Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3551 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

GVHD: Dƣơng Văn Trƣờng

MÔN: VẬT LÝ THỰC PHẨM

SVHT: Nhóm 4. Tổ 5. DHTP6A

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Tên

MSSV

Nhiệm Vụ
- Báo cáo bài 1.

Mai Hữu Trí

10038361

- Viết phần tổng quan.
- Tập hợp bài.

Nguyễn Thị Trinh

10041181

Báo cáo bài 2.

Lê Phƣợng Thy

10046671

Báo cáo bài 3.

Nguyễn Đức Uyên Thƣ

10058331

Báo cáo bài 4.

Lê Tƣờng Vi

10035231

Nguyễn Thị Nhƣ Trang

10041611

1

Báo cáo bài 5.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

GVHD: Dƣơng Văn Trƣờng

MÔN: VẬT LÝ THỰC PHẨM

SVHT: Nhóm 4. Tổ 5. DHTP6A

MỤC LỤC
1

2

TỔNG QUAN ....................................................................................................................................7
1.1

Giới thiệu về thiết bị cơ lý instron..............................................................................................7

1.2

Tìm hiểu cấu trúc thực phẩm:...................................................................................................10

NỘI DUNG BÁO CÁO ...................................................................................................................14
2.1

PHƢƠNG PHÁP ĐÂM XUYÊN.............................................................................................14
Giới thiệu thí nghiệm: .......................................................................................................14

2.1.1

2.1.1.1

Mục đích thí nghiệm: .................................................................................................14

2.1.1.2

Lý do chọn mẫu: ........................................................................................................15

2.1.1.3

Yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả thí nghiệm: ................................................................15

2.1.2

Cơ sở lý thuyết về phƣơng pháp [1] [2] ...............................................................................15

2.1.2.1
2.1.3

Cơ sở của phép đo đâm xuyên: .........................................................................................16

2.1.3.1

Nguyên lý chung: .......................................................................................................16

2.1.3.2

Cơ sở của phép đo cấu trúc: .......................................................................................17

2.1.3.3

Mối liên hệ giữa phƣơng pháp đo bằng thiết bị và phƣơng pháp cảm quan: [3] ........19

2.1.3.4

Ƣu – Nhƣợc điểm của phƣơng pháp đâm xuyên: ......................................................20

2.1.4

Cách thức tiến hành: .............
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
GVHD: Dƣơng Văn Trƣờng
MÔN: VẬT LÝ THỰC PHM
SVHT: Nhóm 4. Tổ 5. DHTP6A
1
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM V
Tên
MSSV
Nhim V
Mai Hữu Trí
10038361
- Báo cáo bài 1.
- Viết phn tng quan.
- Tp hợp bài.
Nguyn Th Trinh
10041181
Báo cáo bài 2.
Lê Phƣợng Thy
10046671
Báo cáo bài 3.
Nguyễn Đức Uyên Thƣ
10058331
Báo cáo bài 4.
Lê Tƣờng Vi
10035231
Báo cáo bài 5.
Nguyn Th Nhƣ Trang
10041611
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 9 10 121