Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo kiểm định giáo dục

Được đăng lên bởi totam-csc1
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
I. THÔNG TIN CHUNG
Tên trường: Trường Mầm non Bé Ngoan
Tên trước đây: Trường Mẫu giáo Bé Ngoan 6
Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1
Tỉnh/thành phố

Thành phố

trực thuộc Trung Hồ Chí Minh
ương
Huyện/quận/thị

Quận 1

xã/ thành phố
Xã/phường/thị

Phường

trấn

ĐaKao

Đạt chuẩn quốc

Mức độ 1

gia

Tên
Hiệu trưởng

Lâm Kim Hoàng

Điện thoại

38275870

trường

38277976

Fax

0

Web

Năm thành lập

2002 (QĐ số:

trường (theo

1622/QĐ-

Số điểm

quyết định thành

UBND ngày

trường

lập)

16/8/2002)

mamnonbengoanq1.edu.vn

0

Công lập

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Tư thục

Trường liên kết với nước ngoài

Dân lập

Loại hình khác (ghi rõ)

1. Điểm trường

1

Số

Tên điểm

TT

trường

Địa chỉ

Khoảng

Tổng số

Diện

cách với

trẻ của

Tổng

tích

trường

điểm

số lớp

(km)

trường

Tên cán bộ
phụ trách
điểm trường

Không có
2. Lớp học và trẻ
Số liệu tại thời điểm tự đánh giá (tháng 12/2012)
Chia ra theo nhóm lớp
Tổng số
Số trẻ của trường

827

19-36

3-4

4-5

tháng

tuổi

tuổi

5-6 tuổi

145

207

240

235

Trong đó
- Trẻ nữ

415

70

105

117

123

- Trẻ dân tộc thiểu số

04

0

02

0

02

Số trẻ mới nhập học

214

115

68

25

06

- Trẻ nữ

98

53

33

10

02

- Trẻ dân tộc thiểu số

02

-

02

-

-

Trẻ thuộc diện chính sách

-

-

-

-

-

- Con liệt sĩ

-

-

-

-

-

- Con thương binh, bệnh binh

-

-

-

-

-

- Hộ nghèo

-

-

-

-

-

- Trẻ mồ côi cha hoặc mẹ

-

-

-

-

-

- Trẻ mồ côi cả cha, mẹ

-

-

-

-

-

- Diện chính sách khác

-

-

-

-

-

- Trẻ khuyết tật học hòa nhập

02

02
2

Số liệu của 5 năm gần đây:
Năm học

Năm học

Năm học

Năm học

Năm học

2007 - 2008

2008 -2009

2009 -2010

2010 -2011

2011-2012

50 trẻ/lớp

50 trẻ /lớp

51 trẻ/lớp

52 trẻ/lớp

49 trẻ/lớp

01 giáo

01 giáo

01 giáo viên

01 giáo

01 giáo

viên /21trẻ

viên /23trẻ

/21trẻ

viên /23trẻ

viên /21trẻ

Sĩ số
bình
quân trẻ
trên lớp
Tỷ lệ
giáo
viên/trẻ

3. Thông tin về nhân sự
Số liệu tại thời điểm tự đánh giá (tháng 12/2012)

Tổng
số

Nữ

Chia theo chế độ

Dân tộc

lao động

thiểu số

Biên

Hợp đồng Tổng

chế

số

Nữ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

83

76

43

40

-

-

Đảng viên

10

10

10

-

-

-

Giáo viên giảng dạy

42

41

38

04

-

-

Hiệu trưởng

01

01

01

Phó Hiệu trưởng

02

02

02

-

-

Nhân viên văn phòng

03

03

02

01

-

-

Nhân viên bảo vệ

03

-

-

02

-

-

Nhân viên hỗ trợ giáo viên

18

18

-

17

-

-

Nhân viên khác

14

11

-

14

-

3

Tổng
số

Nữ

Chia theo chế độ

Dân tộc

lao độn...
1


Tên trường: Trường Mầm non Bé Ngoan
Tên trước đây: Trường Mẫu giáo Bé Ngoan 6
Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1
Tỉnh/thành phố
trực thuộc Trung
ương
Thành phố
Hồ Chí Minh
Tên
Hiệu trưởng
Lâm Kim Hoàng
Huyện/quận/thị
xã/ thành phố
Quận 1
Điện thoại
trường
38275870
38277976
Xã/phường/thị
trấn
Phường
ĐaKao
Fax 0
Đạt chuẩn quốc
gia
Mức độ 1
Web mamnonbengoanq1.edu.vn
Năm thành lập
trường (theo
quyết định thành
lập)
2002 (QĐ số:
1622/QĐ-
UBND ngày
16/8/2002)
Số điểm
trường
0
Công lập Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
Tư thục Trường liên kết với nước ngoài
Dân lập Loại hình khác (ghi rõ)
 !"#$%
báo cáo kiểm định giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo kiểm định giáo dục - Người đăng: totam-csc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
báo cáo kiểm định giáo dục 9 10 308