Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quy chế dân chủ cơ sở

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 59 /BC-PGDĐT

Bắc Trà My, ngày 22 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015
Thực hiên công văn 35-CV/BCĐ, ngày 05/6/2015 về việc báo cáo kết quả
triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015, phòng Giáo
dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I- Đặc điểm tình hình.
- Địa điểm trụ sở: Tổ Trung thị, Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.
- Điện thoại: 05103882267.
- Đại chỉ trang tin điện tử: bactramy.edu.vn
- Phòng Giáo dục và Đào tạo được UBND huyện Bắc Trà My ban hành
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Bắc Trà My tại Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 01/4/2013.
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân
dân huyện Bắc Trà My, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình,
nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý
giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy
chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban
nhân dân huyện. Ngoài ra, phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý
về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự
chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phòng GD&ĐT làm việc theo cơ chế tập thể, có quy chế làm việc và quy
chế dân chủ. Hiện tại phòng đang thực hiện chức năng quản lý 50 cơ sở giáo dục
được phân bổ đều khắp 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó quản lý trực
tiếp 41 đơn vị trường học trực thuộc và 07 Trung tâm học tập cộng đồng, quản
lý gián tiếp 02 đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT đóng trên địa bàn huyện.
Phòng GD&ĐT có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 02 tổ
chuyên môn giúp việc là Tổ Hành chính và Tổ Chuyên môn, gồm 16 CBCNVCLĐ (trong đó, có 03 giáo viên trưng tập, 02 hợp đồng 68, 01 hợp đồng lao động,
biên chế hành chính 10).
Chi ủy Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, có 11 đảng viên, cấp ủy
gồm 03 người (Bí thư, phó bí thư và UV thư ký).
Có Công đoàn cơ sở cơ quan phòng GD&ĐT với 15 đoàn viên (trong đó:
BCH 03, và 02 Tổ Công đoàn là Tổ Công đoàn Chuyên môn và Tổ Công đoàn
Hành chính).
II- Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
1/ Công tác...
UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 59 /BC-PGDĐT Bắc Trà My, ngày 22 tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2015
Thực hiên công văn 35-CV/BCĐ, ngày 05/6/2015 về việc báo cáo kết quả
triển khai thực hiện Quy chế dân chủ sở 6 tháng đầu năm 2015, phòng Giáo
dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I- Đặc điểm tình hình.
- Địa điểm trụ sở: Tổ Trung thị, Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.
- Điện thoại: 05103882267.
- Đại chỉ trang tin điện tử: bactramy.edu.vn
- Phòng Giáo dục Đào tạo được UBND huyện Bắc TMy ban hành
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Phòng Giáo dục Đào tạo
huyện Bắc Trà My tại Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 01/4/2013.
Phòng Giáo dục Đào tạo quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân
dân huyện Bắc Trà My, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình,
nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo tiêu chuẩn cán bộ quản
giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; quy
chế thi ccấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban
nhân dân huyện. Ngoài ra, phòng Giáo dục Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản
về tổ chức, biên chế công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu s
chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phòng GD&ĐT làm việc theo cơ chế tập thể, quy chế làm việc và quy
chế dân chủ. Hiện tại phòng đang thực hiện chức năng quản lý 50 cơ sở giáo dục
được phân bổ đều khắp 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó quản trực
tiếp 41 đơn vị trường học trực thuộc 07 Trung tâm học tập cộng đồng, quản
lý gián tiếp 02 đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT đóng trên địa bàn huyện.
Phòng GD&ĐT 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng 02 tổ
chuyên môn giúp việc là Tổ Hành chính và Tổ Chuyên môn, gồm 16 CBCNVC-
LĐ (trong đó, có 03 giáo viên trưng tập, 02 hợp đồng 68, 01 hợp đồng lao động,
biên chế hành chính 10).
Chi ủy Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, có 11 đảng viên, cấp ủy
gồm 03 người (Bí thư, phó bí thư và UV thư ký).
Công đoàn squan phòng GD&ĐT với 15 đoàn viên (trong đó:
BCH 03, 02 Tổ Công đoàn Tổ Công đoàn Chuyên môn TCông đoàn
Hành chính).
II- Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
1/ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
1
Báo cáo quy chế dân chủ cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quy chế dân chủ cơ sở - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo quy chế dân chủ cơ sở 9 10 878