Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4202 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Lêi më ®Çu
Ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nền công nghiệp
hoá hiện đại hoá nước ta nên ngành văn thư đã trở thành một công cụ quản lý có
hiệu quả.
Công tác văn thư là một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều
hành công việc của các cơ quan các tổ chức, nó là một hoạt động đảm bảo thông
tin bằng văn bản. Phục vụ cho sự lãnh đạo và điều hành của thủ trưởng cơ quan
đơn vị. Chính vì thế mà công tác văn thư được xác định là một hoạt động của bộ
máy quản lý nhà nước nói chung. Trong văn phòng công tác văn thư là một nội
dung quan trọng không thể thiếu được, nó chiếm một phần lớn trong nội dung
hoạt động của văn phòng nhằm đáp ứng và hoàn thiện để theo kịp sự phát triển
của các nước trên thế giới.
Cũng chính vì điều đó mà công tác văn thư trong cơ quan, các tổ chức
ngày càng được quan tâm hơn. Đặc biệt là trong công cuộc cải cách hành chính
nhà nước, công tác văn thư là một trong những trọng tâm tập trung đổi mới.
Nhận thức được vấn đề đó cùng với những kiến thức tiếp thu được tại nhà
trường, trong thời gian thực tập tìm hiểu công tác tổ chức văn thư tại Công ty
xây dựng công trình giao thông 118. Em đã lựa chọn đề tài văn thư cho luận văn
tốt nghiệp của mình.
Do thời gian và trình độ nghiên cứu còn nhiều hạn chế luận văn có thể
không tánh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của thầy cô giáo và bộ môn để luận văn của em hoàn thiện hơn.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trong bộ môn văn thư,
đặc biệt là cô giáo Phùng Thị Phương Liên cùng các cô, các chú, anh chị phòng
hành chính của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 118 đã
giúp em hoàn thiện luận văn này.

1

B¶n thu ho¹ch thùc tËp ®îc
chia lµm 4 phÇn
Phần I: Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của công ty và văn phòng
công ty.
1. Chức năng và nhiện vụ của công ty.
2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty.
Phần II: Tình hình thực tế của công ty nói chung và công tác thư ký, văn
thư, lưu trữ nói riêng.
1. Tình hình thực tế chung của Công ty.
2. Công tác thư ký.
3. Công tác văn thư.
4. Công tác lưu trữ.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác thư ký, văn thư, lưư
trữ của công ty.
1. Đánh giá chung về khâu công việc.
2. Đề xuất các biện pháp để phát huy, khắc phục.
Phần IV: Nhận xét của Công ty về kết quả thực tập của sinh viên.
1. ý thức tổ chức kỷ luật.
2. Hiệu quả công việc trong thời gian thực tập.
3. Xếp loại.
4. Thang điểm.
5. Chữ ký của lãnh đạo trong Công ty thực tập.

2

PhÇn I
I. Chức năng nhiệm vụ của cơ cấu tổ chức công...
Lêi më ®Çu
Ra đời phát triển cùng với sự xuất hiện tồn tại của nền công nghiệp
hoá hiện đại hoá nước ta nên ngành văn thư đã trở thành một công cụ quản lý có
hiệu quả.
Công tác văn thư một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều
hành công việc của các cơ quan các tổ chức, nó là một hoạt động đảm bảo thông
tin bằng văn bản. Phục vụ cho sự lãnh đạo và điều hành của thủ trưởngquan
đơn vị. Chính vì thế mà công tác văn thư được xác đnh là một hoạt động của bộ
máy quản nhà nước nói chung. Trong văn phòng công tác văn thư một nội
dung quan trọng không thể thiếu được, chiếm một phần lớn trong nội dung
hoạt động của văn phòng nhằm đáp ứng hoàn thiện để theo kịp sự phát triển
của các nước trên thế giới.
Cũng chính điều đó công tác văn thư trong cơ quan, các tổ chức
ngày càng được quan tâm hơn. Đặc biệt trong công cuộc cải cách hành chính
nhà nước, công tác văn thư là một trong những trọng tâm tập trung đổi mới.
Nhận thức được vấn đề đó cùng với những kiến thức tiếp thu được tại nhà
trường, trong thời gian thực tập tìm hiểu công tác tổ chức văn thư tại Công ty
xây dựng công trình giao thông 118. Em đã lựa chọn đề tài văn thư cho luận văn
tốt nghiệp của mình.
Do thời gian trình độ nghiên cứu còn nhiều hạn chế luận văn thể
không tánh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của thầy cô giáo và bộ môn để luận văn của em hoàn thiện hơn.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo trong bộ môn văn thư,
đặc biệt giáo Phùng Thị Phương Liên cùng các cô, các chú, anh chị phòng
hành chính của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 118 đã
giúp em hoàn thiện luận văn này.
1
Báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo thực tập công tác văn thư lưu trữ 9 10 452