Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Được đăng lên bởi tamkhoa098
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2888 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GD-ĐT GIO LINH

TRƯỜNG THCS TT GIO LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
Gio Linh, ngày 28 tháng 2 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
- Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn
- Năm vào ngành: 2005
- Phân công chủ nhiệm:
Năm học: 2013-2014 - Chủ nhiệm lớp 7B
Năm học: 2014-2015 - Chủ nhiệm lớp 7D
A. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH.
* Năm học: 2013-2014 - Chủ nhiệm lớp 7B
- Tổng số HS: 37 em (trong đó có 17 em HS nữ)
- Học sinh hộ nghèo: 6 em
- Học sinh cận nghèo: 9 em.
- Học sinh con thương binh: 1 em
* Năm học: 2013-2014 - Chủ nhiệm lớp 7D
- Tổng số HS: 36 em (trong đó có 16 em HS nữ)
- Học sinh khuyết tật trí tuệ: 1em .
- Học sinh hộ nghèo: 8 em
- Học sinh cận nghèo: 6 em.
Sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ GVCN, tôi và các em học sinh lớp 7B
và 7D đã đạt được các thành tích sau:
B. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.
I. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN VÀ SỰ TIẾN BỘ
CỦA LỚP CHỦ NHIỆM.

1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.

1

a/ Hồ sơ:
Được tổ chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường xếp loại tốt.
b/ Tham gia sinh hoạt tập trung:
Tham gia nhiệt tình, đầy đủ, chủ động và có hiệu quả.
2. Sự tiến bộ của lớp.
a. Năm học: 2013-2014.

T/số
Giỏi
37 SL
%

Học lực
Khá
SL
%

T.bình
SL
%

Hạnh kiểm
Tốt
Khá
SL
%
SL
%

12 32,43 15 40,54 10 27,03 28 75,68

9

T.Bình
SL %

24,32

-

-

b. Năm học: 2014-2015 ( Học kỳ I ).

T/số
Giỏi
36 SL
%

Học lực
Khá
SL
%

T.bình
SL %

06 17,14 15 42,86 14

40,0

Tốt
SL
%

Hạnh kiểm
Khá
T.Bình
SL
%
SL %

26 72,22

9

25,0
0

1

2,78

(Lưu ý: Một HS hoà nhập không tính học lực, chỉ tính hạnh kiểm)
* Đánh giá chung.
So với năm học trước thì toàn bộ học sinh lớp 7B (năm học: 2013-2014) và
lớp 7D (năm học: 2014-2015) có sự tiến bộ rõ rệt, đa số các em chăm ngoan, biết
vâng lời. Các em đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học cho nên việc
chuẩn bị và học bài ở nhà có chiều hướng tích cực, sự chuyên cần của một số em
trước đây không tốt nay đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn hiện tượng trốn tiết, bỏ
buổi học, tự giác hơn trong các phong trào của lớp. Vì vậy kết quả học tập và rèn
luyện của hai lớp trên có sự chuyển biến rõ rệt so với năm học trước.
3. Tham gia các hoạt động phong trào và kết quả thi đua của lớp:
* Năm học: 2013-2014.
a/ Tham gia hoạt động phong trào.
Nhìn chung các em tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sôi nổi và có chất lượng.
Cụ thể là:
1) Thu gom giấy vụn: 62 kg/ 37 em (vượt chỉ tiêu 8kg).
2

2) Viết bài dự thi tìm hiểu “Quê hương thị trầ...
PHÒNG GD-ĐT GIO LINH
TRƯỜNG THCS TT GIO LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
Gio Linh, ngày 28 tháng 2 năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
- Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn
- Năm vào ngành: 2005
- Phân công chủ nhiệm:
Năm học: 2013-2014 - Chủ nhiệm lớp 7B
Năm học: 2014-2015 - Chủ nhiệm lớp 7D
A. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH.
* Năm học: 2013-2014 - Chủ nhiệm lớp 7B
- Tổng số HS: 37 em (trong đó có 17 em HS nữ)
- Học sinh hộ nghèo: 6 em
- Học sinh cận nghèo: 9 em.
- Học sinh con thương binh: 1 em
* Năm học: 2013-2014 - Chủ nhiệm lớp 7D
- Tổng số HS: 36 em (trong đó có 16 em HS nữ)
- Học sinh khuyết tật trí tuệ: 1em .
- Học sinh hộ nghèo: 8 em
- Học sinh cận nghèo: 6 em.
Sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ GVCN, tôi và các em học sinh lớp 7B
và 7D đã đạt được các thành tích sau:
B. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.
I. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN VÀ SỰ TIẾN BỘ
CỦA LỚP CHỦ NHIỆM.
1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.
1
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - Người đăng: tamkhoa098
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM 9 10 74