Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Útt Hiềnn
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

Page 1 GVHH: TH.S ĐÀO THỊ NGUYỆT HẰNG

LỜI MỞ ĐẦU

 Lí do chọn đề tài:
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền
kinh tế quốc dân, hàng năm chiếm 30% vốn đầu tư của cả nước.
Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là công trình có giá trị lớn, thời gian sử
dụng dài nên có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm của ngành xây
dựng cơ bản còn thể hiện ý thức thẩm mỹ, phong cách kiến trúc nên còn có ý nghĩa quan
trọng về mặt văn hoá - xã hội.
Trong thời đại ngày nay, khi Việt Nam đã bắt đầu gia nhập tổ chức WTO, thì việc xác
định tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm càng trở nên quan trọng, nó có thể là đòn
bẩy đánh bật sự phát triển của một công ty song nó cũng có thể là một sức mạnh đè bẹp sự
phát triển của chính công ty đó. Có thể nói rằng, một công ty hoạt động hiệu quả là một công
ty biết kiểm soát được các khoản chi phí đồng thời biệt sử dụng các khoản chi phí đó một
cách hiệu quả nhất, vì đây chính là một khoản mục quan trọng trong bước xác định kết quả
kinh doanh của một công ty. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn một cách hiệu quả, khắc
phục tình trạng lãng phí thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải có
nhiều khâu (thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu...) và thời gian lại kéo dài.
Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp vốn đã
là một phần hành căn bản của công tác hạch toán kế toán lại càng có ý nghĩa quan
trọng đối với công ty xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Mà việc lên giá thành các sản
phẩm của doanh nghiệp ở Việt Nam có sức cạnh tranh yếu và không thu được mức
lợi nhuận như mong muốn. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình và những lời
khuyên bổ ích của giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Đào Thị Nguyệt Hằng cùng toàn thể anh,
chị ở phòng Tài chính Kế toán, em đã chọn đề tài "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá
thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Hà Trường Khánh" để làm chuyên đề tốt
nghiệp.

BÁO CÁO THỰC TẬP

Page 2 GVHH: TH.S ĐÀO THỊ NGUYỆT HẰNG

 Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của bài báo cáo này là phân tích quá trình tập hợp chi phí và tính
giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.Quan tâm đến các điểm mạnh, điểm hạn chế của
công ty, nhằm đưa ra một số biện pháp kiến nghị và đề xuất để nâng cao hiệu quả trong việc
tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty trong thời gian tới

 Phạm vi đề tài
Trong báo cáo này em xin trình bày về những vấn đề liên quan đến Kế toán ...
BÁO CÁO THC TP Page 1 GVHH: TH.S ĐÀO TH NGUYT HNG
LI M ĐU
do chn đề i:
y dng cơ bn là ngành sn xut vt cht to ra cơ s vt cht k thut cho nn
kinh tế quc n, hàng năm chiếm 30% vn đầu tư ca c nưc.
Sn phm ca ngành y dng cơ bn là ng trình có g tr ln, thi gian s
dng dài nên ý nghĩa quan trng v kinh tế.n cnh đó sn phm ca ngành xây
dng cơ bn n th hin ý thc thm m, phong cách kiến trúc nên còn có ý nghĩa quan
trng v mt văn hoá - hi.
Trong thi đi ngày nay, khi Vit Nam đã bt đầu gia nhp t chc WTO, thì vic xác
định tp hp chi phí và tính giá thành sn phm càng tr nên quan trng, nó có thđòn
by đánh bt s phát trin ca mt công ty song nó cũngth là mt sc mnh đè bp s
phát trin ca chính công ty đó. Có th nói rng, mt công ty hot động hiu qumt công
ty biết kim soát đưc các khon chi phí đồng thi bit s dng các khon chi phí đó mt
cách hiu qu nht, vì đây chính là mt khon mc quan trng trong bướcc định kết qu
kinh doanh ca mt ng ty. Vn đề đặt ra m sao qun lý vn mt cách hiu qu, khc
phc tình trng lãng phí tht thoát vn trong điu kin sn xut kinh doanh xây lp phi có
nhiu khâu (thiết kế, lp d toán, thi công, nghim thu...) và thi gian li o dài.
Chính thế, hch toán chi psn xut tính giá thành sn phm y lp vn đã
mt phnnh căn bn ca ng tác hch toán kế toán li càng có ý nghĩa quan
trng đối vi ng ty y lpi rng hi nói chung. vicn g thành các sn
phm ca doanh nghip Vit Nam sc cnh tranh yếu và không thu đưc mc
li nhun như mong mun. Đưc s hướng dn, gp đỡ nhit nh và nhng li
khuyên b ích ca giáo viên hướng dn Thc sĩ Đào Th Nguyt Hng cùng tn th anh,
ch phòng Tài chính Kế toán, em đã chn đề tài "Kế toán tp hp chi phí và tính giá
thành sn phm xây lp ti Công ty c phn Hà Trường Khánh" để làm chuyên đ tt
nghip.
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Útt Hiềnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 4