Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích tập thể công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu số 4
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Số:

/BCTT-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày

tháng

năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen thi đua năm 2015

Tên đơn vị: Công đoàn ngành Giáo dục huyện Bắc Trà My Thuộc Công
đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam
Tổng số đoàn viên 1.119/ 1.151 tổng số CNVC-LĐ.
I. NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CHỦ YẾU TRONG NĂM
1. Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động
Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành tăng cường công tác kiểm tra giám
sát thực hiện các chế độ chính sách đối với NG-LĐ động như: Lương, phụ cấp
ưu đãi, phụ cấp thu hút, các chế độ khác.... tham gia cùng chuyên môn xét nâng
lương định kỳ, trước thời hạn cho NG-LĐ đúng qui định.
Ban thanh tra nhân dân của các đơn vị thực hiện tốt việc tham gia giám
sát của tổ chức Công đoàn tại cơ sở để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đội
ngũ CB, NG-LĐ của đơn vị.
Công đoàn ngành đã chỉ đạo cho 42 CĐCS tiến hành Đại hội và Hội nghị
để củng cố hệ thống tổ chức Công đoàn.
Công đoàn ngành và CĐCS phối hợp với chuyên môn cùng cấp xây dựng
qui chế phối hợp, qui chế dân chủ, Qui chế chi tiêu nội bộ và một số qui chế
khác để tổ chức thực hiện mọi hoạt động đảm bảo tính dân chủ trong đơn vị.
Công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ đoàn viên được CĐCS và
Công đoàn ngành quan tâm thường xuyên trong việc tổ chức sinh hoạt nhân các
ngày lễ 20/10, 20/11 , 22/12 và 8/3… bằng nhiều hình thức phong phú: Câu lạc
bộ Nhà giáo, làm báo tập, báo tường, sinh hoạt giao lưu kết nghĩa, gặp mặt dâu,
rể...Nhiều CĐCS có sự đổi mới về hình thức sinh hoạt cũng như tổ chức các
hoạt động trong các ngày lễ trên. Nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8/3 Công đoàn
ngành đã tham gia giải bóng chuyền do LĐLĐ huyện, Hội Phụ nữ huyện và
Trung tâm văn hóa tổ chức đạt giải nhì toàn đoàn.
Công đoàn ngành, CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức lễ Kỷ niệm
và tuyên dương khen thưởng nhân kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982-20/11/2015).
+ Các nguồn loại quỹ vận động CB-CC-VC đóng góp năm 2015: tham
gia các nguôn quỹ như quỹ trợ tang; quỹ hội cựu giáo chức; quỹ ủng hộ Trường
Sa, Hoàng Sa đảm bảo 42/42 CĐCS.
1

2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ NG- LĐ về chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công
tác Công đoàn, phát triền đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp
p...
Mẫu số 4
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
HUYỆN BẮC TRÀ MY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Số: /BCTT-CĐN Bắc Trà My, ngày tháng năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen thi đua năm 2015
Tên đơn vị: Công đoàn ngành Giáo dục huyện Bắc Trà My Thuộc Công
đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam
Tổng số đoàn viên 1.119/ 1.151 tổng số CNVC-LĐ.
I. NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CHỦ YẾU TRONG NĂM
1. Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diệnbảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động
Công đoàn sở, Công đoàn ngành tăng cường công tác kiểm tra giám
sát thực hiện các chế độ chính sách đối với NG-LĐ động như: Lương, phụ cấp
ưu đãi, phụ cấp thu hút, các chế độ khác.... tham gia cùng chuyên môn xét nâng
lương định kỳ, trước thời hạn cho NG-LĐ đúng qui đnh.
Ban thanh tra nhân dân của các đơn vị thực hiện tốt việc tham gia giám
sát của tổ chức Công đoàn tại sở để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đội
ngũ CB, NG-LĐ của đơn vị.
Công đoàn ngành đã chỉ đạo cho 42 CS tiến hành Đại hội và Hội nghị
để củng cố hệ thống tổ chức Công đoàn.
Công đoàn ngành và CĐCS phối hợp với chuyên môn cùng cấp xây dựng
qui chế phối hợp, qui chế dân chủ, Qui chế chi tiêu nội bộ một số qui chế
khác để tổ chức thực hiện mọi hoạt động đảm bảo tính dân chủ trong đơn vị.
Công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ đoàn viên được CĐCS và
Công đoàn ngành quan tâm thường xuyên trong việc tổ chức sinh hoạt nhân các
ngày lễ 20/10, 20/11 , 22/12 8/3… bằng nhiều hình thức phong phú: Câu lạc
bộ Nhà giáo, làm báo tập, báo tường, sinh hoạt giao lưu kết nghĩa, gặp mặt dâu,
rể...Nhiều CĐCS sự đổi mới về hình thức sinh hoạt cũng như tổ chức c
hoạt động trong các ngày lễ trên. Nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8/3 ng đoàn
ngành đã tham gia giải bóng chuyền do LĐLĐ huyện, Hội Phụ nữ huyện
Trung tâm văn hóa tổ chức đạt giải nhì toàn đoàn.
Công đoàn ngành, CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức lễ Kỷ niệm
tuyên dương khen thưởng nhân kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982-20/11/2015).
+ Các nguồn loại quỹ vận động CB-CC-VC đóng góp năm 2015: tham
gia các nguôn qunhư quỹ trợ tang; quỹ hội cựu giáo chức; quỹ ủng hộ Trường
Sa, Hoàng Sa đảm bảo 42/42 CĐCS.
1
Báo cáo thành tích tập thể công đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thành tích tập thể công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo thành tích tập thể công đoàn 9 10 567