Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức đại số trong tam giác

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆
❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❑❍❖❆ ❍➴❈
✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

P❤↕♠ ❈æ♥❣ ✣➾♥❤

❇❻❚ ✣➃◆● ❚❍Ù❈ ✣❸■ ❙➮
❚❘❖◆● ❚❆▼ ●■⑩❈
▲❯❾◆ ❱❿◆ ❚❍❸❈ ❙ß ❚❖⑩◆ ❍➴❈
❈❤✉②➯♥ ♥❣➔♥❤✿ P❍×❒◆● P❍⑩P ❚❖⑩◆ ❙❒ ❈❻P
▼➣ sè✿ ✻✵✳✹✻✳✵✶✶✸
◆❣÷í✐ ❤÷î♥❣ ❞➝♥ ❦❤♦❛ ❤å❝
●❙✳ ❚❙❑❍✳ ◆●❯❨➍◆ ❱❿◆ ▼❾❯

❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆ ✲ ◆❿▼ ✷✵✶✸
Soá hoùa bôûi trung taâm hoïc lieäu✶

▲í✐ ❝↔♠ ì♥
▲✉➟♥ ✈➠♥ ✏❇➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ✤↕✐ sè tr♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝✑ ✤÷ñ❝ t→❝ ❣✐↔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤
❞÷î✐ sü ❤÷î♥❣ ❞➝♥ ✈➔ ❝❤➾ ❜↔♦ t➟♥ t➻♥❤ ❝õ❛ ●❙✳ ❚❙❑❍✳ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ▼➟✉✳
✣➸ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ✤÷ñ❝ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ♥➔② t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ♥❤➟♥ ✤÷ñ❝ r➜t ♥❤✐➲✉ sü ✤ë♥❣
✈✐➯♥✱ ❣✐ó♣ ✤ï ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ ❝→ ♥❤➙♥ ✈➔ t➟♣ t❤➸✳ ❚r÷î❝ ❤➳t✱ tæ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣
❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ ●❙✳ ❚❙❑❍✳ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ▼➟✉ ♥❣÷í✐ t❤➛② ✤➣ ❤÷î♥❣ ❞➝♥
tæ✐ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❚æ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ tî✐
❝→❝ t❤➛② ❝æ ❣✐→♦ ✤➣ ❣✐↔♥❣ ❞↕② ❝❤ó♥❣ tæ✐ tr♦♥❣ ❧î♣ ❝❛♦ ❤å❝ tr♦♥❣ ❤❛✐ ♥➠♠
❤å❝ ✈ø❛ q✉❛✳ ❚æ✐ ①✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❝→♠ ì♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ tî✐ ❝→❝ t❤➛② ❝æ tr♦♥❣ ❇❛♥
●✐→♠ ❤✐➺✉✱ P❤á♥❣ ✣➔♦ t↕♦ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✈➔ ◗✉❛♥ ❤➺ q✉è❝ t➳✱ ❇❛♥ ❈❤õ ♥❤✐➺♠
❦❤♦❛ ❚♦→♥ ✲ ❚✐♥ ❝õ❛ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✲ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✈➔
tr÷í♥❣ ❚❍P❚ ❈❤✉ ❱➠♥ ❆♥ ✲ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✤➣ t↕♦ ♥❤ú♥❣ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ tèt ♥❤➜t
❝❤♦ tæ✐ tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣✳ ❈✉è✐ ❝ò♥❣ tæ✐ ①✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❝→♠ ì♥ ✤➳♥ ❣✐❛
✤➻♥❤✱ ❜↕♥ ❜➧✱ ♥❤ú♥❣ ♥❣÷í✐ ✤➣ ❧✉æ♥ ❜➯♥ tæ✐✱ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥ ✈➔ ❦❤✉②➳♥ ❦❤➼❝❤ tæ✐
tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ ✈➠♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳

❚→❝ ❣✐↔

P❤↕♠ ❈æ♥❣ ✣➾♥❤

Soá hoùa bôûi trung taâm hoïc lieäu✷

▼ö❝ ❧ö❝
▼ð ✤➛✉
▼ët sè ❦þ ❤✐➺✉ ❞ò♥❣ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ ✈➠♥
✶ ❈→❝ ✤➥♥❣ t❤ù❝ ✤↕✐ sè ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ t❛♠ ❣✐→❝
✶✳✶

❈→❝ ✤à♥❤ ❧þ ❝ì ❜↔♥ ✈➲ t❛♠ ❣✐→❝

✶✳✷

❍➺ t❤ù❝ ✤↕✐ sè ❝õ❛ ❝→❝ ②➳✉ tè ❜➯♥ tr♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝

✸
✺
✼

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✼
✶✵

✷ ❇➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ sè ✤♦ ✤ë ❞➔✐ tr♦♥❣ t❛♠ ❣✐→❝ ✷✶
✷✳✶

❳➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ sè ✤♦ ✤ë ❞➔✐ tr♦♥❣
t❛♠ ❣✐→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✳✷

✷✳✸

✷✶

❈→❝ ❞↕♥❣ ❤➺ q✉↔ ❝õ❛ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❆▼✲●▼ →♣ ❞ö♥❣ ❝❤♦
❝→❝ ②➳✉ tè ✤↕✐ sè ❝õ❛ t❛♠ ❣✐→❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✾

✷✳✷✳✶

▼ët sè ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❝ì ❜↔♥

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✾

✷✳✷✳✷

❙û ❞ö♥❣ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✵

✷✳✷✳✸

❙û ❞ö♥❣ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✵

✷✳✷✳✹

❙û ❞ö♥❣ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✶

✷✳✷✳✺

❙û ❞ö♥❣ ♠ët sè ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ s♦ s→♥❤ ✈î✐ ❜✐➸✉ t❤ù❝

✸✶

▼ët sè ❜➔✐ t➟♣ →♣ ❞ö♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✷

✸ ▼ët sè ù♥❣ ❞ö♥❣ ✈➔♦ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ trà ✈➔ ♥❤➟♥ ❞↕♥❣ t❛♠
❣✐→❝
✹✶
✸✳✶

◆❤➟♥ ❞↕♥❣ t❛♠ ❣✐→❝ ✈✉æ♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ...
Soá hoùa bôûi trung taâm hoïc lieäu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bất đẳng thức đại số trong tam giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức đại số trong tam giác - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Bất đẳng thức đại số trong tam giác 9 10 623