Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi Nhung Nguyen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 1 lần
19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức – Tổng hợp
PHẦN 1
CÁC KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý
1. Định nghĩa. Các hệ thức dạng a > b (hoặc a < b, a  b, a  b ) là một bất đẳng
thức.
2. Tính chất :
2.1. Cộng hai vế của bất đẳng thức vời cùng một số
ab 
a cbc
c tùy ý 
2.2. Nhân hai vế của bất đẳng thức vời cùng một số.
ab 
ab
  a.c  b.c
  a.c  b.c
c  0
c  0
ab
2.3. Tính chất bắc cầu.
a c.
b  c
2.4. Cộng từng vế của hai bất đẳng thức cùng chiều, được bất đẳng thức mới cùng
chiều với các bất đẳng thức đã cho.
ab 
a cbd
c  d
Chú ý : Không được trừ từng vế của hai bất đẳng thức ngược chiều.
2.5. Trừ từng vế của hai bất đẳng thức ngược chiều, được bất đẳng thức mới cùng
chiều với bất đẳng thức bị trừ.
ab 
a c bd
c  d
2.6. Nhân từng vế của hai bất đẳng thức cùng chiều mà hai vế không âm.
a b0 
  a.c  b.d
c  d  0
2.7. Nâng lên lũy thừa bậc nguyên dương hai vế của bất đẳng thức :
a  b  0  a n  bn ;
a  b  a n  b n với n lẻ ;
a  b  a n  b n với n chẵn.
3. Các hằng bất đẳng thức.
Ngoài các hằng bất đẳng thức a 2  0 ; a 2  0 với mọi a, cần nhớ thêm các
hằng bất đẳng thức liên quan đến giá trị tuyệt đối.
a  0 . Xảy ra đẳng thức khi a = 0.

a  a . Xảy ra đẳng thức khi a  0.
a  b  a  b . Xảy ra đẳng thức khi a.b  0 .
a  b  a  b . Xảy ra đẳng thức khi a.b  0 và a  b .
Cũng cần nhớ thêm một số hằng đẳng thức khác để khi giải toán có thể sử dụng
chúng như một bổ đề, chẳng hạn.
1


19 Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức – Tổng hợp
+ Bất đẳng thức chauchy :
a 2  b 2  2ab . Xảy ra đẳng thức khi a = b ;
a  b  2 ab (với a  0 , b  0 ). Xảy ra đẳng thức khi a = b ;
2
2
a b

  ab hay  a  b   4ab ;
 2 
1 1
4
 
(với a  0 , b  0 ) ;
a b ab
a b
  2 (với a  0 , b  0 ) ;
b a
+ Bất đẳng thức bunhiacopxki :
2
 a 2  b 2  x 2  y2    ax  by 

PHẦN II
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Phương pháp 1 : Dùng định nghĩa
Kiến thức : Để chứng minh A > B. Ta lập hiệu A –B > 0
Lưu ý dùng hằng bất đẳng thức M 2  0 với M
Ví dụ 1  x, y, z chứng minh rằng :
a) x 2 + y 2 + z 2  xy+ yz + zx
b) x 2 + y 2 + z 2  2xy – 2xz + 2yz
c) x 2 + y 2 + z 2 +3  2 (x + y + z)
Giải:
1
2

a) Ta xét hiệu : x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx = .2 .( x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx)
1
(x 
2
Vì (x - y)2  0
(x - z)2  0
(y - z)2  0

=





y ) 2  ( x z ) 2  ( y  z ) 2  0 đúng với mọi x;y;z  R

với x ; y Dấu bằng xảy ra khi x = y
với x ; z Dấu bằng xảy ra khi x = z
với  z; y Dấ...
19 Pơng pháp chứng minh Bất đẳng thức – Tng hợp
http://diendankienthuc.net
1
PHẦN 1
CÁC KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý
1. Định nghĩa. Các hthức dạng a > b (hoặc a < b, a
b, a
b
) một bất đẳng
thức.
2. Tính chất :
2.1. Cộng hai vế của bất đẳng thức vi cùng một s
a b
a c b c
c tùy ý
2.2. Nhân hai vế ca bất đẳng thức vời cùng một số.
a b
a.c b.c
c 0
a b
c 0
2.3. Tính chất bắc cầu.
a b
a c
b c
.
2.4. Cộng từng vế ca hai bất đẳng thức cùng chiều, được bất đẳng thức mới cùng
chiu vic bất đẳng thức đã cho.
a b
a c b d
c d
C ý : Không được trừ từng vế của hai bất đẳng thức ngược chiều.
2.5. Trừ từng vế của hai bất đẳng thức ngược chiu, được bất đẳng thức mới cùng
chiều vi bất đẳng thức bị trừ.
a b
a c b d
c d
2.6. Nhân từng vế ca hai bất đẳng thức cùng chiều mà hai vế không âm.
a b 0
a.c b.d
c d 0
2.7. Nâng lên lũy thừa bậc nguyên dương hai vế ca bất đẳng thức :
n n
a b 0 a b
;
n n
a b a b
vi n lẻ ;
n n
a b a b
với n chn.
3. Các hằng bất đẳng thức.
Ngoài các hng bất đẳng thức
2
a 0
;
2
a 0
với mi a, cần nhớ thêm các
hằng bất đẳng thức liên quan đến giá trị tuyệt đối.
a 0
. Xảy ra đẳng thức khi a = 0.
a a
. Xảy ra đẳng thức khi a
0.
a b a b
. Xảy ra đẳng thức khi
a.b 0
.
a b a b
. Xảy ra đẳng thức khi
a.b 0 và a b
.
Cũng cần nhớ thêm một shằng đẳng thức khác để khi giải toán có thể sdụng
chúng như một bổ đề, chẳng hạn.
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: Nhung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 311