Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nghiệp vụ

Được đăng lên bởi Tường Nguyễn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHCSXH Việt Nam

Báo cáo thực tập nghiệp vụ

BÁO CÁO
THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN NGA SƠN
MỞ ĐẦU
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã kéo theo sự phân hóa giàu
nghèo ngày càng sâu sắc. Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cam kết
thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên thế giới, thông qua các hành động
quốc gia kiên quyết và sự hợp tác quốc tế, coi đây như một đòi hỏi bắt buộc
về mặt đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế của toàn nhân loại.
Trong thời gian thực tập tại Phòng giao dịch huyện Nga Sơn Chi nhánh
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (PGD), từ ngày 30/10/2010 đến
ngày 18/11/2010, với lý thuyết đã được đào tạo và được sự hướng dẫn tận
tình của các cô, chú, anh, chị tại PGD, đặc biệt là cán bộ tín dụng – Bùi Thị
Hoa, tôi đã hoàn thành Báo cáo thực tập nghiệp vụ. Báo cáo thực tập nghiệp
vụ gồm ba nội dung chính:
Chương 1: Tổng quan về phòng giao dịch huyện Nga Sơn.
Chương 2: Kết quả thực tập tại phòng giao dịch huyện Nga Sơn.
Chương 3: Kết luận và kiến nghị.
Báo cáo thực tập nghiệp vụ được viết trong thời gian 20 ngày nên
không tránh khỏi những thiếu sót về mặt lý luận và thực tiễn. Tôi rất mong
nhận được sự góp ý của các thầy, cô và các anh, chị tại Phòng giao dịch
huyện Nga Sơn để Báo cáo thực tập nghiệp vụ hoàn thiện hơn. Tôi xin chân
thành cảm ơn!

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

1

Thịnh Thị Phương

NHCSXH Việt Nam

Báo cáo thực tập nghiệp vụ

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÒNG GIAO DỊCH HUYỆN NGA SƠN
1.1.

Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến hoạt

động của Phòng giao dịch Huyện Nga Sơn (sau đây gọi tắt là PGD):
- Đặc điểm địa bàn: Nga Sơn là địa bàn có giao thông thông thuận lợi, ít
hoặc không có tắc đường. Dân cư tập trung, phân bố đồng đều, không có
người dân tộc sinh sống. Là huyện thuần nông, trình độ nhận thức của người
dân ở mức khá, đa số biết chữ. Những điều trên tạo điều kiện thuận lợi cho
cán bộ Phòng giao dịch triển khai các chương trình tín dụng và các sản phẩm
của NHCSXH đến từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Số hộ
nghèo chiếm 15,06% (theo thống kê của Phòng LĐ - TB&XH năm 2010).
- Huyện Nga Sơn có 27 xã và thị trấn. Trong đó, có 7 xã thuộc vùng khó
khăn: Gồm Nga Điền, Nga Tân, Nga Thái, Nga Thiện, Nga Bạch, Nga Tiến,
Nga Phú.
1.2.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của PGD:

- Bộ máy tổ chức của PGD:
Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức của PGD:
Giám đốc

Phó giám đốc

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

2

Thịnh Thị Phương

NHCSXH Việt Nam

Tín dụng

Báo cáo thực tập nghiệp vụ
...
NHCSXH Việt Nam Báo cáo thực tập nghiệp vụ
BÁO CÁO
THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN NGA SƠN
MỞ ĐẦU
Sự phát triển của nn kinh tế thị trường đã kéo theo sự phân hóa giàu
nghèo ngày càng sâu sắc. Ngân hàng chính sách hội Việt Nam cam kết
thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên thế giới, thông qua các hành động
quốc gia kiên quyết sự hợp tác quốc tế, coi đây như một đòi hỏi bắt buộc
về mặt đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế của toàn nhân loại.
Trong thời gian thực tập tại Phòng giao dịch huyện Nga Sơn Chi nhánh
Ngân hàng chính sáchhội tỉnh Thanh Hóa (PGD), từ ngày 30/10/2010 đến
ngày 18/11/2010, với thuyết đã được đào tạo được sự hướng dẫn tận
tình của các cô, chú, anh, chị tại PGD, đặc biệt cán bộ tín dụng Bùi Thị
Hoa, tôi đã hoàn thành Báo cáo thực tập nghiệp vụ. Báo cáo thực tập nghiệp
vụ gồm ba nội dung chính:
Chương 1: Tổng quan về phòng giao dịch huyện Nga Sơn.
Chương 2: Kết quả thực tập tại phòng giao dịch huyện Nga Sơn.
Chương 3: Kết luận và kiến nghị.
Báo cáo thực tập nghiệp vụ được viết trong thời gian 20 ngày nên
không tránh khỏi những thiếu sót về mặt luận thực tiễn. i rất mong
nhận được s góp ý của các thầy, các anh, chị tại Phòng giao dịch
huyện Nga Sơn để Báo cáo thực tập nghiệp vụ hoàn thiện hơn. Tôi xin chân
thành cảm ơn!
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa Thịnh Thị Phương
1
Báo cáo thực tập nghiệp vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nghiệp vụ - Người đăng: Tường Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo thực tập nghiệp vụ 9 10 40