Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích lao động tiên tiến năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Trà My, ngày

tháng năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): Phạm Thị Minh Tâm
- Sinh ngày, tháng, năm: 31/01/1980

Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam.
- Trú quán: Tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
- Đơn vị công tác: Trường TH Kim Đồng
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Giáo viên tiểu học
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm tiểu học
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
- Giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm lớp 2/3
* Kết quả đã đạt được về năng xuất, chất lượng, hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ được phân công
Đối với bản thân được lãnh đạo nhà trường phân công giảng dạy và chủ
nhiệm lớp 2 tại trường chính, nhà trường giảng dạy có tổ chức bán trú vì vậy số
lượng công việc nhiều nhưng bản thân tôi luôn sắp xếp thời gian một cách hợp
lý, khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo thời gian kế hoạch đề
ra.
Tham gia đầy đủ các buổi họp hội, các lần mở chuyên đề do ngành,
trường, tổ, tổ chức Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn thể hiện qua các
lần kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dự giờ thăm lớp của tổ, của trường.
Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, quản lý học sinh tốt , trong năm học
không có học sinh xảy ra tai nạn tại lớp. Đến lớp dạy bản thân soạn giảng bài
đầy đủ, mở sổ sách theo dõi đúng theo quy định, giảng dạy đúng, đủ chương
trình theo qui đinh. Thực hiện đánh giá học sinh đúng theo hướng dẫn.
Thực hiện tốt, có hiệu quả trong công việc được giao, kết quả đánh giá
cuối năm học của bản thân và học sinh sau:

2
- Chuyên môn: Tốt.
- Đánh giá phân loại năm học 2014-2015: Xuất sắc
THỐNG KÊ HỌC SINH TRUNG BÌNH CẢ NĂM
LỚP

2/3

SL

31/9
Nữ

HOÀN
THÀNH

CHƯA HOÀN
THÀNH

NĂNG LỰC

PHẨM
CHẤT

SL

T.
LỆ

SL

T. LỆ

SL

T.
LỆ

SL

T.
LỆ

31/9

100%

0

0

31/9

100
%

31/9

100%

Một số biện pháp của bản thân trong thời gian đến:
Trong thời gian đến bản thân tranh thủ thời gian đầu tư hơn nữa trong
công tác học tin học để ứng dụng Công nghệ thông tin tốt hơn trong công tác
soạn giảng giáo án điện tử phuc vụ công tác giảng dạy
* Về Chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước :
Bản thân luôn lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối
mới của Đảng, mục tiêu độ...
1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị trấn Trà My, ngày tháng năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): Phạm Thị Minh Tâm
- Sinh ngày, tháng, năm: 31/01/1980 Giới tính: Nữ
- Quê quán: Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam.
- Trú quán: Tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
- Đơn vị công tác: Trường TH Kim Đồng
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Giáo viên tiểu học
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm tiểu học
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
- Giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm lớp 2/3
* Kết quả đã đạt được về năng xuất, chất lượng, hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ được phân công
Đối với bản thân được lãnh đạo nhà trường phân công giảng dạy chủ
nhiệm lớp 2 tại trường chính, ntrường giảng dạy tổ chức bán trú vậy số
lượng công việc nhiều nhưng bản thân tôi luôn sắp xếp thời gian một cách hợp
lý, khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo thời gian kế hoạch đề
ra.
Tham gia đầy đủ các buổi họp hội, các lần mở chuyên đề do ngành,
trường, tổ, tổ chức Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn thể hiện qua các
lần kiểm tra hồ sơ, sổ sách, dự giờ thăm lớp của tổ, của trường.
Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, quản học sinh tốt , trong năm học
không học sinh xảy ra tai nạn tại lớp. Đến lớp dạy bản thân soạn giảng bài
đầy đủ, mở sổ sách theo dõi đúng theo quy định, giảng dạy đúng, đủ chương
trình theo qui đinh. Thực hiện đánh giá học sinh đúng theo hướng dẫn.
Thực hiện tốt, hiệu quả trong công việc được giao, kết quả đánh giá
cuối năm học của bản thân và học sinh sau:
Báo cáo thành tích lao động tiên tiến năm học 2014-2015 - Trang 2
Báo cáo thành tích lao động tiên tiến năm học 2014-2015 - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo thành tích lao động tiên tiến năm học 2014-2015 9 10 581