Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức Kĩ thuật dồn biến

Được đăng lên bởi myuyentv96-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3931 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Giáo viên: Trần Đình Hiền - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An

MỤC LỤC

Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Chương 1.Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.Một số kiến thức cơ sở về đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2.Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.3.Một số ví dụ tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số

6

Chương 2.Kỹ thuật giảm biến trong bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị
lớn nhất của biểu thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.1.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức bằng
phương pháp thế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức đối
xứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.3.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức thể
hiện tính đẳng cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.4.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa
ba biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

1


Giáo viên: Trần Đình Hiền - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An

LỜI NÓI ĐẦU

Trong sách giáo khoa lớp 12 Giải tích đã trình bày cách tìm giá trị lớn nhất, giá
trị nhỏ nhất của hàm số. Vì vậy một số dạng bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị
lớn nhất của một biểu thức chứa một biến trở nên đơn giản. Bài toán tìm giá trị
nhỏ nhất, giá trị lớn nhất là một bài toán bất đẳng thức và đây là một trong những
dạng toán khó ở chương trình trung học phổ thông. Trong các bài toán tìm giá trị
lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức dành cho học sinh khá, giỏi thì biểu
thức cần tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất thường chứa không ít hơn hai biến.
Không những thế, các bài toán khó thường có giả thiết...
Giáo viên: Trần Đình Hiền - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An
MỤC LỤC
Mục lục .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Chương 1.Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.Một số kiến thức sở v đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.Một số dụ tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số 6
Chương 2.Kỹ thuật giảm biến trong bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá tr
lớn nhất của biểu thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức bằng
phương pháp thế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức đối
xứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức thể
hiện tính đẳng cấp .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa
ba biến. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1
www.VNMATH.com
Bất đẳng thức Kĩ thuật dồn biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức Kĩ thuật dồn biến - Người đăng: myuyentv96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bất đẳng thức Kĩ thuật dồn biến 9 10 806