Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kiểm định chất lượng GD

Được đăng lên bởi hanhmn-thainguyen
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON NOONG LUỐNG

Số

/BC-MNNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Noong Luống, ngày 19 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
Chất lượng giáo dục trường mầm non
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo QĐ số 06 /QĐ - NL ngày 05 tháng 10 năm 2013 của hiệu trưởng
trường mầm non Noong Luống)
TT
Họ và tên
1 Tòng Thị Thanh Minh
2 Phạm Thị Thư
3 Phạm Tuyết Thanh

Chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch Hội đồng
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch Hội đồng
Tổ trưởng chuyên môn
4 Nguyễn Thị Hoa
Thư ký nhóm 1
mẫu giáo Bé + Nhà trẻ
Tổ phó chuyên môn
5 Vũ Thị Kim Oanh
Thư ký nhóm 2
Mẫu giáo Lớn + Nhỡ
Tổ trưởng chuyên môn
6 Lò Thị Duyên
Thư ký nhóm 3
Mẫu giáo Lớn + Nhỡ
Tổ phó chuyên môn
7 Bùi Thị Hoa
Uỷ viên Hội đồng
Mẫu giáo Bé + Nhà trẻ
Giáo viên Mẫu giáo
8 Nguyễn Thị Đố
Uỷ viên Hội đồng
Ghép 3 - 4 tuổi
Kế toán - Tổ trưởng tổ
9 Nguyễn Thị Hồng Vân
Uỷ viên Hội đồng
văn phòng
Bí thư đoàn thanh niên
10 Quàng Thị Thủy
Uỷ viên Hội đồng
nhà trường
Giáo viên Mẫu giáo
11 Nguyễn Thị Bích
Uỷ viên Hội đồng
Lớn
MỤC LỤC
Danh sách và chữ ký của các thành viên hội đồng tự đánh giá

Trang
1
1

Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT TÀI CHÍNH
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1 : Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của
Điều lệ trường mầm non.
Tiêu chí 2: Nhà trường có số điểm trường, số lớp, số lượng trẻ theo
quy định của Điều lệ trường mầm non
Tiêu chí 3: Nhà trường chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ
quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện tốt các phong trào thi đua do
ngành giáo dục và địa phương phát động
Tiêu chí 4: Nhà trường thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tiêu chí 5: Nhà trường thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các
quy định của Nhà nước
Tiêu chí 6: Nhà trường chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ
và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tiêu chí 7: Nhà trường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho
trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tiêu chí 8: Nhà trường tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui
chơi phù hợp với điều kiện địa phương
Tiêu chí 9: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng của nhà trường ...



 !"# $%&&'
 
())*))
&+,-.%//01#"2,3-4%/565%#%
78)9:;)<=
*))
 !"#$%&'()
'(*+,
 >?@,A% &B?2 &0C5?2 &DEF
  !"#$% &"'()*
+ ,-$ . !"#$% .&"'()*
/ ,-!01" . !"#$% .&"'()*
2 !034
5"#$%'!06-7
-8!94:;<"#=
$>?.-
@ ABC-D
5E.'!06-7
8!94F;G
$>?.-+
H !06
5"#$%'!06-7
8!94F;G
$>?.-/
I J4
5E.'!06-7
8!94:;<"#=
KL6()*
M !03
94L68!94
:E/2"!5
KL6()*
N !03*AO
C1"495"#$%"5
LPE
KL6()*
Q R!<&0
S"$)4<"6
<"#$T
KL6()*
 !03S'
94L68!94
F
KL6()*
GG
#
U9'L<'V>?'&'9'"<L6()*"W)99
Báo cáo kiểm định chất lượng GD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kiểm định chất lượng GD - Người đăng: hanhmn-thainguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Báo cáo kiểm định chất lượng GD 9 10 241