Ktl-icon-tai-lieu

báo cao thực tập

Được đăng lên bởi Tony Toàn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:

ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO
TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP,
TỈNH ĐĂK NÔNG

Họ và tên sinh viên
: Hồ Thị Huyền Trang
Lớp
: KS11- Quản lý công
MSSV :051
Chuyên ngành
: Quản lý công
Khóa :2010-2014
Đoàn thực tập số
: 12
Trưởng đoàn thực tập : ThS Nguyễn Thanh Bình
Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Thị Hoài Thương
Địa điểm thực tập
: Văn phòng huyện Đắk’R lấp
Thời gian thực tập
: Từ 10/2/2014 đến 4/4/2014

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2014

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH
----- -----
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO
TẠI UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP,
TỈNH ĐĂK NÔNG
Họ và tên sinh viên : Hồ Thị Huyền Trang
Lớp : KS11- Quản lý công MSSV :051
Chuyên ngành : Quản lý công Khóa :2010-2014
Đoàn thực tập số : 12
Trưởng đoàn thực tập : ThS Nguyễn Thanh Bình
Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Thị Hoài Thương
Địa điểm thực tập : Văn phòng huyện Đắk’R lấp
Thời gian thực tập : Từ 10/2/2014 đến 4/4/2014
Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2014
báo cao thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cao thực tập - Người đăng: Tony Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
báo cao thực tập 9 10 660