Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi thuhang-dhsp-pt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Lời nói đầu : Thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh
Hòa khuyến khích các giáo viên dạy môn chuyên, làm chuyên đề để xây dựng tài nguyên của tổ chuyên
môn.
Chính vì vậy tôi đã thực hiện và làm chuyên đề về :
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI
TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Trong các kì thi tuyển sinh đại học và cao đẳng, có một hay hai câu khó để phân loại thí sinh và
thường có một câu về bất đẳng thức.
1) Định lý (Bất đẳng thức Cô si) :
Cho n số thực không âm : a1 ; a2 ; ...; an
Ta có :
√
a1 + a2 + ... + an
≥ n a1 a2 ...an
n
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
a1 = a2 = · · · = an
2) Một số bất đẳng thức liên quan đến bất đẳng thức Cô si :
2.1) Các Bất đẳng thức dạng phân thức
Với x, y > 0. Ta có :
1 1
4
+ ≥
x y
x+y

(1)

1
4
≥
xy
(x + y)2

(2)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y.
Với x, y, z > 0. Ta có :
1 1 1
9
+ + ≥
x y z
x+y+z

(3)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z.
2.2) Các bất đẳng thức dạng đa thức :
x2 + y 2 + z 2 ≥ xy + yz + zx

(4)

3 x2 + y 2 + z 2 ≥ (x + y + z)2

(5)

(x + y + z)2 ≥ 3 (xy + yz + zx)

(6)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z.
3) MỘT SỐ BÀI TOÁN THI ĐẠI HỌC :
Bài toán 1 : Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2005
Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn :
1 1 1
+ + =4
x y z
Huỳnh Kim Linh

Trang thứ 1 trong 12 trang

BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Chứng minh rằng :
1
1
1
+
+
≤ 1.
2x + y + z x + 2y + z x + y + 2z
Lời giải :
Cách 1 :
Áp dụng bất đẳng thức :
1 1
4
+ ≥
x y
x+y
Với x, y > 0, ta được :
8=2

1 1 1
+ +
x y z

=

1 1
1 1
1 1
1
1
1
+
+
+
+
+
≥4
+
+
x y
y z
z x
x+y y+z z+x

(1)

Tương tự
2

1
x+y

+

1
y+z

1
2x+y+z

≥4

1
1
1
1
= x+y
+ x+z
z+x
x+y
1
1
+ x+y+2z
(2)
x+2y+z

+

+

+

1
y+z

1
y+z

+

1
z+x

Từ (1) và (2) suy ra
8≥8

1
1
1
+
+
2x + y + z x + 2y + z x + y + 2z

⇔

1
1
1
+
+
≤ 1.
2x + y + z x + 2y + z x + y + 2z

Đẳng thức xảy ra khi
3
x=y=z= .
4
Cách 2 :
Áp dụng bất đẳng thức :
1 1
4
+ ≥
x y
x+y
với x, y > 0, và bất đẳng thức Côsi ta có :
2x + y + z = (x + y) + (x + z) ≥ 2

√

xy +

√

xz

Do đó :
1
1
≤
2x + y + z
2

√

1
√
xy + xz

≤

1
8

1
1
√ +√
xy
xz

Tương tự :
1
1
≤
x + 2y + z
8

1
1
√ +√
xy
yz

1
1
≤
x + y + 2z
8

1
1
√ +√
xz
yz

Cộng vế theo vế 3 bất đẳng thức trên ta được :
1
1
1
1
+
+
≤
2x + y + z x + 2y + z x + y + 2z
4

Huỳnh Kim Linh

1
1
1
√ +√ +√
xy
yz
zx

(3)

Trang thứ 2 trong 12 trang

BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ...
BẤT ĐẲNG THỨC SI TRONG C THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Lời nói đầu : Thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 2009, Trường THPT Chuyên Quý Đôn Khánh
Hòa khuyến khích các giáo viên dạy môn chuyên, làm chuyên đề để y dựng tài nguyên của tổ chuyên
môn.
Chính vy tôi đã thực hiện và làm chuyên đề v :
BẤT ĐẲNG THỨC SI
TRONG C THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Trong các thi tuyển sinh đại học và cao đẳng, một hay hai câu khó để phân loại thí sinh và
thường một câu v bất đẳng thức.
1) Định (Bất đẳng thức si) :
Cho n số thực không âm : a
1
; a
2
; ...; a
n
Ta :
a
1
+ a
2
+ ... + a
n
n
n
a
1
a
2
...a
n
Đẳng thức xảy ra khi và ch khi
a
1
= a
2
= ··· = a
n
2) Một số bất đẳng thức liên quan đến bất đẳng thức si :
2.1) Các Bất đẳng thức dạng phân thức
Với x, y > 0. Ta :
1
x
+
1
y
4
x + y
(1)
1
xy
4
(x + y)
2
(2)
Đẳng thức xảy ra khi và ch khi x = y.
Với x, y, z > 0. Ta :
1
x
+
1
y
+
1
z
9
x + y + z
(3)
Đẳng thức xảy ra khi và ch khi x = y = z.
2.2) Các bất đẳng thức dạng đa thức :
x
2
+ y
2
+ z
2
xy + yz + zx (4)
3
x
2
+ y
2
+ z
2
(x + y + z)
2
(5)
(x + y + z)
2
3 (xy + yz + zx) (6)
Đẳng thức xảy ra khi và ch khi x = y = z.
3) MỘT SỐ BÀI TOÁN THI ĐẠI HỌC :
Bài toán 1 : Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2005
Cho x, y, z các số thực dương thỏa mãn :
1
x
+
1
y
+
1
z
= 4
Huỳnh Kim Linh Trang thứ 1 trong 12 trang
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: thuhang-dhsp-pt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 88