Ktl-icon-tai-lieu

Bảo toàn electron

Được đăng lên bởi thuy-lien-duong
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 6629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/7

 Bài 1. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối A 2007) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.12 mol FeS2 và a mol Cu2S
vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a mol là :
A. 0.12mol
B. 0.04 mol
C. 0.075 mol
D. 0.06 mol
Bài 2. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối B 2007) Nung hỗn hợp bột 15.2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao.
Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23.3g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thoát
ra V lít khí H2 đktc. Giá trị V lít là :
A. 4.48
B. 7.84
C. 10.08
D. 3.36
Bài 3. Cho 21gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0.5M, thu được 6.72 lít
khí H2 (ở 00C, 2atm). Khối lượng gam muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch và thể tích lít dung dịch axit tối
thiểu cần dùng là:
A. 78.6 gam và 1.2 lít
B. 46,4 gam và 2,24 lít
C. 46,4 gam và 1.2 lít
D. 78.6 gam và 1,12 lít
Bài 4. Cho một luồng khí clo tác dụng với 9.2 gam kim loại sinh ra 23.4g muối kim loại hoá trị I. Muối kim loại hoá
tri I là:
A. LiCl
B. KCl
C. NaCl
D. AgCl
Bài 5. (Trích đề thi tuyển sinh ĐH Khối A 2007) Hoà tan hoàn toàn 3.22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng
một lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng, thu được 1.344 lít khí Hidro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m
gam là:
A. 8.98 gam
B. 9.52 gam
C. 10.2 gam
D. 7.25 gam
Bài 6. Hoà tan hoàn toàn 3.34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loaị hoá trị II và hoá trị III bằng dung dịch HCl
dư ta thu được m gam dung dịch A và 0.896 lít khí bay ra đktc. Giá trị m là:
A. 3.78 gam
B. 3.48 gam
C. 6.35 gam
C. 2.46 gam
Bài 7. Khử m gam hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng CO nhiệt độ cao, người ta thu được 40
gam hỗn hợp chất rắn X và 132 gam khí CO2. Giá trị m gam là:
A. 50,6 gam
B. 44.8 gam
C. 63.6 gam
D. 19.4 gam
Bài 8. Hoà tan m gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị I và kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl dư
thu được dung dịch A và V lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được (m + 3.3) gam muối clorua khan. Giá trị V
lít là:
A. 6.72 lít
B. 2.24 lít
C.3.36 lít
D. 4.48 lít .
Bài 9. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 thu được 64 gam
hỗn hợp chất rắn và khí X. Cho khí X lội qua dung dịch nước vôi trong thu được 40 gam kết tủa. Giá trị m gam là:
A. 80.4 gam
B. 70.4 gam

C. 96.4 gam
D. 75.8 gam
Bài 10. Cho 14.5 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết dung dịch H2SO4 loãng thu được 6.72 lít khí H2 (đktc).
Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đư...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo toàn electron - Người đăng: thuy-lien-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bảo toàn electron 9 10 627