Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo vật liệu học.

Được đăng lên bởi Toàn Anh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bá o cá o VẠ T LIẸ U HỌ C
Bài sô 2

Hồ Anh Toàn- 13145278

Phụ lục
Câu 1: Trình bày quá trình kết tinh hợp kim điển hình ……………2
Câu 2: Các bài báo………………………………………………….4
Changing consensus: Modern magnesium alloys………………………………………………4

Steel alloy fabric is a cut above ………………………………………………………...6
High strength steel wire for composites ………………………………………………………..8

Bài dịch………………………………………………….10
Câu 3: Tiểu luận……………………………………………………11

Hồ Anh Toàn
13145278

Báo cáo số 2
Page 1

Câu 1: Từ một trong các giản đồ pha loại 1, 2, 3 trình bày quá trình kết tinh của
hợp kim điển hình khi làm nguội đủ chậm từ trạng thái lỏng, nêu rõ : Đồ thị quá
trình kết tinh, các pha của hợp kim ở nhiệt độ thường, và tính chất của hợp kim ở
trạng thái cân bằng

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Kết tinh được hiểu là quá trình chuyển biến của vật liệu từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Xét về
mặt tinh thể, đó là quá trình chuyển biến từ trạng thái các nguyên tử trong sự sắp xếp hỗn loạn không trật
tự sang trạng thái các nguyên tử được sắp xếp theo một qui luật trật tự xác định. Có thể nói kết tinh là một
quá trình chuyển biến tổ chức (chuyển biến pha) điển hình.
Quá trình kết tinh này được thực hiện bởi hai quá trình cơ bản nối tiếp và song song với nhau:
 Quá trình tạo mầm: Trong kim loại lỏng xuất hiện những trung tâm kết tinh có kích thước rất nhỏ
nhất định gọi là mầm. Có thể coi đây là những mầm mống đầu tiên của kim loại rắn.
 Quá trình phát triển mầm: các mầm mống trên phát triển, lớn lên trở thành các hạt tinh thể.
Trong khi các mầm cũ đang phát triển, lớn lên (quá trình phát triển mầm đang xảy ra) thì trong kim
loại lỏng vẫn tiếp tục sinh ra các mầm mống mới (quá trình tạo mầm cùng đồng thời xảy ra).
Quá trình tạo mầm.
Quá trình tạo mầm còn được gọi là quá trình tạo thành trung tâm kết tinh hay đơn giản là tạo mầm.
Ðây là quá trình xuất hiện những phần tử rắn có cấu tạo tinh thể với thể tích nhất định ở trong kim loại
lỏng, chúng là những trung tâm (hay mầm) để từ đó phát triển, lớn lên thành các hạt tinh thể. Căn cứ vào
đặc tính phát sinh, người ta phân ra hai loại mầm: mầm tự sinh (còn gọi mầm đồng pha) và mầm không tự
sinh (còn gọi mầm ký sinh hay mầm có sẵn, mầm không đồng pha).
Mầm tự sinh là mầm được trực tiếp sinh ra từ kim loại lỏng không cần tác dụng của các phần tử
(hạt) rắn có sẵn trong kim loại lỏng.
Mầm không tự sinh (còn gọi là mầm ký sinh) là loại mầm kết tinh tạo nên trên bề mặt của các hạt rắn
có sẵn trong kim loại lỏng.
Mầm không tự sinh có vai trò quan trọng tr...
Báo cáo VẠ T LIE̣ U HỌ C
Bài sô 2
Hồ Anh Toàn- 13145278
Báo cáo vật liệu học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo vật liệu học. - Người đăng: Toàn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo vật liệu học. 9 10 651