Ktl-icon-tai-lieu

Bào thu hoạch nhiệm vụ đảng viên

Được đăng lên bởi Mỹ Dung Nguyễn Thị
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI THU HOẠCH
Câu hỏi: Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ? Liên hệ
thực tế công tác bản thân?
BÀI LÀM
Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là
biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng. Để làm được điều đó mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở
đảng nhất định. Chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng
cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đảng
viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tạo đk để mỗi đảng viên thực hiện tốt vai trò và
nhiệm vụ của mình, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xd
đảng bộ, chi bộ.
a. Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ sở, đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-lênin, tt HCM để nâng cao trình độ lý luận chính trị, pp
công tác khoa học. thường xuyên học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tin hoa văn hóa của
nhân loại, những kiến thức mới của thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp
phần cùng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những
chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương (Tỉnh, thành, huyện, quận…)
- Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở, đơn vị, những vấn đề đang đặc ra cần giải quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn, sát hợp có tính
khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị
- Gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của đảng bo0oj, chi bộ; tích cực
tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do
đảng bộ, chi bộ đề ra.
b. Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về
chính trị và tư tưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống.
Để thực hiện yêu cầu trên, đảng viên cần:
- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải thực
hiện nghiêm túc “chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” trên cơ sở nâng cao nhận thức,
kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.
- Gương mẫu, tự giá...
BÀI THU HOẠCH
Câu hỏi: Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ? Liên hệ
thực tế công tác bản thân?
BÀI LÀM
Phát triển đảng viên một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng,
biện pháp ch cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, p phần nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của Đảng. Để làm được điều đó mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức sở
đảng nhất định. Chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo n chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng
cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đảng
viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tạo đk để mỗi đảng viên thực hiện tốt vai trò và
nhiệm vụ của mình, giữ vững cách người đảng viên. vậy, đảng viên cần u cao trách nhiệm xd
đảng bộ, chi bộ.
a. Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ sở, đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-lênin, tt HCM để nâng cao trình đ luận chính trị, pp
công tác khoa học. thường xuyên học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tin hoa văn hóa của
nhân loại, những kiến thức mới của thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp
phần cùng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những
chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương (Tỉnh, thành, huyện, quận…)
- Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở, đơn vị, những vấn đề đang đặc ra cần giải quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương các giải pháp đúng đắn, sát hợp tính
khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị
- Gương mẫu thực hiện nghị quyết chấp hành sự phân công của đảng bo0oj, chi bộ; tích cực
tuyên truyền, vận động nhân dân gia đình thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do
đảng bộ, chi bộ đề ra.
b. Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức sở đảng sự thống nhất cao về
chính trị và tư tưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống.
Để thực hiện yêu cầu trên, đảng viên cần:
- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải thực
hiện nghiêm túc “chế độ học tập luận chính trị trong Đảng” trên sở nâng cao nhận thức,
kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.
- Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất, đạo đức cách
mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Không làm những
việc trái với quy định của Đảng, xa lạ với bản chất người đảng viên cộng sản. không tham
nhũng, làm ăn phi pháp; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí các biều hiện tiêu
cực trong Đảng và trong nhân dân.
- Kiên quyết đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, những biểu hiện thiếu kiên định về tư
tường chính trị, giúp đồng chí nhận rõ và khắc phục những nhận thức, tư tưởng không đúng. Phê
phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch.
- Phát huy tự do tưởng, tham gia thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý, lẽ phải. thực hiện đúng
quyền được phát biểu ý kiến trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến chấp hành nghị quyết của
Đảng. Không được truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, đường lối của Đảng.
c. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về tổ chức, thực hiện
nghiêm nguyên tác tập trung dân chủ.
Để thực hiện yêu này, đảng viên cần:
- Phát huy dân chủ, tích cực thảo luận và tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm vụ của đảng
bộ, chi bộ, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, nhân phục tùng
quyết định của tập thể.
Bào thu hoạch nhiệm vụ đảng viên - Trang 2
Bào thu hoạch nhiệm vụ đảng viên - Người đăng: Mỹ Dung Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bào thu hoạch nhiệm vụ đảng viên 9 10 204