Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND3 NĂM HỌC 2013-2014

Được đăng lên bởi tvthanhnhan03
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4247 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo BDTX nội dung 3 năm học 2013-2014

Phòng GD&ĐT TX Bắc Kạn
Trường THCS Bắc Kạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 22 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND3
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên: Nông Hồng Phú
Ngày, tháng, năm sinh:
Tổ công tác: Toán Lý
Trường THCS Bắc Kạn, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Nhiệm vụ được phân công năm học 2013-2014: Giảng dạy Toán 7H, Tin học 6C, 6D, 6E, 6H
A. CÁC MODULE ĐĂNG KÝ:
Căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch của
Trường THCS Bắc Kạn, của Tổ Toán Lý và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, tôi lựa
chọn 4 môđun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là:
Module THCS 18, Module THCS 19, Module THCS 20, Module THCS 22.
1.1. MODULE THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực
Trong mô đun nghiên cứu những vấn đề sau:
*Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát
triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học.
*PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, đuợc dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
PPDH tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung
vào phát huy tính tích cực của người học không phải tập trung vào phát huy tính tích cực của
người dạy
*Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực:
-Dạy học thông qua tố chức các hoạt động học tập của HS.
-Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
-Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
-Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.
*Các phương pháp day học tích cực gồm:
-Phương pháp dạy học gợi mở - vấn đáp:
-Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
-Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
-Phương pháp dạy học trực quan
-Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành
-Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy:
-Phương pháp dạy học trò chơi
Nội dung trong mỗi phương pháp gồm các phần: Khái niệm, bản chất của phương pháp, quy trình
thực hiện, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp.

1

Báo cáo BDTX nội dung 3 năm học 2013-2014

1.2. MODULE THCS 19: Dạy học với công nghệ thông tin
Trong mô đun nghiên cứu những vấn đề sau:
*Khái niệm CNTT:
Ở Việt Nam, trong Nghị quyết 49/CP kí ngày 04/0/1993 về phát triển CNTT cửa Chính phủ Việt
Nam, CNTT đuợc định nghĩa như sau: “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương
tiệ...
Báo cáo BDTX nội dung 3 năm học 2013-2014
Phòng GD&ĐT TX Bắc Kạn
Trường THCS Bắc Kạn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 22 tháng 4 năm 2014
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND3
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên: Nông Hồng Phú
Ngày, tháng, năm sinh:
Tổ công tác: Toán Lý
Trường THCS Bắc Kạn, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Nhiệm vụ được phân công năm học 2013-2014: Giảng dạy Toán 7H, Tin học 6C, 6D, 6E, 6H
A. CÁC MODULE ĐĂNG KÝ:
Căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch của
Trường THCS Bắc Kạn, của Tổ Toán Lý và căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, tôi lựa
chọn 4 môđun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là:
Module THCS 18, Module THCS 19, Module THCS 20, Module THCS 22.
1.1. MODULE THCS 18: Phương pháp dạy học tích cực
Trong mô đun nghiên cứu những vấn đề sau:
*Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát
triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học.
*PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, đuợc dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
PPDH tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học, nghĩa tập trung
vào phát huy tính tích cực của người học không phải tập trung vào phát huy tính tích cực của
người dạy
*Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực:
-Dạy học thông qua tố chức các hoạt động học tập của HS.
-Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
-Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
-Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.
*Các phương pháp day học tích cực gồm:
-Phương pháp dy hc gi m - vn đáp:
-Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
-Phương pháp dy hc hp tác trong nhóm nh
-Phương pháp dy hc trc quan
-Phương pháp dy hc luyn tp và thc hành
-Phương pháp dy hc bng bn đ tư duy:
-Phương pháp dy hc trò chơi
Nội dung trong mỗi phương pháp gồm các phần: Khái niệm, bản chất của phương pháp, quy trình
thực hiện, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp.
1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND3 NĂM HỌC 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND3 NĂM HỌC 2013-2014 - Người đăng: tvthanhnhan03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ND3 NĂM HỌC 2013-2014 9 10 446