Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo ngành kế toán

Được đăng lên bởi tran-nam1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với chủ trương chuyển từ nền kinh tế
kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có
sự quản lý của nhà nước đã tạo ra bộ mặt mới cho đất nước ta nói chung và
cho nền kinh tế nói riêng. Để phát triển nền kinh tế thị trường, nhà nước ta
thực hiện chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài và cho phép các
doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường và đối tác làm ăn từ nhiều nước
trên thế giới.
Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới là hội nhập kinh tế
quốc tế, hội nhập khu vực, trong những năm qua, Việt nam gia nhập ASEAN,
APEC, AFTA và đặc biệt là sự kiện Việt Nam là thành viên chính thức của
WTO năm 2007 vừa qua tạo ra nhiều cơ hội kinh tế cũng như thách thức cho
các doanh nghiệp. Với những sự kiện đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát
triển, phải tận dụng những nguồn lực sẵn có, đồng thời phải biết tiếp thu, chọn
lọc những tiến bộ khoa khọc kỹ thuật để tạo uy tín và khả năng cạnh tranh cho
doanh nghiệp trong môi trường kinh tế thị trường, môi trường kinh tế hội nhập
cạnh tranh gay gắt.
Ngành Dệt May Việt Nam trong những năm gần đây có những thay đổi
rõ rệt. Kim ngạch xuất khẩu ngành thu về cho đất nước rất cao, đứng thứ hai
sau xuất khẩu dầu thô. Bên cạnh công tác xuất khẩu, may mặc Việt nam cũng
đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Trong “làng” may mặc Việt Nam, Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì
là một điểm sáng, là một trong những đơn vị xuất khẩu may mặc hàng đầu
của nước ta.
Là một sinh viên kinh tế chuẩn bị ra trường có điều kiện được thực tập
trong Xí nghiệp là một cơ hội lớn cho tôi được cọ sát với một môi trường kinh
doanh thực tế lớn, khoa học, năng động, sáng tạo.
Trong thời gian thực tập ở Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì, tôi đã
được sự giúp đỡ tạo điểu kiện của ban lãnh đạo Xí nghiệp và sự hướng dẫn
chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo GS.Nguyễn Kim Trung. Tôi xin chân thành

B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp
cảm ơn ban lãnh đạo Xí nghiệp và thầy giáo GS.Nguyễn Kim Trung đã giúp
đỡ tôi hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.
Bắc Ninh, tháng 12 năm 2007

2

B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn thø nhÊt
Tæng quan vÒ n¬i thùc tËp

A. giíi thiÖu chung:
♣ Tªn c¬ quan

:

xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu thanh tr×

♣ §Þa chØ c¬ quan :

Km 11- Quèc lé 1A-ThÞ trÊn V¨n §iÓn
Thanh Tr× - Hµ Néi

♣ Sè ®iÖn tho¹i

:

8611208

♣ Website

:I.

LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp

XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ mét ®¬n vÞ...
LỜI NÓI ĐẦU
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI với chủ trương chuyển từ nền kinh tế
kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo đnh hướng XHCN có
sự quản của nhà nước đã tạo ra bộ mặt mới cho đất nước ta nói chung
cho nền kinh tế nói riêng. Để phát triển nền kinh tế thị trường, nhà nước ta
thực hiện chính sách m cửa thu hút vốn đầu nước ngoài cho phép các
doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường và đối tác làm ăn từ nhiều nước
trên thế giới.
Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới hội nhập kinh tế
quốc tế, hội nhập khu vực, trong những năm qua, Việt nam gia nhập ASEAN,
APEC, AFTA đặc biệt sự kiện Việt Nam thành viên chính thức của
WTO năm 2007 vừa qua tạo ra nhiều hội kinh tế cũng như thách thức cho
các doanh nghiệp. Với những sự kiện đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát
triển, phải tận dụng những nguồn lực sẵn có, đồng thời phải biết tiếp thu, chọn
lọc những tiến bộ khoa khọc kỹ thut để tạo uy tín và khả năng cạnh tranh cho
doanh nghip trong i trưng kinh tế thị tng, môi trường kinh tế hội nhp
cạnh tranh gay gắt.
Ngành Dệt May Việt Nam trong những năm gần đây những thay đổi
rệt. Kim ngạch xuất khẩu ngành thu về cho đất nước rất cao, đứng thứ hai
sau xuất khẩu dầu thô. Bên cạnh công tác xuất khẩu, may mặc Việt nam cũng
đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Trong “làng” may mặc Việt Nam, nghiệp May Xuất khẩu Thanh T
một điểm sáng, một trong những đơn vị xuất khẩu may mặc hàng đầu
của nước ta.
một sinh viên kinh tế chuẩn bị ra trường điều kiện được thực tập
trong Xí nghiệp là một cơ hội lớn cho tôi được cọ sát với một môi trường kinh
doanh thực tế lớn, khoa học, năng động, sáng tạo.
Trong thời gian thực tập nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì, tôi đã
được sự giúp đỡ tạo điểu kiện của ban lãnh đạo nghiệp và sự hướng dẫn
chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo GS.Nguyễn Kim Trung.i xin chân thành
báo cáo ngành kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo ngành kế toán - Người đăng: tran-nam1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
báo cáo ngành kế toán 9 10 928