Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 18

Được đăng lên bởi Tutakhamun Rigan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Linh - Lớp: 11A1
BÁO CÁO THỰC HÀNH
TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ, PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC
TT

Tên thí
nghiệm

Dụng cụ

1

Thử tính
chất của
dung
dịch
amoniac

2 ống
nghiệm,
2 kẹp
gỗ, giá
gỗ

2

3

Hóa chất

Tiến hành thí nghiệm

Dung dịch NH3,
dung dịch
phenolphtalein,
dung dịch AlCl3

Lấy dung dịch NH3 vào 2
ống nghiệm nhỏ. Cho vài
giọt dd phenolphtalein vào
ống thứ nhất và 5-6 giọt
dung dịch AlCl3 vào ống
thứ 2. Quan sát hiện tượng.

Tính oxi
hóa của
axit
nitric

2 ống
nghiệm,
2 kẹp
gỗ, đèn
cồn

Tính oxi
hóa của
muối
kali

1 ống
Tinh thể KNO3,
nghiệm, than
1 giá sắt,
1 kẹp

Dung dịch
HNO3 đặc, dung
dịch HNO3 2M,
đồng lá

Hiện tượng

Chú ý

Ống nghiệm 1:
Có màu hồng.

Do dung dịch NH3 có môi trường bazơ nên
làm cho phenolphtalein chuyển màu hồng.

Ống nghiệm 2:
Xuất hiện kết
tủa trắng keo
Al(OH)3

Dung dịch NH3 tác dụng với Al3+ tạo ra kết
tủa Al(OH)3 theo phương trình:
Al 3  3 NH 3  3H 2O  Al (OH )3  3NH 4
(trắng keo)
- Có khí màu nâu (NO2) thoát ra do HNO3
đặc bị khử đến NO2
- Dung dịch chuyển màu xanh lam của
Cu(NO3)2.
Phương trình phản ứng:

1) Lấy vào ống nghiệm 0.5
ml dd HNO3 đặc, rồi cho 1
mảnh Cu vào. Nút ống
nghiệm bằng bông tẩm
NaOH. Quan sát hiện
tượng.

- Có khí màu
nâu thoát ra
- Dung dịch
chuyển màu
xanh lam

2) Cũng làm như thí
nghiệm trên, nhưng thay
bằng 0.5 ml dd HNO3 2M.
Đun nhẹ ống nghiệm trên
đèn cồn. Quan sát hiện
tượng,

- Có khí không
màu thoát ra,
sau hóa nâu
trong không
khí.
- Dung dịch
chuyển màu
xanh lam.

Lấy 1 ống nghiệm chịu
nhiệt khô và cặp thẳng
đứng trên giá sắt, rồi đặt
giá sắt trong chậu cát. Bỏ

Giải thích hiện tượng

Cu  4 HNO3

to

Cu ( NO
 3 ) 2
NO
2

2 H 2O

(xanh lam)

- Mẩu than
bùng cháy

- Có khi không màu (NO) thoát ra, khí này
tác dụng với O2 trong không khí tạo thành
NO2 (nâu đỏ).
- Dung dịch chuyển màu xanh lam của
Cu(NO3)2.
Phương trình phản ứng:
3Cu  8 HNO3  3Cu ( NO3 )  2 NO  4 H 2O
(xanh lam)(không màu)
2NO  O 2  NO2  (nâu đỏ)
Do KNO3 nóng chảy ở nhiệt độ cao giải
phóng O2 theo phương trình:
o
2 KNO3 t 2 KNO
 2  O2

- Lấy lượng
hóa chất vừa
đủ.

- Lấy lượng
hóa chất nhỏ
vì sản phẩm
có khí NO và
NO2 thoát ra
nên rất độc.
- Lấy bông
tẩm NaOH
đậy ống
nghiệm để
trung hòa NO2
- Sau khi tiến
hành xong thí
nghiệm thì
ngâm ống
nghiệm ngay
vào cốc xút
đặc để hấp thụ
hết NO2
- Lấy lượng
hóa chất vừa
đủ

Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Linh - Lớp: 11A1

4

nitrat
nóng
chảy

sắt, đèn
cồn,
chậu cát

Phân
biệt một
số loại
phân
bón hóa
học

Ống
nghiệm,
kẹp gỗ...
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Linh - Lớp: 11A1
BÁO CÁO THỰC HÀNH
TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ, PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC
TT
Tên thí
nghiệm
Dụng cụ Hóa chất Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng Giải thích hiện tượng Chú ý
1
Thử tính
chất của
dung
dịch
amoniac
2 ống
nghiệm,
2 kẹp
gỗ, giá
gỗ
Dung dịch NH
3
,
dung dịch
phenolphtalein,
dung dịch AlCl
3
Lấy dung dịch NH
3
vào 2
ống nghiệm nhỏ. Cho vài
giọt dd phenolphtalein vào
ống thứ nhất và 5-6 giọt
dung dịch AlCl
3
vào ống
thứ 2. Quan sát hiện tượng.
Ống nghiệm 1:
Có màu hồng.
Do dung dịch NH
3
có môi trường bazơ nên
làm cho phenolphtalein chuyển màu hồng.
- Lấy lượng
hóa chất vừa
đủ.
Ống nghiệm 2:
Xuất hiện kết
tủa trắng keo
Al(OH)
3
Dung dịch NH
3
tác dụng với Al
3+
tạo ra kết
tủa Al(OH)
3
theo phương trình:
3
3 2 3 4
3 3 ( ) 3Al NH H O Al OH NH
(trắng keo)
2
Tính oxi
hóa của
axit
nitric
2 ống
nghiệm,
2 kẹp
gỗ, đèn
cồn
Dung dịch
HNO
3
đặc, dung
dịch HNO
3
2M,
đồng lá
1) Lấy vào ống nghiệm 0.5
ml dd HNO
3
đặc, rồi cho 1
mảnh Cu vào. Nút ống
nghiệm bằng bông tẩm
NaOH. Quan sát hiện
tượng.
- Có khí màu
nâu thoát ra
- Dung dịch
chuyển màu
xanh lam
- Có khí màu nâu (NO
2
) thoát ra do HNO
3
đặc bị khử đến NO
2
- Dung dịch chuyển màu xanh lam của
Cu(NO
3
)
2
.
Phương trình phản ứng:
3 3 2 2
4 ( ) 2 2
o
t
Cu HNO Cu NO NO H O   
(xanh lam)
- Lấy lượng
hóa chất nhỏ
vì sản phẩm
có khí NO và
NO
2
thoát ra
nên rất độc.
- Lấy bông
tẩm NaOH
đậy ống
nghiệm để
trung hòa NO
2
- Sau khi tiến
hành xong thí
nghiệm thì
ngâm ống
nghiệm ngay
vào cốc xút
đặc để hấp thụ
hết NO
2
2) Cũng làm như thí
nghiệm trên, nhưng thay
bằng 0.5 ml dd HNO
3
2M.
Đun nhẹ ống nghiệm trên
đèn cồn. Quan sát hiện
tượng,
- Có khí không
màu thoát ra,
sau hóa nâu
trong không
khí.
- Dung dịch
chuyển màu
xanh lam.
- Có khi không màu (NO) thoát ra, khí này
tác dụng với O
2
trong không khí tạo thành
NO
2
(nâu đỏ).
- Dung dịch chuyển màu xanh lam của
Cu(NO
3
)
2
.
Phương trình phản ứng:
3 3 2
3 8 3 ( ) 2 4Cu HNO Cu NO NO H O
(xanh lam)(không màu)
2 2
2NO O NO
(nâu đỏ)
3 Tính oxi
hóa của
muối
kali
1 ống
nghiệm,
1 giá sắt,
1 kẹp
Tinh thể KNO
3
,
than
Lấy 1 ống nghiệm chịu
nhiệt khô và cặp thẳng
đứng trên giá sắt, rồi đặt
giá sắt trong chậu cát. Bỏ
- Mẩu than
bùng cháy
Do KNO
3
nóng chảy ở nhiệt độ cao giải
phóng O
2
theo phương trình:
3 2 2
2 2
o
t
KNO KNO O
- Lấy lượng
hóa chất vừa
đủ
Báo cáo thực hành hóa 11 bài 18 - Trang 2
Báo cáo thực hành hóa 11 bài 18 - Người đăng: Tutakhamun Rigan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo thực hành hóa 11 bài 18 9 10 854