Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tự đánh giá

Được đăng lên bởi thehoan1970
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP SA ĐÉC
TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

SA ĐÉC - 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP SA ĐÉC
TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Thị Thanh

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

Ngô Thị Thanh My

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Ngọc Yến Như

TT tổ Mầm

Ủy viên hội đồng

4

Đặng Kim Huê

Giáo viên NT

Ủy viên hội đồng

5

Nguyễn Thị Hồng Xuyến

Bí thư chi đoàn

Ủy viên hội đồng

6

Lê Thị Phước Thủy

Giáo viên

Ủy viên hội đồng

7

Nguyễn Thị Cẩm Hoa

Giáo viên

Ủy viên hội đồng

8

Nguyễn Thanh Hòa

TT. Tổ văn phòng Ủy viên hội đồng

9

Nguyễn Thị Tuyền Em

TT tổ MG Lá

Ủy viên hội đồng-

10

Lê Thị Huế Hương

Kế toán

Ủy viên hội đồng

11

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

TT nhà trẻ

Ủy viên Hội đồng

SA ĐÉC - 2014

Chữ
ký

MỤC LỤC
NỘI DUNG
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của
Điều lệ trường mầm non.
Tiêu chí 2: Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định của Điều
lệ trường mầm non.
Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ
chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non
Tiêu chí 4:Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm Quy chế thực
hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
Tiêu chí 5:Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo
quy định.
Tiêu chí 6:Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên,
nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy
định
Tiêu chí 7:. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên.
Tiêu chí 8: Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp
với điều kiện địa phương.
Tiêu chuẩn 2:Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ
Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá
trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của
giáo viên.
Tiêu chí 3:Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm
các quyền của giáo viên.

Trang
1
3
4
6
8
8
10

13
16
18
20

22
24
26
28
31
32
34
35

...




Báo cáo tự đánh giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tự đánh giá - Người đăng: thehoan1970
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Báo cáo tự đánh giá 9 10 179