Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tự đánh giá

Được đăng lên bởi vuluongmntt
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN PHÚ XUYÊN

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

HÀ NỘI - 2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN PHÚ XUYÊN

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lại Thị Phức

Hiệu trưởng

2

Vũ Thị Lương

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Vũ Thị Liên

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

4

Phạm Thị Ánh Tuyết

Văn thư -văn phòng

Thư ký

5

Trần Thị Hải Yến

GV-BTCĐ

Uỷ viên HĐ

6

Vương Thị Thuý Hường

CTCĐ -Tổ Trưởng CM

Uỷ viên HĐ

7

Nguyễn Thị Tân

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

8

Đào Thị Giang

Giáo viên – CTCĐ

Uỷ viên HĐ

9

Phạm Thị Ngọc Mai

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

Chữ
ký

Chủ tịch HĐ

HÀ NỘI - 2015

2

3

DANH MỤC VIẾT TẮT
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Viết tắt
ATTP
ATGT
BGH
CB- GV- NV
CNTT
CSVC
CMHS
CLGD
CSGD
CSSK
CMNV
CNNGVMN
CBQL
CSTĐ
ĐGTMN
ĐTN
ĐTNCS
GVCN
GDMN
GVMN
GD-ĐT
MN
PHHS
SDD
SPMN
SKKN
TĐG
TMN
UBND

Nội dung
An toàn thực phẩm
An toàn giao thông
Ban giám hiệu
Cán bộ, giáo viên, nhân viên
Công nghệ thông tin
Cơ sở vật chất
Cha mẹ học sinh
Chất lượng giáo dục
Chăm sóc giáo dục
Chăm sóc sức khỏe
Chuyên môn nghiệp vụ
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Cán bộ quản lý
Chiến sĩ thi đua
Đánh giá trường mầm non
Đoàn thanh niên
Đoàn thanh niên cộng sản
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm non
Giáo dục và đào tạo
Mầm non
Phụ huynh học sinh
Suy dinh dưỡng
Sư phạm mầm non
Sáng kiến kinh nghiệm
Tự đánh giá
Trường mầm non
Uỷ ban nhân dân

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

PHÒNG GD VÀ ĐT PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON
THỊ TRẤN PHÚ XUYÊN

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

4

Tiêu chí

Đạt

1

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

x

5

x

2

x

6

x

3

x

7

4

x

8

Không đạt

x
x

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ.
Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

1

x

4

2

x

5

3

x

Đạt

Không đạt
x

x

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
Tiêu chí

Không đạt

Tiêu chí

1

x

4

x

2

x

5

x

3

Đạt

x

6

Đạt

Không đạt

x

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Tiêu chí

Đạt

1

x

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

2

x

Không đạt

Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
Tiêu chí

Đạt

1

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

x

5

x

2

x

6

x

3

x

7

x

4

x

8

x

Tổng số các chỉ số đạt: 80 , tỷ lệ 92 %.

Không đạt

5

Tổng số các tiêu chí đạt: 23 tỷ lệ 79,3%

Phần I:
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA N...




Báo cáo tự đánh giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tự đánh giá - Người đăng: vuluongmntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Báo cáo tự đánh giá 9 10 644