Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM KỲ 2015-2020

(Dự thảo)

Bắc Trà My, ngày 08 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NGÀNH GIÁO DỤC NHIỆM KỲ (2010 - 2015)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục đã bám
sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn ngành giáo dục nhiệm kỳ 2010-2015
thực hiện tốt các kế hoạch đề ra;
Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục đại diện cho hơn 1072 cán bộ
đoàn viên của 42 công đoàn cơ sở và trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ, chức năng
đại diện và bảo về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBĐV và người lao
động trong suốt nhiệm kỳ qua, nay BCH Công đoàn ngành giáo dục nhiệm kỳ
2010-2015 báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành trước Đại hội như sau:
I. Tình hình, cơ cấu của ban chấp hành
- Tại Đại hội đại biểu công đoàn ngành giáo dục nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu
ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí nữ.
- Ngay sau khi Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, BCH mới họp phiên đầu tiên
dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện và sự có mặt của đ/c Bí thư chi bộ Phòng giáo
dục. Phiên họp đã bầu Ban Thường vụ công đoàn, UBKT trong đó:
+ Ban thường vụ: 03 đồng chí;
+ UBKT: 01 đổng chí UVBCH và 02 CB-ĐV ở công đoàn cơ sở.
Ban Chấp hành CĐ tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên như sau:
1.

Đ/c Nguyễn Thị Hậu

- CTCĐ ngành

Phụ trách chung

2.

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hoa

-P.CTCĐ ngành TBNC, phụ trách TC-KT

3.

Đ/c Hồ Kiếm Anh

- UV BTV

TĐ-KT, các hoạt động của CĐN

4.

Đ/c Lê Văn Trà

- UVBCH

CN.UBKT, theo dõi CĐCS Trà
Đông, Trà Nú và Trà Kot

5.

Đ/c Đậu Thị Luyện

- UVBCH

TĐ-KT, theo dõi CĐCS Trà
Dương, Thị Trấn

6.

Đ/c Trần Ngọc Mẫn

- UVBCH

Theo dõi các CĐCS Trà Bui

7.

Đ/c Phạm Thị Thu Sương

- UVBCH

Theo dõi các CĐCS Trà Giác

8.

Đ/c Nguyễn Quốc Phú

- UVBCH

Theo dõi các CĐCS Trà Đốc

9.

Đ/c Nguyễn Đình Quảng

- UVBCH

Theo dõi CĐCS Trà Ka, Trà Giáp

10. Đ/c Trần Thị Kim Loan

- UVBCH

Theo dõi các CĐCS Trà Giang

11. Đ/c Dương Thị Kiều Trinh

- UVBCH

theo dõi CĐCS Trà Tân, Trà Sơn

II. Những kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội
1. Công tác tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Sau Đại hội, BCH kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt chỉ đạo
thực hiện Nghị quyết Đại hội, hướng dẫn BCH công đoàn cơ sở xây dựng chương
trình thực hiện Nghị quyết. Do vậy, Nghị quyết của Đại Hội công đoàn được công
đoàn ngành đến công đoàn cơ sở cụ ...
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NHIỆM KỲ 2015-2020
(Dự thảo) Bắc Trà My, ngày 08 tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NGÀNH GIÁO DỤC NHIỆM KỲ (2010 - 2015)
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hànhng đoàn ngành giáo dục đã bám
sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn ngành giáo dục nhiệm kỳ 2010-2015
thực hiện tốt các kế hoạch đề ra;
Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục đại diện cho hơn 1072 cán bộ
đoàn viên của 42 công đoàn sở trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ, chức năng
đại diện bảo về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBĐV người lao
động trong suốt nhiệm kỳ qua, nay BCH ng đoàn ngành giáo dục nhiệm kỳ
2010-2015 báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành trước Đại hội như sau:
I. Tình hình, cơ cấu của ban chấp hành
- Tại Đại hội đại biểu công đoàn ngành giáo dục nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu
ra Ban chấp hành gồm 11 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí nữ.
- Ngay sau khi Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, BCH mới họp phiên đầu tiên
dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện sự mặt của đ/c thư chi bộ Phòng giáo
dục. Phiên họp đã bầu Ban Thường vụ công đoàn, UBKT trong đó:
+ Ban thường vụ: 03 đồng chí;
+ UBKT: 01 đổng chí UVBCH và 02 CB-ĐV ở công đoàn cơ sở.
Ban Chấp hành CĐ tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên như sau:
1. Đ/c Nguyễn Thị Hậu - CTCĐ ngành Phụ trách chung
2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hoa -P.CTCĐ ngành TBNC, phụ trách TC-KT
3. Đ/c Hồ Kiếm Anh - UV BTV TĐ-KT, các hoạt động của CĐN
4. Đ/c Lê Văn Trà - UVBCH CN.UBKT, theo dõi CS Trà
Đông, Trà Nú và Trà Kot
5. Đ/c Đậu Thị Luyện - UVBCH TĐ-KT, theo dõi CĐCS Trà
Dương, Thị Trấn
6. Đ/c Trần Ngọc Mẫn - UVBCH Theo dõi các CĐCS Trà Bui
Báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ công đoàn - Trang 2
Báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo kiểm điểm hết nhiệm kỳ công đoàn 9 10 209