Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng

Được đăng lên bởi lethihue313
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch båi dìng
MÔ ĐUN TH 41 : GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
Ngêi b¸o c¸o : Ph¹m §×nh Thanh
Ngµy b¸o c¸o : Ngµy .... th¸ng 3 n¨m 2014
- C¨n cø kÕ ho¹ch båi dìng c¸ nh©n n¨m häc 2013-2014.
- Sau thêi giannghiªn cøu, båi dìng M« ®un TH 41 : Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng qua
c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, t«i b¸o kÕt qu¶ nh sau :
I. KÕt qu¶ ®¹t ®îc.
1. Mét vÊn ®Ò chung gi¸o dôc n¨ng sèng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o
dôc (môc ®Ých, yªu cÇu…).
"Kü n¨ng sèng" kh¶ n¨ng lµm chñ b¶n th©n cña mçi ngêi, kh¶ n¨ng øng
phï hîp víi nh÷ng ngêi kh¸c vµ víi x· héi, kh¶ n¨ng øng phã tÝch cùc tríc c¸c t×nh
huèng cña cuéc sèng. Cã thÓ nãi kü n¨ng sèng chÝnh lµ nhÞp cÇu gióp con ngêi biÕn
kiÕn thøc thµnh th¸i ®é, hµnh vi thãi quen tÝch cùc, lµnh m¹nh. Ngêi cã kü n¨ng
sèng phï hîp lu«n v÷ng vµng tríc nh÷ng khã kh¨n, t th¸ch; biÕt øng øng xö,
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch tÝch cùc phï hîp; thêng thµnh c«ng h¬n trong
cuéc sèng, lu«n yªu ®êi lµm chñ cuéc sèng cña chÝnh m×nh. Ngîc l¹i ngêi thiÕu
kü n¨ng sèng thêng bÞ vÊp v¸p, dÔ bÞ thÊt b¹i trong cuéc sèng.
VËy, lµm thÕ nµo ®Ó chóng ta gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho häc sinh?
* Môc ®Ých:
Th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng trªn, rÌn luyÖn cho c¸c em häc sinh tÝnh ®oµn kÕt
tËp thÓ, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm. §ång thêi x©y dùng tinh thÇn chia sÎ, ý thøc
tr¸ch nhiÖm cho c¸c em.
ChÝnh nhê viÖc chó träng gi¸o dôc kü n¨ng sèng th«ng qua ho¹t ®éng gi¸o dôc
ngoµi giê lªn líp cña nhµ trêng ®· t¹o tinh thÇn ®oµn kÕt, g¾n bã, quan t©m gióp ®ì
lÉn nhau trong häc tËp. häc sinh lùc tiÕp thu bµi gi¶ng t×m tßi nh÷ng kiÕn
thøc liªn quan ®Õn bµi häc ®Ó liªn ¸p dông vµo thùc tiÔn, qua ®ã ph¸t huy tÝnh
tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. C¸c em c¶m thÊy rÊt vui biÕt thªm
nhiÒu kiÕn thøc. Nhê ®ã em biÕt ch¨m sãc b¶n th©n nh s¾p xÕp gãc häc tËp
thËt ng¨n n¾p, giÆt quÇn ¸o cho m×nh. Ngoµi ra, em cßn gióp nhiÒu viÖc
nhµ .§©y ®îc xem bíc tiÕn quan träng trong viÖc ®æi míi n©ng cao chÊt lîng
gi¸o dôc xem häc sinh trung t©m, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hoµn thiÖn
nh©n c¸ch häc sinh ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng.
2. C¸c néi dung n¨ng sèng thÓ tÝch hîp lång ghÐp trong c¸c ho¹t
®éng v¨n nghÖ, c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, c¸c sinh ho¹t tËp thÓ, c¸c h×nh
thøc ngo¹i khãa d· ngo¹i…
* Néi dung:
ViÖc gi¸o dôc n¨ng sèng cho häc sinh trong nhµ trêng,ngoµi viÖc lång
ghÐp vµo c¸c m«n häc hµng ngµy, chóng t«i ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp mét
trong nh÷ng con ®êng gi¸o dôc hiÖu qu¶ trong viÖc gi¸o dôc n¨ng sèng cho
häc sinh. ChÝnh thÕ ngoµi viÖc x©y dùng hoµn thiÖn c¸c quy t¾c øng v¨n
hãa trong nhµ trêng, b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nhµ trêng thêng xuyªn
chøc nh÷ng buæi sinh ho¹t ngo¹i khãa víi c¸c cuéc thi nh lång ghÐp trong c¸c ho¹t
®éng v¨n nghÖ, c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, c¸c sinh ho¹t tËp thÓ, trß ch¬i d©n
gian, c¸c h×nh thøc ngo¹i khãa ngo¹i,…Ngoµi ra viÖc chøc s©n ch¬i nh: Héi
kháe Phï §æng, Häc sinh chuyÖn tÊm g¬ng ®¹o ®øc, cho c¸c em ®i th¨m quan
c¸c di tÝch lÞch ë ®Þa ph¬ng, th¨m quan th¾ng c¶nh; tham gia c¸c ho¹t ®éng dän
sinh b¶o m«i trêng, dän sinh khu tîng ®µi liÖt sÜ, chøc c¸c ho¹t ®éng
quyªn gãp ñng b¹n nghÌo, b¹n bÖnh tËt hiÓm nghÌo...lµ nh÷ng néi dung rÊt
thiÕt thùc ®Ó gi¸o dôc KNS cho häc sinh.
- Gi¸o dôc n¨ng sèng cho häc sinh còng nh c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng gi¸o
dôc kh¸c trong nhµ trêng ®Òu cÊu tróc x¸c ®Þnh. Néi dung gi¸o dôc n¨ng
sèng cho häc sinh tËp trung vµo c¸c n¨ng t©m - héi nh÷ng n¨ng ®îc
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng - Trang 2
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng - Người đăng: lethihue313
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 9 10 463