Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm điều khiển quá trình

Được đăng lên bởi nhuthepro
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3790 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Báo cáo thí nghiệm điều khiển quá trình
Họ và tên: Nguyễn Sỹ Thế
Lớp: 39113
MSSV: 20093626

Bài 1 : Xây dựng hệ thống điều khiển một bình mức
I.Xây dựng mô hình cho đối tượng bình mức.
1.1.Xác định các tín hiệu vào, tín hiệu ra và nhiễu của hệ thống.
+ Tín hiệu vào : độ mở van vào (In Valve).
+ Tín hiệu ra : mức của bình mức (H).
+ Nhiễu hệ thống : độ mở van ra(Out Valve).

1.2. Xây dựng mô hình toán học cho đối tượng
Phân tích :
+ Khi HT được kích thích bởi khâu Step thì đáp ứng quá độ h(t) tăng dần tới giá trị1000(độ cao
của bình mức) thì bão hòa . Nếu độ cao của bình chứa là vô hạn thì đường đáp ứng h(t) vẫn tiếp
tục tăng vô hạn => hệ thống có thành phần tích phân.
+ Đáp ứng quá độ h(t) có dạng đường cong lên (rõ nhất trong khoảng t=0 >10 s ) => hệ thống có
thành phần khâu quán tính bậc nhất
+ Khi đầu vào thay đổi từ 0 -> 1 => đáp ứng h(t) thay đổI theo => Hệ thống có thành phần trễ
không đáng kể (coi bằng không).
=> Hàm truyền của hệ thống gồm 1 khâu tích phân và 1 khâu quán tính bậc nhất có dạng:
1.3.Sử dụng SIMULINK để xác
định các tham số của mô
hình( K,T).
+ Mô hình:

Nhận dạng đồ thị dựa trên đáp ứng quá độ:

Hệ thống một bình mức là khâu tích phân quán tính bậc nhất có mô hình toán học
Từ lý thuyết và đồ thị ta xác định đc các tham số của mô hình:
Từ hàm quá độ h(t) ta kẻ tiếp tuyến với đồ thị cắt trục t tại : T=3.55
=>K=2.35
3.Kiểm chứng bằng mô hình:

II) Các sách lược điều chỉnh
Tính toán thông số bộ điều khiển với các thông số: T=3.55; k=2.35
Kp
Ti
Td
1
=
0
.
43
P
K

PI
PID

0.9
K

1.2
K

= 0.38

3.3T=11.72

= 0.5

2T= 7.1

Dạng hàm truyền đạt PID : K(s) = Kc(1 +1/(Ti*s)+Td*s)
1. Sách lược điều khiển truyền thẳng.
a. Lưu đồ P&ID:

0.5T=1.78

b.Sơ đồ
trên simulink.

Ta được kết quả mô phỏng như sau:

- Thực hiện mô phỏng được kết quả như sau :

Mô phỏng sử
dụng khối
điều khiển
PID

Mô phỏng sử dụng khối
điều khiển PI

Mô phỏng
sử dụng
khối điều
khiển P
c. Nhận
xét về khả
năng
áp
dụng sách
lược điều
khiển
truyển
thẳng.
Ta
thấy
mực nước

ở đầu ra không bám theo giá trị đặt sp mà cứ tăng cho tới khi đầy nếu nhiễu không tác động, quá
trình không đi đến ổn định. Ta không sử dụng sách lược điều khiển truyền thẳng để điều khiển đối
tượng bình mức được.
2.Sách lược điều khiển phản hồi vòng đơn
a. Lưu đồ P&ID
b.Sơ đồ trên
Simulink

Mô phỏng
với các bộ
điều khiển
khác nhau:
Sử dụng
bộ điều
khiển P

Sử dụng bộ
điều khiển
PI:

Sử dụng bộ điều
khiển PID
:
Nhận xét chung:
•Khi sử dụng bộ điều khiển P ta thấy mức nước bám theo tín hiệu đặ...
Báo cáo thí nghiệm điều khiển quá trình
Họ và tên: Nguyễn Sỹ Thế
Lớp: 39113
MSSV: 20093626
Bài 1 : Xây dựng hệ thống điều khiển một bình mức
I.Xây dựng mô hình cho đối tượng bình mức.
1.1.Xác định các tín hiệu vào, tín hiệu ra và nhiễu của hệ thống.
+ Tín hiệu vào : độ mở van vào (In Valve).
+ Tín hiệu ra : mức của bình mức (H).
+ Nhiễu hệ thống : độ mở van ra(Out Valve).
1.2. Xây dựng mô hình toán học cho đối tượng
Phân tích :
+ Khi HT được kích thích bởi khâu Step thì đáp ứng quá độ h(t) tăng dần tới giá trị1000(độ cao
của bình mức) thì bão hòa . Nếu độ cao của bình chứa hạn thì đường đáp ứng h(t) vẫn tiếp
tục tăng vô hạn => hệ thống có thành phần tích phân.
+ Đáp ứng quá độ h(t) dạng đường cong lên (rõ nhất trong khoảng t=0 >10 s ) => hệ thống
thành phần khâu quán tính bậc nhất
+ Khi đầu vào thay đổi từ 0 -> 1 => đáp ứng h(t) thay đổI theo => Hệ thống thành phần trễ
không đáng kể (coi bằng không).
=> Hàm truyền của hệ thống gồm 1 khâu tích phân và 1 khâu quán tính bậc nhất có dạng:
1.3.Sử dụng SIMULINK để xác
định các tham số của mô
hình( K,T).
+ Mô hình:
Báo cáo thí nghiệm điều khiển quá trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm điều khiển quá trình - Người đăng: nhuthepro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm điều khiển quá trình 9 10 577