Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Quản Lý Học Sinh

Được đăng lên bởi Sky Rùa
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI
KHOA TỰ NHIÊN

BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài:

QUẢN LÝ HỌC SINH
TRƯỜNG THCS YÊN THỊNH

Giáo viên hướng dẫn: Phạm Xuân Trường
Sinh viên thực hiện: Lưu Thiếu Kỳ
Lớp: Tin ứng dụng 12
Địa điểm thực tập: Trường THCS Yên Thịnh Yên Bái

Yên Bái, tháng 4 năm 2015

PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ THỰC TẬP

Giáo viên hướng dẫn

-2-

MỤC LỤC
Lời Giới Thiệu..................................................................................................5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT...............................................................6
1.1. Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu.............................................................6
1.2. Lý thuyết về phân tích thiết kế hệ thống................................................7
1.2.1. Thiết kế tổng thể.....................................................................................7
1.2.2. Thiết kế giao diện...................................................................................8
1.2.3. Thiết kế kiểm soát.........................................................................9
1.2.4. Thiết kế tệp (file) ..........................................................................9
1.3. Tổng quan về phần mềm Microsoft Access............................................9
1.3.1 Các thành phần trong màn hình Access.........................................9
1.3.2. Các đối tượng trong Access...........................................................10
1.4. Tổng quan về bài toán quản lý học sinh trong trường THCS.............12
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG......13
2.1. Khảo sát bài toán......................................................................................13
2.1.1. Giới thiệu về trường THCS Yên Thịnh..............................................13
2.1.2 Các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống quản lý học sinh........15
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh..........................................15
2.2.1. Thông tin vào ra của hệ thống.............................................................15
2.2.2. Biểu đồ phân cấp chức năng................................................................16
2.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh..............................................18
2.2.4. Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh.....................................................................19
2.3 Mô hình thực thể liên kết (ER)................................................................22
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI
KHOA TỰ NHIÊN
BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài:
QUẢN LÝ HỌC SINH
TRƯỜNG THCS YÊN THỊNH
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Xuân Trường
Sinh viên thực hiện: Lưu Thiếu Kỳ
Lớp: Tin ứng dụng 12
Địa điểm thực tập: Trường THCS Yên Thịnh Yên Bái
Yên Bái, tháng 4 năm 2015
Báo Cáo Quản Lý Học Sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Quản Lý Học Sinh - Người đăng: Sky Rùa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Báo Cáo Quản Lý Học Sinh 9 10 612