì hội nghị CBCC,VC:
- Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn, 1 đại biểu đại diện cho CBGV,
CNV.
- Chủ tich đoàn cử thư ký HN( 02 người- biểu quyết bằng hình thức
giơ tay).
7. Công tác chuẩn bị trước hội nghị( 4 bước).
7.1. Hội nghị trù bị:
- Do thủ trưởng đơn vị triệu tập, thành phần gồm: Thủ trưởng, Bí thư
cấp ủy, Chủ tịch công đoàn ( Tùy tình hình thực tế có thể mời thêm 1 số phụ
trách các bộ phận công tác giúp việc thủ trưởng).
- Mục đích; Thống nhất chủ trương, mục tiêu, kế hoạch, nội dung.
- Phân công chuẩn bị nội dung.
+ Hiệu trưởng:

Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước...
CÔNG ĐOÀN GD PHỔ YÊN
TRƯỜNG MN NAM TIẾN
Số: /HD- CĐN
V/ v hướng dẫn tổ chức
hội nghị CBCC,VC
CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Tiến, ngày 01 tháng 10 năm 2012
Kính gửi: Các tổ Công đoàn trường Mầm non mầm non Nam Tiến
Để thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
năm học 2012 2013. Căn cứ vào hướng dẫn số 43/CĐN ngày
04/9/2012của Công đoàn Giáo Huyện Phổ Yên v việc tổ chức Hội nghị
CBCC,VC trong ngành Giáo dục & ĐT c yêu cầu thực hiện quy chế
dân chủ trong nhà trường( Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/
3/2000 của bộ Giáo dục & ĐT). Công đoàn trường Mầm non Nam tiến
hướng dẫnc tổng đoàn trong trường phối hợp với Nhà trường tổ chức
hội nghị CBCC,VC như sau:
1. Tất cả các quan, trường học đơn vị trong ngành
GD&ĐT đều phải t chức hội nghị CBCC,VC mỗi năm 1 lần để cán bộ,
giáo viên, CNV lao động trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về quản
và xây dựng cơ quan, trường học trong ngành GD & ĐT
2. Thời gian tổ chức hội nghị CBCC,VC:
- Đối với trường Mầm Non Nam Tiến dự kiến tổ chức vào tuần 3
tháng 10 năm 2012 ( Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập HLH Phụ nữ
Việt Nam
3. Hình thức tổ chức:
Báo cáo hội nghị công đòan CBCNVC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hội nghị công đòan CBCNVC - Người đăng: truclinh229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo hội nghị công đòan CBCNVC 9 10 11