Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Được đăng lên bởi fantacy161986
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 30256 lần   |   Lượt tải: 61 lần
PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tên trường (theo quyết định mới nhất): Trường Mầm non XY
Tên trước đây
: Trường Mẫu giáo DEF
Cơ quản chủ quản : Phòng giáo dục và Đào tạo quận Z
Tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương

Đà Nẵng

Tiên hiệu trưởng

...

Huyện/quận/thị
xã/thành phố:

...

Điện thoại trường:

…

Xã/phường/thị trấn:

...

Fax:

Không

Đạt chuẩn quốc gia

Mức độ…

Web

...

Số điểm trường
(nếu có):

0

Năm
thành
lập
trường (theo quyết
định thành lập):

…

Công lập
Tư thục
Dân lập

Loại hình khác (ghi rõ)….

1. Điểm trường (nếu có) : 0

TT

Tên điểm
trường

Địa chỉ

Diện Khoảng
tích
cách

Tổng số Tên cán
Tổng số nhóm, lớp bộ, giáo
học sinh (ghi rõ số viên phụ
lớp)
trách

Không có

2. Lớp học và trẻ
Tổng
số

Chia ra theo nhóm lớp
Nhà trẻ
1

Lớp
MG Bé

Lớp
Lớp
MG Nhỡ MG Lớn

Số trẻ của trường

348

39

85

104

120

149

11

37

48

53

- Trẻ dân tộc tiểu số

0

0

0

0

0

Số trẻ mới nhập học

78

26

40

0

12

- Trẻ nữ

35

13

17

0

5

- Trẻ dân tộc thiểu số

0

0

0

0

0

Trẻ thuộc diện chính
sách

08

01

02

04

01

- Con liệt sĩ

0

0

0

0

0

- Con thương binh,
bệnh binh

01

0

0

01

0

- Hộ nghèo

06

01

01

03

01

- Trẻ mồ côi cha hoặc
mẹ

01

0

01

0

0

- Trẻ mồ côi cả cha, mẹ

0

0

0

0

0

- Diện chính sách khác

0

0

0

0

0

- Trẻ khuyết tật học hòa
nhập.

0

0

0

0

0

Trong đó
- Trẻ nữ

Số liệu của 5 năm gần đây
Năm học
2007-2008
Sĩ số bình
quân
trẻ
trên lớp
Tỷ lệ giáo
viên/trẻ

Năm học
2008-2009

Năm học
2009-2010

Năm học
2010-2011

Năm học
2011-2012

34

32

35

35

32

02GV/ 34

02GV/32

02GV/35

02GV/35

02GV/32

3. Thông tin về nhân sự
Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:
Tổng số

Nữ

Chia theo chế độ
lao động

Dân tộc
thiểu số

Biên chế Hợp đồng Tổng số Nữ
2

Cán bộ, giáo viên,
nhân viên

40

38

09

31

Đảng viên

05

05

02

03

Giáo viên giảng dạy

24

24

05

19

Phó hiệu trưởng

02

02

02

Nhân viên văn phòng

03

03

03

Nhân viên bảo vệ

02

0

02

Nhân viên hỗ trợ
giáo viên

0

0

0

0

Nhân viên khác

13

11

01

12

Tuổi trung bình của
giáo viên

33

Số liệu của 5 năm gần đây
Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Số giáo viên
chưa đạt chuẩn
đào tạo

0

0

0

0

0

Số giáo viên đạt
chuẩn đào tạo

21

22

23

24

24

Số giáo viên
trên chuẩn đào
tạo

18

18

19

20

21

Số lượng giáo
viên đạt danh
hiệu giáo viên
dạy giỏi cấp
huyện, quận, thị
xã, thành phố
3

trực thuộc tỉnh.
Số giáo viên đạt
danh hiệu giáo
viên dạy giỏ...
1
PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tên trường (theo quyết định mới nhất): Trường Mầm non XY
Tên trước đây : Trường Mẫu giáo DEF
Cơ quản chủ quản : Phòng giáo dục và Đào tạo quận Z
Tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương
Đà Nẵng
Tiên hiệu trưởng
...
Huyện/quận/thị
xã/thành phố:
...
Điện thoại trường:
Xã/phường/thị trấn:
...
Fax:
Không
Đạt chuẩn quốc gia
Mức độ…
Web
...
Năm thành lập
trường (theo quyết
định thành lập):
Số điểm trường
(nếu có):
0
Công lập
Tư thục
Dân lập
Loại hình khác (ghi rõ)….
1. Điểm trường (nếu có) : 0
TT
Tên điểm
trường
Diện
tích
Khoảng
cách
Tổng số
học sinh
Tổng số
nhóm, lớp
(ghi rõ số
lớp)
Tên cán
bộ, giáo
viên phụ
trách
Không có
2. Lớp học và trẻ
Tổng
số
Chia ra theo nhóm lớp
Nhà trẻ
Lớp
MG Bé
Lớp
MG Nhỡ
Lớp
MG Lớn
Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non - Người đăng: fantacy161986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 9 10 368