Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tiểu luận Phân rã hạt nhân

Được đăng lên bởi Snow Storm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA SAU ĐẠI HỌC

.

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

PHÂN RÃ HẠT NHÂN

Môn Học: CẤU TRÚC HẠT NHÂN
Giảng Viên: TS. PHÙ CHÍ HÒA
Thực Hiện: PHẠM VĂN ĐẠO

Lâm Đồng, tháng 6/2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: PHÂN RÃ ALPHA ................................................................... 2
I.1 Khái niệm về phân rã alpha ................................................................... 2
I.2 Đặc trưng của phân rã alpha .................................................................. 2
I.2.1 Thời gian bán rã của hạt nhân trước phản ứng .................................... 2
I.2.2 Năng lượng trong phân rã alpha ......................................................... 3
I.2.3 Quãng chạy của hạt alpha ................................................................... 4
I.2.4 Phổ năng lượng .................................................................................. 4
I.3 Cơ chế phân rã alpha ............................................................................. 6
CHƯƠNG II: PHÂN RÃ BETA .................................................................... 8
II.1 Khái niệm về phân rã beta .................................................................... 8
II.2 Các loại phân rã beta ............................................................................ 8
II.3 Đặc trưng trong phân rã beta .............................................................. 11
II.3.1 Phổ năng lượng của beta ................................................................. 11
II.3.2 Các quy tắt chọn lọc trong phân rã beta........................................... 12
II.3 Các tính chất cơ bản của phân rã beta ................................................ 12
CHƯƠNG III: PHÂN RÃ GAMMA ............................................................ 14
III.1 Khái niệm về dịch chuyển gamma và bản chất bức xạ gamma .......... 14
III.2 Đặc trưng của dịch chuyển gamma ................................................... 14
III.2.1 Thời gian sống của hạt nhân phát gamma ...................................... 14
III.2.2 Năng lượng và phổ của bức xạ gamma .......................................... 15
III.2.3 Độ đa cực của lượng tử gamma ..................................................... 15
III.2.3 Các trạng thái isomer ..................................................................... 16
III.3 Quá trình biến hoán nội .................................................................... 16
III.4 Hiện tượng biến hoán tạo cặp .....................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA SAU ĐẠI HC
.
BÁO CÁO TIỂU LUẬN
PHÂN RÃ HẠT NHÂN
Môn H
c
: C
U TRÚC H
T NHÂN
Ging Viên: TS. PHÙ CHÍ HÒA
Thc Hin: PHM VĂN ĐẠO
Lâm Đồng, tháng 6/2014
Báo cáo tiểu luận Phân rã hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tiểu luận Phân rã hạt nhân - Người đăng: Snow Storm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo tiểu luận Phân rã hạt nhân 9 10 454