Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Được đăng lên bởi phanthiettrinhtq-vn
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
Theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TP. Hồ Chí Minh - 2009

Báo cáo tự đánh giá 2009

MỤC LỤC
PHẦN I CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC................................. 3
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG ........................................................................................... 3
II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG....................................................................................... 4
III. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG.................................................................................... 6
IV. ĐÀO TẠO .................................................................................................................................. 8
V. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG.................................................................. 9
VI. NGƯỜI HỌC ............................................................................................................................ 14
VII. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, TÀI CHÍNH............................................................................ 17
VIII. TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG ........................................................................... 18

PHẦN II TỰ ĐÁNH GIÁ ................................................................................................................. 20
TIÊU CHUẨN 1 SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC............................................ 36
TIÊU CHUẨN 2 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ...................................................................................... 40
TIÊU CHUẨN 3 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC............................................................................... 50
TIÊU CHUẨN 4 CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO .............................................................................. 61
TIÊU CHUẨN 5 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN .............................. 75
TIÊU CHUẨN 6 NGƯỜI HỌC ....................................................................................................... 88
TIÊU CHUẨN 7 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ............................................................................................................................... 107
TIÊU CHUẨN 8 HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ ...................................................................
NGÂN HÀNG NHÀ ỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC NGÂN HÀNG TP.HCM
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH G
Theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại hc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TP. H Chí Minh - 2009
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ - Người đăng: phanthiettrinhtq-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 9 10 227