Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi trung-ngan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA………………………………..


BÁO CÁO
c«ng t¸c thùc tËp s ph¹m
n¨m thø 3

Họ và tên sinh viên: ………………….
Lớp: …………….
Khoa:……………..

Hà Nội, tháng 3/ 2013

1

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ………….
BỘ MÔN: ……………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM THỨ 3
NĂM HỌC 2012 - 2013
Họ và tên: ......................................................................................................................................................................
Sinh viên chuyên ngành: ......................................................................................................................................
Khoa:................................................................................................................................................................................
Thực tập tại trường:.................................................................................................. Quận: ..............................
PHẦN 1
TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC
1. Tìm hiểu thực tế trường phổ thông/ trường mầm non và địa phương:
- Về cơ cấu tổ chức, nội dung công tác và tình hình thực tế của nhà trường?
- Về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và đặc biệt là phong trào giáo dục ở địa phương?
2. Công tác chỉ đạo và hoạt động chuyên môn ở trường phổ thông/ trường mầm non:
- Các hình thức sinh hoạt chuyên môn? Chuyên đề?
- Bản thân được tham gia hoạt động chuyên môn như thế nào?
- Hệ thống hồ sơ, biểu mẫu trong trường phổ thông/trường màm non?
3. Công tác chủ nhiệm, hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
- Công tác chủ nhiệm của nhà trường?
- Các hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong
Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng trong trường?
- Các hoạt động của trường trong thời gian có đoàn thực tập? Bản thân đã tham gia như
thế nào?
PHẦN 2
NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA SAU ĐỢT THỰC TẬP
1. Trách nhiệm đối với bản thân?
2. Trách nhiệm đối với nghề nghiệp, xã hội?
Hà Nội, ngày

tháng

SINH VIÊN
(Kí, ghi rõ họ tên)

2

năm 2013

PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỞNG ĐOÀN:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………
Chú ý:
Báo cáo viết trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13.
Báo cáo: Nộp cho giảng viên trưởng đoàn vào thứ 6 hoặc thứ 7 tuần kết thúc đợt thực tập.

3

...
TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA………………………………..
BÁO CÁO
c«ng t¸c thùc tËp s ph¹m
n¨m thø 3
Họ và tên sinh viên: ………………….
Lớp: …………….
Khoa:……………..
Hà Nội, tháng 3/ 2013
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Báo cáo thực tập - Người đăng: trung-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 502