Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết điển hình tiên tiến

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CĐGD GIÁO DỤC BẮC TRÀ MY
CĐCS PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-CĐ

Bắc Trà My, ngày

tháng

năm 2015

BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2014)
và
phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong thời
gian tới
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐN ngày 15 tháng 3 năm
2015 của Liên đoàn Lao động Huyện Bắc Trà My về việc tổ chức
hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Hội nghị biểu dương
điển hình tiên tiến CNVCLĐ toàn tỉnh lần thứ IV năm 2015;
Căn cứ quá trình tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng và kết quả đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo quá trình triển khai thực
hiện phong trào thi đua yêu nước và những thành tích đã đạt
được của CNVCLĐ trong 5 năm (2010-2014) như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm
(2010-2014)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tổng số CB-CC-VC: 16 người, (trong đó: Ban lãnh đạo: 03 người, cán bộ
chuyên viên, nhân viên: 13 người). Chia ra:
+ Biên chế hành chính: 10
+ Hợp đồng: 3 (ngắn hạn:01)
+ Viên chức trưng tập: 03
Căn cứ yêu cầu chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, đội ngũ được phân
công sinh hoạt tại hai tổ: Tổ Hành chính và tổ Phổ thông.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBCC,VC, NLĐ
- Trong 5 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc
tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, học tập các văn bản
pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị, xã hội do ngành và
huyện tổ chức. Chính quyền và tổ chức Công đoàn cơ quan đã làm tốt công tác
1

phổ biến, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, các chủ trương lớn của ngành trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên.
Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 71/1998/NĐCP và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Đội ngũ CB-CC-VC cơ quan an tâm công tác, tự học tự rèn trau dồi về
phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của công việc được
giao. Mỗi CBCC thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và
các cuộc vận động lớn của ngành của huyện.
2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang
tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBCCNGLĐ
Thực hiện vận động, tổ chức CB, CC, VC, NLĐ tích cực tham gia các
phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn thực hiện
Chỉ thị số 03-...
CĐGD GIÁO DỤC BẮC TRÀ MY
CĐCS PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-CĐ Bắc Trà My, ngày tháng năm 2015
BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2014)
phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong thời
gian tới
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐN ngày 15 tháng 3 năm
2015 của Liên đoàn Lao động Huyện Bắc T My về việc tổ chức
hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Hội nghị biểu dương
điển hình tiên tiến CNVCLĐ toàn tỉnh lần thứ IV năm 2015;
Căn cứ quá trình tổ chức thực hiện ng tác thi đua, khen
thưởng kết quả đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo quá trình triển khai thực
hiện phong trào thi đua yêu nước những thành tích đã đạt
được của CNVCLĐ trong 5 năm (2010-2014) như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm
(2010-2014)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tổng số CB-CC-VC: 16 người, (trong đó: Ban nh đạo: 03 người, n bộ
chun viên, nhân viên: 13 người). Chia ra:
+ Biên chế hành chính: 10
+ Hp đồng: 3 (ngắn hn:01)
+ Viên chức tng tp: 03
n cu cầu chức năng nhim vụ và tìnhnh thực tế, đội ngũ đưc phân
công sinh hot tại hai tổ: T Hành cnh và tPhthông.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBCC,VC, NLĐ
- Trong 5 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức quan nghiêm túc
tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, học tập các văn bản
pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị, hội do ngành
huyện tổ chức. Chính quyền tổ chức Công đoàn quan đã làm tốt công tác
1
Báo cáo tổng kết điển hình tiên tiến - Trang 2
Báo cáo tổng kết điển hình tiên tiến - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo tổng kết điển hình tiên tiến 9 10 958